Pressmeddelande -

UL lämnar förslag till gemensam målbild för utvecklingen av kollektivtrafikens stråk och bytespunkter i Uppsala stad

För att Uppsala stad ska få en effektiv kollektivtrafik i framtiden har Upplands Lokaltrafik lämnat ett samlat förslag för diskussion om den framtida strukturen av kollektivtrafiken inom Uppsala stad. Förslaget är av övergripande strukturell karaktär och baseras bl a på Översiktsplanen för staden, Trafikplan för Uppsala stad. ”Målbild 2012” - UL vill genom det här förslaget stärka kollektivtrafikens roll i Uppsala, både på kort och lång sikt, säger ULs VD Klas Wåhlberg. - En viktig förutsättning för en attraktiv kollektivtrafik är att Uppsala får en gemensam bytespunkt för all busstrafik, både region- och stadstrafik, i anslutning till resecentrum. Som komplement till denna centrala cityterminal behövs nya bytespunkter för region- och stadsbussar runt stadens centrum för resor till målpunkter utanför de centrala stadsdelarna, säger Klas Wåhlberg. En storstad, som Uppsala är på väg att utvecklas till, har behov av effektiva persontransporter och det ställer bl a nya krav på kollektivtrafikens utformning och funktionalitet. Bland flera framgångsfaktorer är en samverkande stads- och regiontrafik en viktig förutsättning. För att nå ett bra resultat föreslår UL att en gemensam projektorganisation etableras där UL och Uppsala kommun medverkar. ULs förslag ökar förutsättningarna för att utveckla en attraktiv kollektivtrafik i staden såväl för uppsalaborna som för de som bor i regionen. Förslaget inne­bär att all kollektivtrafik i staden ska angöra vid den nya cityterminalen för stads- och regionbussar vid Resecentrum. Det förutsätter att Kungsgatans båda sidor, på sträckan mellan Bangårdsgatan – Bävernsgränd, måste tas i anspråk för kollektivtrafiken. Framkomligheten för annan trafik måste därför också begränsas, i första hand under rusningstid. En samlad cityterminal vid Resecentrum - Kungsgatan erbjuder: - Enklare orientering och tillgänglighet för alla resenärer vid byte mellan stads- och regionbussar samt till/från tågen, - Bättre förutsättningarna för bra trafiksäkerhet och trygghet under dygnets alla timmar. - En trafikeffektiv och kapacitetsstark terminal för genomgående busstrafik vilket ger korta bytestider för kollektivtrafikresenärer. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av ULs VD Klas Wåhlberg, tel 018-65 99 10 eller Caj Rönnbäck, tel 018-65 99 09.

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Uppsala

UL (Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg. Totalt används ca 360 bussar och 10 tåg. UL ägs av landstinget och kommunerna i Uppsala län.