Pressmeddelande -

Barnmorska Gun Rembeck försvarar 30 maj 2008 sin avhandling: En vindlande väg - från flicka till kvinna

Från Primärvården Södra Älvsborg

Barnmorskan Gun Rembecks avhandling har flickor i tidig pubertet som viktigt fokus. Hon har bland annat sett på hur flickors självuppfattning påverkas under denna period och vilka attityder, tankar och känslor omkring menstruation och sexualitet som finns och vilket stöd som behövs i denna process. Avhandlingen belyser också olikheter mellan gymnasieungomars sexuella riskbeteende och även de skillnader som finns i möjligheter att kunna påverka beteendet.

Guns arbete visar på att flickor behöver stöd vid övergången från flicka tilll kvinna. Många flickor i tolvårsåldern kände att vuxna svek då de inte fick nödvändiga svar på sina frågor om utveckling och sexualitet. Förhållningssätt och värderingar grundläggs tidigt i livet och därför är det viktigt att personer i flickans närhet är lyhörda, observanta och ger rätt information när hon börjar mogna och kroppen förändras. Studien indicerar ett behov av tydlig och tillgänglig information om utveckling, menstruation och sex, då det visar sig att man söker information från ett flertal olika håll. Det faktum att ett stort antal flickor inte tycker om sin kropp påvisar att deras transformation till att bli kvinna inte är optimal. Ur materialet framkom också att många blir utsatta för verbala trakasserier med ord som "fitta" och "hora" och de situationerna gör att de blir ledsna, arga och tar illa vid sig.

Avhandlingen beskriver bland annat en utvärdering av en modell för gruppundervisning från Ungdomsmottagningarna i Primärvården Södra Älvsborg. Undervisningen leddes av en barnmorska och hölls tillsammans med skolsköterskan. Man använde enkla pedagogiska hjälpmedel som till exempel en kvinnodocka (Walldorfdocka) i samma storlek som flickorna, med bukinnehåll och kvinnans yttre och inre könsorgan. Utifrån resultaten av efterföljande utvärdering kan Gun dra slutsatsen att det vore värdefullt att ha denna undervisningsform som ett obligatoriskt komplement i samarbetsform mellan skolhälsovården och ungdomsmottagningarna. Undervisningen bör då vara konkret och byggd på ett multisensoriskt lärande och ges till flickor strax innan de får sin första mens.

Gun Rembeck redogör också för sin studie av undervisning för 17-åriga ungdomar och hur de påverkadas av den. Resultaten visade att pojkar tar mindre ansvar än flickor för att testa sig för sexuellt överförbara infektioner. Det visade sig också att flickor i större utsträckning än pojkar hade erfarenhet av sex med någon av samma kön. Generellt uppgav pojkar sig mer opåverkade av budskapet som ges i nuvarande sexualundervisning. Gun drar slutsatsen att det förebyggande arbetet kring sexuellt överförbara infektioner bör utvecklas gällande arbetsmetoder som engagerar och fångar pojkars uppmärksamhet.

FAKTA:
Gun Rembeck arbetar som Barnmorska i Primärvården Södra Älvsborg, Ungdomsmottagningen i Lerum och är inskriven som doktorand på Avdelningen för allmänmedicin, samhällsmedicin och folkhälsa, Medicinska institutionen, Sahlgrenskaakademin, Göteborgs universitet. Observations- och interventionsstudie har utförts vid Primärvården Södra Älvsborg, ungdomsmottagningar Lerum, Alingsås och Borås samt vidungdomsmottagningarna i Mölnlycke och Skara. Projektmedlen har anslagits från Primärvården Södra Älvsborg, FoU-rådet Södra Älvsborg.

Avhandlingens engelska titel:
"The winding road to womanhood- adolescent´s attitudes towards menstruation, womanhood and sexual health - observational and interventional studies".

Läs mer om Gun Rembecks arbete på projektdatabasen FoU i Sverige: www.fou.nu/is/sverige/document/336


Disputationen äger rum kl 13.00 på Arvid Wallgrens backe, Hälsovetarbacken 2119, Hus 2, Göteborg.

Kontaktperson: Gun Rembeck, Tel 0730-323501, e-post: gun.rembeck@vgregion.se
Docent Ronny Gunnarsson, Tel: 033-100090, e-post: ronny.gunnarsson@vgregion.se Lektor Evelyn Hermansson, Tel: 031-7866095, e-post: evelyn.hermansson@fhs.gu Proff. Margareta Möller, Tel: 019-602 58 49, e-post: margareta.moller@orebroll.se.

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland