INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Tid 23 Maj 2006 16:30 – 16:30

Plats KS-salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15

Avtalstecknande om kraftledningen genom Uppsala Avtalet mellan Uppsala kommun, Svenska Kraftnät och Vattenfall AB om att frilägga ledningsstråket från Bärbyleden i norr till Gnistarondellen i söder kommer att undertecknas av parterna, vid en ceremoni, tisdag 23 maj. Undertecknandet görs av Irene Zetterberg (s) ordförande i Fastighetsnämnden, Jan Magnusson generaldirektör Svenska Kraftnät, och Thomas Gustafsson nätchef Vattenfall Eldistribution AB. Bland andra kommer Kommunstyrelsens ordförande Lena Hartwig (s) att närvara tillsammans med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum tisdag 23 maj 2006 Tid klockan 16.30 Plats KS-salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15 I samband med undertecknandet kommer representanter för ledningsägarna att beskriva den kommande processen med ansökan om nya ledningskoncessioner fram till önskad höjd av leveranssäkerhet för Uppsalas elförsörjning och det slutliga borttagandet av luftledningar. Fastighetsnämnden kommer att presentera det fortsatta arbetet med att utveckla området. Många företag vill etablera sig i det nu frigjorda området. För mer information Örjan Almesjö, exploateringschef Fastighetskontoret, telefon 018-727 45 62