Nyhet -

​Större, snabbare och smartare kliniska studier målet för UCR och för nordiskt möte i Uppsala

Pragmatiska kliniska studier ger resultat som direkt kan förbättra vården. Genom att öka samverkan inom Norden kring kliniska studier kan patienterna få snabbare tillgång till bättre behandlingsmetoder. I december samlar Uppsala Clinical Research Center (UCR) forskare, läkemedelsbolag, regulatoriska myndigheter och beslutsfattare i Uppsala för att diskutera hur.

UCR är Sveriges största kliniska akademiska forskningscentrum och världsledande i registerbaserade randomiserade kliniska prövningar (R-RCT).

Pragmatiska kliniska studier utvärderar interventioner i vården

Pragmatiska kliniska studier är utformade för att utvärdera effektiviteten av en behandling i rutinmässig klinisk praxis.

- Den utvärderande eller pragmatiska kliniska studien (PCS) var ursprungligen tänkt att svara på frågor som patienter, kliniker, administratörer eller beslutsfattare ställde - och skilde sig från mekanistiska eller förklarande försök, berättar Jonas Oldgren, verksamhetshef UCR:

- Idag används begreppet främst för studier med stora representativa patientgrupper som studerar generaliserbara och kliniskt relevanta utfall genom effektiv användning av befintliga resurser. Data i en pragmatisk klinisk studie samlas ofta in via telefon eller automatisk uppföljning, t.ex. genom användning av elektroniska journaler och/eller kvalitetsregister, något som starkt förenklar genomförandet av studien.

Studiernas resultat förbättrar vården

UCR har genomfört flera uppmärksammade registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT). Studierna har gemensamt att de kan genomföras relativt snabbt och resurseffektivt och resultaten kan omgående påverka riktlinjer och därmed ge bättre och effektivare vård. TASTE-studien (>7000 patienter) visade redan 2013 att metoden för att suga bort blodproppar i samband med kranskärlsingrepp, s.k. PCI-behandling, vid hjärtinfarkt inte gjorde någon nytta. Konsekvensen blev att svensk sjukvård kunde sluta att använda en relativt dyr och för patienten inte helt riskfri behandling.

- En annan studie som fått mycket internationell uppmärksamhet är DETO2X-studien (>6000 patienter) som nyligen visade att patienter med misstänkt hjärtinfarkt men utan nedsatt syresättning i blodet, inte har någon fördel att få syrgas som en del av behandlingen, berättar Raf Lemmens, sektionschef för klinisk forskning, UCR

Samtidigt presenterades VALIDATE-SWEDEHEART (>6000 patienter), en studie som visade att det går lika bra att använda det billigare blodförtunnande läkemedlet heparin i det akuta skedet av hjärtinfarkt, jämfört med det dyrare bivalirudin.

Nordisk samverkan ger nya möjligheter till ännu större och effektivare studier

Just nu pågår fem pragmatiska kliniska studier på UCR, och ytterligare fyra kommer att startas under de närmaste månaderna. Men UCR arbetar också för att öka samarbete kring de pragmatiska kliniska studierna. I december bjuder därför UCR och Forum Uppsala-Örebro in till den första nordiska konferensen på temat pragmatiska kliniska studier i Uppsala.

- Syftet med konferensen är att hitta synergier och uppmuntra till samarbeten för ännu större, snabbare och smartare studier, som ger ännu större påverkan för bättre sjukvård för patienterna, säger Raf Lemmens.

-De nordiska länder har unika förutsättningar för att driva dessa typer av kliniska studier, tack vare tillgång till kvalitetsregister som del av rutinsjukvård.

Anmälan och mer information om konferensen Nordic Conference on Pragmatic Clinical Studies:

https://www.npcs.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • raf lemmens
  • jonas oldgren
  • nordic conference on pragmatic clinical studies
  • forum uppsala-örebro
  • pragmatiska kliniska prövnngar
  • kliniska prövnngar
  • ucr
  • life science in uppsala

Regioner

  • Uppsala