Gå direkt till innehåll
Uppföljningen av miljökrav måste bli bättre

Pressmeddelande -

Uppföljningen av miljökrav måste bli bättre

Många kommuner och regioner ställer miljö- och klimatkrav i sina upphandlingar men det är för få som följer upp leveranserna och säkerställer att avtalen hålls. Det visar Nationella upphandlingsenkäten där över 700 organisationer har medverkat. Det är ett exempel på att upphandlande organisationer kan göra mer för att inköpen ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Frågorna i Nationella upphandlingsenkäten, som Upphandlingsmyndigheten genomförde i oktober 2022, handlar bland annat om i vilken utsträckning som kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentliga bolag ställer miljökrav i upphandling.

Organisationerna fick också svara på frågor om i vilken utsträckning de analyserar inköpens miljö- och klimatpåverkan och om de följer upp kraven. Det sammanlagda resultatet visar att den offentliga upphandlingen inte bidrar fullt ut till att nå de nationella kvalitetsmålen.

Enligt Naturvårdsverkets utvärdering av de nationella miljömålen bedöms utvecklingen vara positiv för två, neutral för nio, negativ för fyra och oklar för ett.

– Genom att ställa miljö- och klimatkrav i offentliga upphandlingar kan kommuner och regioner bidra till att de nationella miljömålen nås. Nationella upphandlingsenkäten visar att det finns betydligt mer att göra för de flesta upphandlande organisationer, enligt Maisa Young, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Enkäten visar att det är många organisationer som ställer såväl miljö- som klimatkrav men det är inte lika vanligt att följa upp kraven och att analysera inköpens miljö- och klimatpåverkan. Det är exempelvis 81 procent av regionerna som uppger att de i hög utsträckning ställer miljökrav men det är bara 44 procent som uppger att de i hög utsträckning följer upp kraven.

Källa: Den nationella upphandlingsenkäten 2022, Upphandlingsmyndigheten.

– Det är positivt att många organisationer ställer miljökrav. Men uppföljningen behöver bli mycket bättre för att säkerställa att leverantörerna lever upp till kraven som ställs, säger Maisa Young och tillägger att det är högsta ledningen för den upphandlande organisationen som har ansvaret för att se till att det finns tillräckligt med resurser för uppföljning.

Leverantörerna förväntar sig dessutom att vinnande kontrakt följs upp. I Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät från 2022 är det bara 2 av 10 leverantörer som uppger att det är tillräcklig uppföljning av vinnande kontrakt.

– Att följa upp avtalen är viktigt för att bygga upp ett förtroende för den offentliga affären hos näringslivet, säger Maisa Young.

Fler organisationer behöver dessutom analysera såväl miljö- och som klimatpåverkan för att vara säkra på att de ställer relevanta krav som gör skillnad.

– En bristfällig analys minskar möjligheterna att ställa relevanta miljö- och klimatkrav som möter verksamhetens mål och behov. Det är också ett missat tillfälle att driva marknaden i en mer hållbar riktning, avslutar Maisa Young.

Om undersökningarna

Under oktober 2022 svarade över 700 upphandlande organisationer, varav 18 regioner och 243 kommuner, samt närmare 400 företag på Nationella upphandlingsenkäten (NUE) respektive Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät (UNE).

NUE är en utveckling av myndighetens tidigare uppföljning av Nationella upphandlingsstrategin. Respondenterna fick svara på olika antal frågor beroende på vilken roll de angav att de har i sin organisation. Upphandlare fick svara på frågor om träffsäker upphandling. Kommun-/stadsdirektörer, förvaltnings- eller affärsområdeschefer och ekonomidirektörer fick svara på frågor om ändamålsenlig inköpsverksamhet. Upphandlingsansvariga fick svara på samtliga frågor.

Resultatet och analysen av enkäten presenteras i Nationella upphandlingsenkäten. Analysen i rapporten bygger på organisationernas självskattningar i. Det är alltså inte utfallet av upphandlingarna, utan förutsättningarna för att de ska vara träffsäkra, som redovisas.

Ett målområde i rapporten är Hållbar upphandling som är uppdelat i fem så kallade effektmål. Varje effektmål är består av ett antal indikatorer. Datat för indikatorerna består av svar på de frågor som ingick i enkäterna.

  • De offentliga inköpen bidrar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen
  • De offentliga inköpen bidrar till att ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi
  • Försörjning av varor och tjänster till offentlig sektor sker med skäliga arbetsvillkor
  • De tjänster och produkter som det offentliga anskaffar är tillgängliga för personer i alla åldrar oavsett behov eller funktionsförmåga
  • De offentliga inköpen är samhällsekonomiskt hållbara ur ett livscykelkostnadsperspektiv och tillvaratar marknadens innovationsförmåga

UNE är en uppföljning av en undersökning som gjordes 2017. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning bland aktiva (F-skatt) privata företag i Sverige. Underlaget för urval har begränsats till företag med uppgift om e-postadress till vd, eller annars försäljningschef, i det företagsregister som använts.

För mer information om metod, urval och bortfall hänvisas till rapporten.

Nationella upphandlingsrapporten

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige