Pressmeddelande -

Heljerödshemmet avslutas i mars

Med anledning av att hälso- och sjukvårdsnämnderna inte tillskjutit de medel som krävs för att driva verksamheten vid Heljerödshemmet fram till 30 juni 2009, kommer verksamheten att avslutas redan 31 mars. Styrelsen gavs också information om att OLSAB inte kan fullgöra sitt uppdrag till NU-sjukvården vilket påverkar en stor grupp patienter där NU-sjukvården nu behöver finna andra lösningar för att patienterna ska få vård.

Verksamheten vid Heljerödshemmet avslutas i mars

Styrelsen för NU-sjukvården beslutade i april 2008 att begära tilläggsanslag hos hälso- och sjukvårdsnämnderna för fortsatt drift av det psykiatriska behandlingshemmet, Heljerödshemmet, fram till det planerade avslutet den 30 juni 2009. Då hälso- och sjukvårdsnämnderna inte tillskjutit medel längre än till kommande årsskifte, avslutas den psykiatriska slutenvården i Heljeröd redan 31 mars 2009. Att driva behandlingshemmet längre skulle innebära att andra delar av psykiatrin skulle behöva genomföra åtstramningar i sin verksamhet.

Troligen innebär detta att vissa patienter inte kommer att kunna slutbehandlas på Heljeröd utan överförs till Näl för fortsatt behandling. Den personal som idag arbetar på Heljerödshemmet erbjuds andra arbetsuppgifter inom NU-sjukvården.

Redan i beställningen till 2007 angav hälso- och sjukvårdsnämnderna i sin beställning till NU-sjukvården att slutenvården för patienter med personlighetsstörningar skulle minska med motsvarande tolv vårdplatser, till förmån förmer öppna vårdformer. Heljerödshemmet har 12 slutenvårdsplatser och vårdar personer med personlighetsstörningar. De öppna vårdformerna är under utveckling för att möta behoven framöver, bland annat genom att den så kallade dialektiska beteendeterapiverksamheten byggs ut och akut- och dagsjukvården förändras. Även verksamheten vid avdelning 57 på Näl, utökas från femdagarsvård till sjudagarsvård.

OLSAB kan ej fullfölja sitt uppdrag

Styrelsen delgavs information om att NU-sjukvården har beställt vård av OLSAB (Operationer i Lysekil AB)för att klara vårdgarantin, i enlighet med ett avtal som regionen tecknat på hälso- och sjukvårdsavdelningens uppdrag. NU-sjukvården har beställt 1000 bedömningar med efterföljande behandlingar inom ortopedi samt 350 bedömningar med efterföljande behandlingar inom urologi från OLSAB.Bolaget uppger nu att man inte klarar det uppdrag man tagit på sig. För NU-sjukvårdens del kvarstår ansvaret för de patienter som blivit remitterade till OLSAB och behöver därmed vidta åtgärder för att tillse att berörda patienter tas om hand inom NU-sjukvården eller av annan vårdgivare.

Stabil och låg personalomsättning

NU-sjukvården har förbättrat tillgängligheten under hösten, men klarar ännu inte vårdgarantin. Kraftfulla satsningar pågår både genom egna extrainsatser och genom köpt vård av andra vårdgivare. Månadsrapporten visar att personalomsättningen ligger på en stabil nivå och har sjunkit något jämfört med motsvarande period föregående år. Även sjukfrånvaron visar en fortsatt minskning jämfört med föregående år. Ekonomiskt bedöms 2008 års verksamhet leda till ett negativt resultat om 55 miljoner kronor. Styrelsen konstaterade i anslutning till ledningsrapporten att NU-sjukvården går mot ett relativt stort underskott och förutsätter därför att insatserna för att minska underskottet intensifieras, t ex genom det pågående arbetet med verksamhetsanpassad bemanning.


Kontaktperson: Britt-Marie Andrén Karlsson, styrelsens ordförande, tfn 0705-61 50 38
Peter Spjuth, vice ordförande, tfn 070-150 79 29 Sten Axelsson, sjukhusdirektör, tfn 0705-64 12 99 Vivian Komstadius, styrelsens informatör, tfn 0730-60 60 77

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland