Gå direkt till innehåll
Lipum.
Lipum.

Pressmeddelande -

​Lipum AB offentliggör prospekt inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Umeåföretaget Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.

I anslutning till detta och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 mars 2021, erbjuds allmänheten i Sverige möjligheten att teckna högst 2 380 000 Units i Bolaget motsvarande en emissionslikvid om cirka 75,6 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera upp till ytterligare 315 000 Units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 10 MSEK, i en så kallad övertilldelningsoption.

Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 25 mars 2021 till och med den 8 april 2021. Lipum avser att ansöka om notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner (TO1) på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från vissa större aktieägare, styrelse och ledning samt ankarinvesterare uppgående till cirka 75,5 % av Erbjudandet, motsvarande 57,2 MSEK.

Bakgrund till Erbjudandet

Lipum AB (publ) har sitt säte i Umeå och grundades år 2010. Bolaget utvecklar ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Till grund för utvecklingen ligger omfattande forskning vid enheten för pediatrik vid Umeå Universitet, bedriven av professor Olle Hernell, docent Susanne Lindquist och professor Lennart Lundberg.

Det var forskning kring det ammade barnets näringsupptag från bröstmjölk som ledde till upptäckten av proteinet Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL) och dess betydelse för spjälkning av bröstmjölkens fett. När man långt senare även fann BSSL i cirkulationen och undersökte dess ursprung gjordes upptäckten att det finns ett samband mellan proteinet och förekomsten av inflammation.

BSSL:s roll vid inflammation har sedan bland annat verifierats i fyra olika och väletablerade djurmodeller för artrit i mus och råtta. Om man framkallar inflammation hos dessa så blir de som tillförs en anti-BSSL antikropp signifikant mindre sjuka än kontroller som inte får antikropp. Vidare har det i olika studier visats att möss som saknar genen för proteinet BSSL, så kallade knock-out möss, är skyddade från att utveckla artrit, respektive får betydligt mindre kolit i en inflammatorisk tarmsjukdomsmodell, än vildtypsmöss som har normala halter av BSSL. Detta ger ett starkt stöd för idén att kunna behandla inflammation genom blockering av proteinet och Lipum har därför utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 som är en terapeutisk antikropp optimerad för att blockera BSSL.

Det finns många olika kroniska inflammatoriska sjukdomar. Lipum har så här långt valt att fokusera sitt utvecklingsarbete på behandling av reumatism hos vuxna respektive barn (reumatoid artrit, RA resp. juvenil idiopatisk artrit, JIA). Båda sjukdomarna kännetecknas av ett stort medicinskt behov och av en stor marknad. Medan branschens aktörer främst fokuserar på att använda befintliga läkemedel för fler kroniska inflammatoriska sjukdomar förblir det underliggande behovet av nya terapeutiska strategier som skulle öka behandlingssvaret för RA och JIA inte tillgodosett. Dagens dominerande läkemedel orsakar i vissa fall allvarliga biverkningar eller indirekta säkerhetsproblem, såsom infektioner på grund av att de försvagar immunförsvaret. Lipum ser en möjlighet att tillfredsställa behovet av alternativ som genom en annan verkningsmekanism ökar behandlings-svaret och minskar sådana biverkningar.

Strategi och affärsmodell

Bolagets plan är att så snabbt som möjligt testa SOL-116 i en klinisk Fas Ib-studie på patienter med RA. Parallellt med utvecklingsarbetet för att nå fram till resultat från en sådan klinisk prövning är planen att genomföra fördjupade prekliniska studier på ytterligare utvalda indikationer. Dessa omfattar då till exempel inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) där mycket intressanta resultat tidigare har erhållits vid studier på möss. Sammantaget bedöms detta arbete resultera i en portfölj av data som öppnar för samarbeten med större läkemedelsbolag kring den fortsatta kliniska utvecklingen av SOL-116 efter Fas I.

Lipums kliniska utvecklingsplan är dock utformad så att det ska vara möjligt att söka särläkemedels-status och med egna resurser fullfölja hela vägen fram till ett marknadsgodkännande av ett läkemedel för behandling av barn som har JIA.

Emissionslikviden avses i huvudsak användas enligt följande fördelning:

 • cGMP-produktion av SOL-116 och beredning till klinisk prövning42%
 • Toxikologi- och säkerhetsstudier25%
 • Klinisk Fas I studie, förberedelser och start8%
 • Prekliniska studier8%
 • Övriga kostnader17%
 • Erbjudandet i sammandrag

  Teckningstid: 25 mars 2021 till och med 8 april 2021.

  Erbjudandets storlek: 2 380 000 Units, motsvarande vid full teckning 75,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen möjlighet att vid överteckning ge ut ytterligare 315 000 Units, så kallad övertilldelning, vilket kan öka emissionsbeloppet med maximalt cirka 10 MSEK.

  Unit: En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

  Teckningskurs: 31,80 SEK/Unit, motsvarande en värdering (före Erbjudandet) om cirka 75 MSEK.

  Teckningsoptioner (TO1): Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1-31 augusti 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 45,00 SEK.

  Notering: Första handelsdag planerad till 22 april 2021 på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt godkänd ansökan.

  Teckningsåtaganden: Totalt 57,2 MSEK, motsvarande 75,5 procent av Erbjudandet.

  Lock-up: Sammanlagt är aktieägare som representerar 89,9 procent av samtliga röster och kapital före Erbjudandet föremål för någon form av lock-up från första dag för handel.

  Preliminär tidplan

 • Prospekt publiceras: 24 mars 2021
 • Anmälningsperiod: 25 mars - 8 april 2021
 • Likviddag: omkring den 14 april 2021
 • Planerad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 22 april 2021
 • Presentationstillfällen (online via Zoom)

 • Tisdagen den 30 mars, kl 16:00-17:00
 • Tisdagen den 6 april, kl 16:00-17:00
 • Vid intresse av att delta sker anmälan via: www.lipum.se

  Prospekt och anmälningssedel

  Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på www.lipum.se, www.gwkapital.se, www.nordnet.se, samt www.aktieinvest.se. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Lipum i samband med Erbjudandet. HWF Advokater AB är Bolagets legala rådgivare i samband med Erbjudandet. G&W Fondkommission kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market förutsatt godkänd noteringsansökan. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut.

  För ytterligare information kontakta:

  Einar Pontén, CEO
  einar.ponten@lipum.se
  +46 70 578 34 95

  Om Lipum

  Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

  Kontakter

  Tomas Ruuth

  Tomas Ruuth

  Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

  Relaterat innehåll

  We grow ideas that can change the world

  Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

  Umeå Biotech Incubator
  Tvistevägen 48C
  907 36 Umeå
  Sverige
  Besök våra andra nyhetsrum