Pressmeddelande -

Erbjudande till kommuner om att diskutera hur våld i nära relationer kan förebyggas


Våld i nära relationer är i stor utsträckning omgivet av tystnad och skam. Det utgör i sin tur ett hinder för att arbeta förebyggande - att förhindra att våld i nära relationer uppstår. Det visare en studie som enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har gjort på uppdrag av folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

För att få igång en dialog kring förebyggande och främjande arbete för att minska våld i nära relationer erbjuder folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, alla kommuner i Västra Götaland att ta del av och diskutera resultatet av studien. Redan nu har två kommuner - Orust och Färjelanda - hört av sig.

- En av de åtgärder som föreslås för att bryta tystnaden är just utbildning av professionella och beslutsfattare. De är nyckelgrupper och studien visar att de vill agera men saknar kunskap, är osäkra på var ansvaret ligger plus att de känner en misströstan på grund av att de inte vet om de insatser de gör är tillräckligt effektiva. Därför erbjuder vi nu kommunerna att, tillsammans med rapportens författare Gunnel Hensing och hennes kollegor, diskutera möjliga åtgärder, säger Karin Engdahl, ordförande folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen.

Redan 2004 gav folkhälsokommittén enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt "Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention". Den visade att förebyggande arbete vad gäller våld i nära relationer är ovanligt både nationellt och internationellt. Detta resulterade i ett nytt uppdrag från folkhälsokommittén att ta fram mer kunskap om och erfarenheter av förebyggande arbete bland professionella och beslutsfattare (inom vården, socialtjänsten, polisen, näringslivet, kommunala förvaltningar och bland politiker). Resultatet av studien visade att det finns en vilja bland professionella att agera men frågan upplevs som komplex och komplicerad plus att den skam och tystnad som omger våld i nära relationer hindrar att utvecklingsarbete kommer till stånd.

Kontaktperson: Karin Engdahl (s), ordförande Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, tfn 0709-10 29 07, Johan Jonsson, folkhälsochef Västra Götalandsregionen, tfn 0706-82 21 00
Gunnel Hensing, professor, enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, tfn 031-786 68 62, Angélique Rooth, kommunikatör, Folkhälsokommitténs kansli, tfn 0761-45 63 85

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland