Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Smärtor hos var tionde efter höftprotesoperation

Ett smärttillstånd som kan uppträda efter insättning av höftledsprotes står i fokus för den avhandling som Arkan Sayed-Noor försvarar vid Umeå universitet den 14 november. Disputationen sker vid Sundsvalls sjukhus.

I Sverige får årligen fler än 14 000 patienter en höftprotes insatt, och det är ett av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva kirurgiska ingreppen över huvud taget. Emellertid blir 5-15 % av patienterna inte nöjda med resultatet av operationen eftersom de har fått smärtor över höftens utsida, ett tillstånd som kallas trokanterit eller GTP (greater trochanteric pain). I avhandlingen studeras förekomsten av GTP, eventuella riskfaktorer samt livskvaliteten hos de drabbade. Dessutom utvärderas en ny kirurgisk teknik för behandling av GTP-smärtor och jämförs två metoder för mätning av benlängdsskillnader hos höftprotesopererade patienter.

Bland 172 patienter som fick höftledsprotes på Sundsvalls sjukhus under 2002 förekom GTP-besvär med varierande svårighetsgrad hos 12 %. Enligt en standardiserad mätmetod (WOMAC-index) var deras livskvalitet nedsatt jämfört med en ålders- och könsmatchad kontrollgrupp. GTP var vanligare hos kvinnor och hos patienter där det opererade benet hade förlängts med mer än 1 cm. Om man tidigt korrigerade benförlängningen med skoinlägg minskade GTP-risken.

En delstudie visar att en elektronisk mätare för tryckömheten över höften och lårets utsida (algometer, Somedic®) fungerar för att diagnostisera GTP hos patienter med höftvärk. Apparaten kan också användas för att värdera behandlingsresultat, men pga. stora individuella skillnader i tryckömhet bland patienterna och i kontrollgruppen bedöms instrumentet inte vara lämpligt för massundersökningar (screening).

En ny kirurgisk metod för att behandla ihållande GTP-besvär går ut på att förlänga en kraftig senstruktur (Tractus iliotibialis) som sträcker sig längs hela utsidan av låret ca 10 cm ovanför knäleden. Operationen görs i lokalbedövning och patienten kan gå hem samma dag. En delstudie i avhandlingen visar att GTP-besvären minskade hos 11 av 12 opererade patienter. I en sista delstudie mäts och analyseras benlängdsskillnader före och efter operationen hos 139 patienter som fått höftprotes vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, 2002-2005. Utifrån resultaten föreslås att benlängdsmätning före operationen bör göras med röntgen och inte kliniskt eftersom den kliniska mätningen kan underskatta benförkortningen.

Arkan Sayed-Noor är läkare vid ortopedkliniken, Sundsvalls sjukhus, och kan nås på tel. 0739 688 466, e-post arkansam@yahoo.com

Fredagen den 14 november försvarar Arkan Sam Sayed-Noor, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln "Greater trochanteric pain after total hip arthroplasty: incidence, clinical outcome, associated factors, tenderness evaluation with algometer and a new surgical treatment".
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Aulan, Sundsvalls sjukhus.
Fakultetsopponent är prof. Lars Weidenheim, Karolinska institutet.

Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/


Referenslänk: Elektronisk publicering

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.