Pressmeddelande -

USÖ blir regionens kompetenscentrum inom tetraplegi

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) blir kompetenscentrum i Uppsala-Örebroregionen för att förbättra vården för patienter med nedsatt hand- och armfunktion i samband med tetraplegi*. Detta innebär att patienter från regionens sju landsting remitteras till USÖ för bedömning och beslut om behandling. USÖ:s centrum startas i samarbete med Sahlgrenska universitetssjuk-huset i Göteborg.

Kompetenscentrum i Örebro
Inom USÖs kompetenscentrum kommer patienter från landstingen i Uppsala-Örebroregionen att tas emot för medicinsk bedömning och bedömning av lämpliga behandlingsmetoder.

     – Att få en korrekt bedömning och behandling av nedsatt hand- och armfunktion vid tetraplegi förbättrar patienternas förmåga att utföra dagliga aktiviteter, öka deras livskvalitet och det kan minska behovet av assistans, säger Kurt Pettersson, verksamhetschef vid USÖ:s Handkirurgiska klinik. Tillsammans med kollegan Hans Ruborg, verksamhetschef på Rehabmedicinska kliniken har han initierat USÖs nya kompetenscentrum.

     – Det är också viktigt att vi tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset kan erbjuda denna kompetens geografiskt närmare patienterna och behandlande läkare på hemorten.

Samarbete ger god vård
Nya kirurgiska tekniker i kombination med god rehabilitering gör det möjligt att individualisera behandlingen på ett sådant sätt att patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter underlättas.

     – Genom att samarbeta med USÖ kan vi tillsammans bidra till en förbättrad vård för patienterna, fortsätter Jan Fridén, professor i handkirurgi och överläkare och vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Samarbetet bidrar till att vi vid rätt tillfälle kan erbjuda en individuellt anpassad kirurgisk behandling. Detta kan återskapa motoriska funktioner och leda till mycket värdefulla förbättringar av funktion och förmåga i ett livslångt perspektiv. Vi ser fram emot ett samarbete med Universitetssjukhuset Örebro.

Rätt vård i rätt tid
Patienter med tetraplegi har en betydande funktionsnedsättning och löper dessutom en ökad risk att drabbas av olika komplikationer och följdsjukdomar. Infektioner, trycksår, långvarig smärta, spasticitet är exempel på vanliga komplikationer och därför att det så viktigt att hjälpa dessa individer att nå en så optimal funktionsnivå som möjligt.

     Rätt behandling i rätt tid är därför särskilt viktigt när det gäller individer som har mycket begränsade funktioner. Många patienter är unga och har ett långt liv framför sig. För både individen och samhället är det nödvändigt att tidigt sätta in nödvändiga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt liv med lägsta möjliga grad av beroende av hjälp och stöd.

*Tetraplegi kan bli följden av en skada eller sjukdom på övre delen av ryggmärgen som innebär komplexa funktionsbortfall i armar, händer, bål, ben och fötter.

 

För mer information:
Kurt Pettersson, verksamhetschef vid Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
kurt.pettersson@orebroll.se, 070- 295 51 90 eller växel 019-602 10 00

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • tetraplegi
  • ryggmärgsskada
  • handkirurgi
  • handkirurg
  • universitetssjukhuset örebro
  • usö

Regioner

  • Örebro

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Nära samarbete med Örebro universitet

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Miljömedvetet sjukhus

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Jämfört med andra universitetssjukhus sparar USÖ cirka 10 miljoner kronor per år genom energieffektivisering. Detta innebär att mer pengar kan investeras i sjukvård.

Kontakter

Åsa Öberg

Presskontakt Kommunikatör Område opererande och onkologi 019-6027484

Josefine Gran

Presskontakt Kommunikatör Medicin och rehabilitering 019-602 66 72

Elin Abelson

Presskontakt Kommunikatör Forskning och utbildning 072-1464995

Ulrika Julin

Presskontakt Kommunikationschef 019-602 66 75

Petra Ekenstam

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-6023736

Karin Stenström

Presskontakt Kommunikatör Arbets- och miljömedicin 019-602 35 84