Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nytt förslag – skola även för gömda och papperslösa barn i Sverige

UNICEF Sverige välkomnar förslaget att ge alla barn som vistas i Sverige, det vill säga även gömda och papperslösa barn, rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Det här är en fråga som organisationen arbetat med under flera år, med utgångspunkt i barnkonventionens bestämmelser om varje enskilt barns rätt till utbildning och skydd mot diskriminering.

Den kategorisering av barn som hittills har skett strider mot barnkonventionen, eftersom vissa barn därmed exkluderas från rätten till utbildning. Detta har Sverige flera gånger fått kritik för av FN:s barnrättskommitté, senast i juni 2009. Det handlar om barns lika värde och ett förbud mot diskriminering. En av barnkonventionens grundläggande principer är skydd mot diskriminering (artikel 2). Enligt denna bestämmelse ska staten respektera och tillförsäkra alla barn inom landets jurisdiktion alla rättigheter i konventionen, utan åtskillnad av något slag.

I artikel 28 i barnkonventionen säkerställs barnets rätt till utbildning. Den måste förverkligas på grundval av lika möjligheter, vilket innebär att diskriminering till exempel inte får ske på grund av barnets juridiska status. Av bestämmelsen framgår vad som utgör ett minimum, nämligen kostnadsfri och obligatorisk grundutbildning för alla barn.

I artikel 29 utvecklas syftet med utbildningen som innebär att ge barnet livskunskap, stärka barnets förmåga att utöva alla mänskliga rättigheter och främja en kultur som genomsyras av värderingar som grundas på mänskliga rättigheter. Att få tillgång till utbildning handlar inte enbart om att få lära sig läsa, skriva och räkna, utan också om att få utvecklas som människa och finnas i ett socialt och pedagogiskt sammanhang. Skolans struktur och gemenskap kan fylla en särskilt viktig funktion för ett barn vars liv består av osäkerhet, oro och rädsla på grund av fruktan att behöva lämna Sverige eftersom uppehållstillstånd saknas.

Läs UNICEF Sveriges remissyttrande

Ämnen

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige