Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Undersökningar vid luftvägssymptom ger tidig diagnos av KOL

KOL är betydligt vanligare bland äldre rökare än vad tidigare studier har visat, och de flesta diagnostiseras sent i sjukdomsförloppet. Det visar Anne Lindberg, Umeå universitet i sin avhandling som hon försvarar vid Sunderby sjukhus 19 november. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, kännetecknas av lungfunktionsnedsättning, är vanlig bland rökare och ökar i förekomst med stigande ålder särskilt bland rökare. Tidig och korrekt diagnos kan underlätta insatser i förebyggande syfte. Anne Lindberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling forskningsresultat om KOL-förekomst i befolkningen. KOL visade sig vara lika vanligt bland män som bland kvinnor. 8% av befolkning över 45 års ålder hade KOL men bland rökare i 76-77 års ålder hade 45% KOL. Bland individer över 45 år med KOL hade 65% mild sjukdom, 27% medelsvår sjukdom och 8% svår sjukdom. I åldrarna 23-72 år hade majoriteten (94%) av individerna med KOL luftvägssymptom, hälften (49%) av dem hade kontaktat sjukvården på grund av andra luftvägsbesvär än vanliga förkylningar, men endast 16% angav att de har fått en diagnos som motsvarar KOL. Bland individer över 45 års ålder var risken under en sjuårsperiod 10 gånger högre bland rökare jämfört bland icke-rökare att utveckla KOL, medan ex-rökare hade fyra gånger högre risk än icke-rökarna. Luftvägssymptom som hosta, hosta med upphostningar, andnöd och pip i bröstet markerade en ökad risk för framtida uppkomst av KOL, oavsett rökvanor och kön. De individer som utvecklade KOL hade en snabbare nedsättning i lungfunktion än de individer som ej utvecklade KOL. Sammanfattningsvis talar resultaten för att KOL är betydligt vanligare bland äldre rökare än vad tidigare studier har visat och att flertalet blir diagnostiserade sent i sjukdomsförloppet. Luftvägssymptom, särskilt bland rökare, men även bland ex-rökare över 45 års ålder, motiverar upprepade undersökningar av lungfunktionen för korrekt och tidig diagnostik av KOL. Resultaten kommer från forskning i Norrbotten, OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), som startade 1985. Målsättningen med studierna är att kartlägga förekomst och utveckling av allergier, obstruktiva lungsjukdomar (som astma och KOL) och Obstruktivt Sömnapne Syndrom (OSAS) samt riskfaktorer för dessa tillstånd. Det främsta syftet är att finna faktorer som möjliggör förebyggande insatser. Undersökningsresultaten i denna avhandling bygger framförallt på de 6610 individer (alla födda 1919-20, 1934-35 och 1949-50 i åtta områden i Norrbotten) som undersöktes med frågeformulär 1986, 1992 och 1996. Ett urval av dess deltog vid intervju och lungfunktionsmätning 1986, 1996 och 2003. Ytterligare resultat kommer från en enkätundersökning 1992 där 5189 individer (20-69 år) i hela Norrbotten fick frågeformulär, varifrån ett urval undersöktes 1994/95. I det presenterade resultatet har KOL definierats på motsvarande sätt som i det svenska nationella vårdprogrammet för KOL. I avhandlingen har även resultat presenterats där man jämför andra internationellt accepterade definitioner av KOL. Deltagandet i alla undersökningarna har genomgående varit mycket högt, vilket gör resultaten tillförlitliga. Fredagen den 19 november försvarar Anne Lindberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD); Prevalence, Incidence, Decline in Lung Function and Risk Factors. Svensk titel: Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL); Prevalens, Incidens, Lungfunktions nedsättning och Riskfaktorer. Disputationen äger rum kl 09.00 i Aulan, Sunderby Sjukhus, Luleå. Fakultetsopponent är professor Sven Larsson, Institutionen för Invärtesmedicin, Avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Anne Lindberg är född i Luleå men är uppvuxen i Umeå. Hon blev klar med läkarutbildningen vid Umeå universitet 1984 och flyttade till Luleå 1986, vidare till Boden 1988. Om du vill läsa mer i denna avhandling finns den att ladda hem som pdf-dokument. Sök i universitetsbibliotekets databas: http://publications.uu.se/umu/theses/ Anne Lindberg återfinns vid OLIN-studierna och Lung- och Allergimottagningen, Sunderby Sjukhus. Telefon på lung- och allergimott 0920-28 33 67, hem 0921-564 94, mobil 070-574 11 70. E-post: anne.lindberg@algmed.se. Referenslänk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-347 Bertil Born bertil.born@adm.umu.se Tel: 090-7866058 Mobil: 0703-414303 Fax: 090-7867660

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.