Pressmeddelande -

Kommunala skolornas meritvärde bättre än förväntat resultat

Varje år genomför Skolverket en undersökning som kallas Salsa. Där mäts elevernas skolresultat inte bara utifrån det faktiska värdet, utan också utifrån förväntat värde. Nu har siffror från läsåret 2017/2018 presenterats och visar på ett förbättrat resultat jämfört med läsåret 2016/2017.


Den statiska modellen Salsa använder bland annat parametrar som föräldrars utbildningsnivå och andel nyanlända elever för att få fram rättvisande statistik. Tanken med Salsa är att faktorer som skolorna inte kan påverka också ska finnas med i beräkningen när man analyserar de meritvärden som eleverna uppnår. Det som visat sig ha störst betydelse är utbildningsnivån hos elevernas föräldrar.

Salsaundersökningen för läsåret 2017/2018 visar att Broskolans, Hagnässkolans och Ekhammarskolans elever når ett meritvärde som ligger över det förväntade baserat på faktorerna ovan. Både Broskolan och Hagnässkolan når siffran 20, vilket är ett mycket bra resultat. När det gäller uppfyllelse av kunskapskraven överträffar både Broskolan och Hagnässkolan det förväntade resultatet, medan Ekhammarskolan hamnar strax under förväntat resultat.

– Undersökningen visar ett bra resultat för kommunens skolor, framförallt när det gäller det genomsnittliga meritvärdet. Det visar att vi fortfarande är på rätt väg med att förbättra resultaten. Även SALSA-värdet för andel elever som uppnått kunskapskraven får godkänt, men jag tror och hoppas att vi framöver kan förbättra det resultatet, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Salsa är en förkortning för ”Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser”. Alla skolor som har fler än 15 elever i årskurs 9 och där man har bakgrundsinformation för minst 75 procent av eleverna finns med i jämförelsen. 

–SALSA-värden är en av alla metoder att utvärdera kvaliteten i undervisningen. De visar bland annat på behovet av att vända trenden och få fler att gå ut årskurs 9 med godkända betyg. Men samtidigt kan vi glädjas åt att genomsnittliga meritvärden ökat, säger Kaj Bergenhill (M), ordförande i utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun.

För ytterligare information:

Kaj Söder, utbildningschef Upplands-Bro kommun: 073 - 961 53 82
kaj.soder@upplands-bro.se

Kaj Bergenhill (M), ordförande utbildningsnämnden: 08-581 690 00
kaj.bergenhill@upplands-bro.se

Ämnen

  • Kommunal service

Regioner

  • Upplands-Bro

Upplands-Bro är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar, med drygt 28 000 invånare. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

Kontakter

Sara Eklind

Presskontakt Kommunikations- och digitaliseringschef 08-581 691 41