Pressmeddelande -

Stark budget 2007 för Upplands Väsby ger utrymme för höjning av kvalitet och nya investeringar.

Upplands Väsby har en stabil och sund ekonomi, som inför 2007 - 2009 ger utrymme för fler satsningar, framför allt på skola och äldreomsorg. Den politiska majoriteten har nu lagt sitt förslag till budget 2007 - 2009. Budgeten för 2007 är på 1 413,7 miljoner kronor. Cirka 600 miljoner kronor är avsatta för investeringar under de närmaste 3 åren. Prioriteringarna i verksamheterna är gjorda utifrån kommunens Vision och de sju inriktningsmålen. Inriktningsmålen, beslutade av kommunfullmäktige, är: Barn och ungas uppväxtvillkor, vård på hemmaplan, bostadsförnyelse för att öka kommunens attraktivitet, klimat och energifrågan, mångfald och integration, jämställdhet och god folkhälsa. Så här säger företrädarna för den politiska majoriteten: - Ordning och reda i vår ekonomi gör att vi kan öka budgeten med 17,6 miljoner kronor för äldre och funktionshindrade, vi kan investera i en modern gymnasieskola och en ny simhall. Att vi fått igång arbetet för en bättre folkhälsa tycker jag också är viktigt, säger Vanja Edwinson, (s) kommunstyrelsens ordförande. - Vi satsar och bygger ut barnomsorgen. Satsningen på språk och matematik är rätt och framför allt har alla våra skolor klarat sitt uppdrag om en likvärdig skola på ett allt bättre sätt, säger AndersAnagrius (v), ordförande barn- och ungdomsnämnden. - Alla har nog ännu inte upptäckt våra upplevelsestråk med dagvattendammar bl a i Frestadalen. Cykla runt i dessa fina miljöer. Vi har också kommit igång med åtgärder utifrån Klimathandlingsprogrammet så vi kan använda energin smartare, säger Lars Valtersson (mp) ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi intensifierar arbetet med effektivisering och decentralisering inom kommunen, så att vi bättre kan leva upp till kommuninvånarnas behov. Därför formulerar nämnderna mätbara resultatmål som sedan följs upp. Exempel på detta är: - Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiet ska öka med 10 % - 90 % av äldre och funktionhindrade med omvårdnadsinsatser ska känna trygghet vilket innebär att få hjälp i rätt tid, av rätt person och på rätt sätt. - Andelen elever och föräldrar som upplever att flickor och pojkar behandlas lika ska öka med 20 % Budgetberedningens förslag till verksamhetsplan med budget 2007-2009 kan du läsa mer om på denna länk För mer information, kontakta Vanja Edwinson Ordförande Kommunstyrelsen 590 970 29 0739-10 40 29 Anders Anagrius Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 590 970 38 0739-10 40 38 Lars Valtersson Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden 590 975 54 0739-10 45 54 Björn Eklundh Kommundirektör Kommunstyrelsekontoret 590 970 31 0739-10 40 31 Lena Persson tf informationschef Telefon 08-590 971 10 Mobil 0739 10 41 10 Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby www.upplandsvasby.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm

Upplands Väsby kommun har idag över 44 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2016 mer än man gjort på 40 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun, 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och 2016 till Årets samhällsbyggare. 

www.upplandsvasby.se

Kontakter

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04