Pressmeddelande -

Från hälso- och sjukvårdsutskottet 12 november

Justerad tidsplan för VG Primärvård

Hälso- och sjukvårdsutskottet uttalade i dag att man justerar tidsplanen för genomförandet av VG Primärvård.

Utskottet poängterar att man står bakom principerna och grundtankarna i idéskissen "Vägen till medborgarnas primärvård" som presenterades i april, men att det behövs fördjupad kunskap i några sakfrågor.

Utskottet vill också ha tid förytterligare fördjupa den demokratiska processen och för politisk dialog och förankring.

Ambitionen är att genomförandet ska ske den 1 oktober 2009.

Läs mer om utvecklingen av VG Primärvård - Medborgarnas primärvård Ökad tillgänglighet till psykiatrisk vård

Tillgängligheten till den vuxenpsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen har ökat och alltfler patienter får vård inom vårdgarantins tidsgränser.

Det visar en ny rapport från regionkansliet som presenterades för hälso- och sjukvårdsutskottet i dag.Syftet med rapporten äratt visa på den psykiatriska vårdens kvalitet och resultat.

Rapporten visar också att en mycket stor andel av patienterna inom vuxenpsykiatrin är helt eller delvis nöjda med det bemötande och den delaktighet de fått inom den psykiatriska vården. Siffrorna är högre i öppenvård än i slutenvård.

Läs rapporten

Nya metoder för fosterdiagnostik från våren 2009

Från och med våren 2009 kommer alla gravida kvinnor över 35 år atterbjudas nya och säkrare metoder för fosterdiagnostik.Även kvinnor som bär på anlag för svåra ärftliga sjukdomar och kvinnor som är mycket oroligaför att föda ett skadat barn kommer att erbjudas den nya metoden.

Metoden, som kallas NUPP (eller KUB), består av ett ultraljud där man mäter fostrets vätskespalt för att se om den är bredare än normalt. Genom att kombinera ultraljudsundersökningen med ett blodprov och dessutom räkna in mammans ålder, kan man beräkna risken för att fostret har eventuella kromosomavvikelser eller allvarligamissbildningar.

All personal inom mödrahälsovården kommer att utbildas i de nya riktlinjerna. Utöver det kommer 20 barnmorskor och 10 läkare utbildas för att kunna genomföra NUPP-undersökningarna. Dessutom fem genetiskavägledare att utbildas.Ny teknisk utrustning kommer också att köpas in.

Idag erbjuds alla kvinnor som är äldre än 35 år fosterdiagnostik i form av fostervattensprov eller moderkaksprov. Proverna tas genom livmodern och det finns en viss risk för missfall. Genom den nya metodenminskas risken för missfall.

Kristdemokraterna deltog ej i beslutet.

Rehabiliteringsgaranti i Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att införa en rehabiliteringsgaranti i Västra Götalandsregionen. Rehabiliteringsgarantin gäller personer medrygg- och nackbesvär ellerlindrig/medelsvår psykisk ohälsa. Dessa personer ska garanterasmedicinsk bedömning ochrehabilitering som syftar till att kunnaåtergå till arbetet.

Idag ges rehabiliteringsgarantin med befintliga resurser och kommer att utvecklas under 2009.

Handlingsplan för äldre och läkemedel

Hälso- och sjukvårdsutskottet har antagit en handlingsplan för äldre och läkemedel. Handlingsplanen avser främst patienter med kronisk sjukdom och flera läkemedel och syftet är att ge äldre en ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling.

Bakgrunden är att läkemedelsanvändningen hos äldre ökat påtagligt de senaste 20 åren. Några orsaker till detta är att flera sjukdomar nu är möjliga att behandla. Många läkemedel, hög ålder och flera sjukdomar samtidigt kan emellertid vara en riskabel kombination.

I handlingsplanen poängteras bland annat att äldre patienter ska beaktas i regionens vårdprogram, att äldre patienter erbjuds en fast vårdkontakt, att IT-stöd utvecklas så att en heltäckande läkemedelsdokumentation blir tillgänglig för dels för samtliga vårdgivare menäven för patienten.

Ny organisation för rättspsykiatrin utreds

En ny organisation för den rättspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen ska utredas.

Bakgrunden är den pågående utbyggnaden av den rättspsykiatriska vården som syftartillattmöta behovet av vårdplatser och att uppfylla nya krav på säkerhet.

Idag bedrivs rättspsykiatrisk slutenvård på tre platser i regionen;Falköping, Vänersborg och Göteborg. Efter den pågående utbyggnaden kommer det att finnas sammanlagt 174 vårdplatser.

Senast den 1 april 2009 ska förslaget om ny organisation vara klart.

Hjärtsjukvård och läkemedelsbehandling ska förbättras

Västra Götalandsregionen kommer att vidta ett antal åtgärder för att förbättra de medicinska resultaten inom hjärtsjukvården och läkemedelsbehandling av äldre. Detta mot bakgrund avrapporten Öppna jämförelser som presenterades i början av oktober.

Rapporten visade att Västra Götalandsregionen hävdar sig väl bland landstingen när det gäller tillgänglighet till vård, ortopedisk vård och strokesjukvård men att regionenharsämre resultat än många andra landsting när det gäller hjärtsjukvården och läkemedelsbehandling.

Regionkansliet kommertill att börja med att utveckla dialogen med sjukhusen om vårdens resultat. En handlingsplan för äldre och läkemedel är framtagen och särskild hjärtjournal kommer att införas vid regionens alla sjukhus.

Västra Götalandsregionens målsättning är att resultaten för varjeenskild verksamhet ska vara minst i nivå med riksgenomsnittet.

Nytt kunskapscentrum för psykisk hälsa

Västra Götalandsregionen kommer att bilda ett regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa. Centrat ska vara en resurs för utvecklingsarbete inompsykisk hälsa för primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.

Kunskapscentrat ska bland annat arbeta medmetodutveckling för diagnostik, vård och behandling ochstöd till forskningsprojekt. Två heltidstjänster kommer att tillsättas och organiseras inom regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning.

Nya regler för fri tandvård för 20-21-åringar

Västra Götalandsregionen har sedan årsskfitetförlängt den fria tandvårdentill 20 år under 2008 och upp till 21 år från och med 1 januari 2009. Samtidigt har ett statligt tandvårdsstödet införtsså att alla i åldern 20-29 år får ett allmänt tandvårdsbidrag på 300 kronor per år på ett konto hos försäkringskassan.

Det nya tandvårdsstödet gör att det blivit komplicerat att genomföra beslutet omden fria tandvården för 20-21-åringar. Hälso- och sjukvårdsutskottet har därförbeslutat att patientavgiften för 20-21-åringar ska dras från det tandvårdskonto som patienten har hos Försäkringskassan. Tandvården blir därmed alltid kostnadsfri för patienten.

Fem läkemedelskommittéer blir en

Västra Götalandsregionens fem läkemedelskommittéer kommer från årsskiftet att slås ihop till en gemensam läkemedelskommitté. Kommittén kommer att arbeta med läkemedelsrekommendationer,behandlingsråd och medicinska riktlinjer, bevaka och värdera nationella kunskapsunderlag och utveckla instrument för uppföljning.

Samtidigt får sjukhusen och primärvården ett tydligare ansvar för läkemedelsanvändningen i regionen. Det innebär bland annat att i högre grad samverka med andra vårdgivare när det gäller patientens läkemedelsanvändning.

Justerad tidsplan för VG Primärvård
Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, 0708-37 78 53
Martin Andreasson (m), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, tel 0709-75 75 44, Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44 eller Åsa Sundell, informationsavdelningen, 0708-80 16 19

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland