Pressmeddelande -

Årsredovisning 2005 – positivt för Handikappförvaltningen

Handikappförvaltningen fortsätter att utvecklas positivt. Ekonomiskt visar förvaltningen ett justerat resultat på + 3,5 Mkr. Det förbättringsarbete som startade redan 2004 har nu börjat ge resultat både när det gäller ökad effektivitet och bättre prognoser. Volymmässigt har åtagandena i sin helhet fullgjorts med råge. Speciellt framträdande är Hörsel- och dövverksamhetens hörcentral som producerat drygt 16 procent extra hörselrehabiliteringar och Tolkverksamheten som utfört 13 procent fler tolkuppdrag. Förvaltningen har ökat antalet anställda från 862 till 880 personer. De negativa poster som är mest oroande är: Ökningen av läkemedelskostnaden - Handikappförvaltningen har för år 2006 delvis fått ekonomisk täckning för dessa. Driften av Tolkverksamheten - Tolkverksamheten producerade betydligt fler tolktimmar än vad som beställts. Någon extra ersättning för denna överproduktion har inte erhållits och kostnaderna för verksamheten överskred budget med 1,2 miljoner kronor. Någon ökad beställning föreligger inte för 2006 vilket innebär att en prioritering av tolkuppdragen måste ske. Årsredovisningen är beslutad i Styrelsen för handikappverksamheten 2006-02-03 och finns tillgänglig i sin helhet på www.vgregion.se/hfv Satsningar under 2006 Det gynnsamma resultatet ger oss möjligheter att utveckla verksamheten på flera områden. Under 2006 har Handikappförvaltningen därför begärt av regionstyrelsen att få använda eget kapital för att kunna satsa på ett antal utvecklingsprojekt. Några av projekten: - Införande av intensivbehandling av barn med autism, flerårigt projekt. - Projekt kring invandrarfamiljer, Habiliteringen Göteborg och södra Bohuslän. - Ett flertal projekt för att behålla kompetensen i organisationen i samband med pensionsavgångar - Projekt kring videotelefoni och distanstolkning inom Tolkverksamheten. - Utveckling och funktionshinderanpassning av förvaltningens hemsida. Kontaktperson: Mats Larsson, informationschef, 0703 – 419 50.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland