Pressmeddelande -

Inga drastiska nedskärningar till följd av lågkonjunktur

För att Västra Götalandsregionens ekonomi ska vara i balans de kommande åren kommercirka en halv miljard kronor av det egna kapitalet att användas. Vid 2008 års utgång beräknas det egna kapitalet uppgå till nära 4,8 miljarder kronor.

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen i ett förslag till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionens budget för 2009 och flerårsplanerna för 2010-2011 bör justeras. Det är det senaste halvårets allt sämre konjunktur och ekonomiska förutsättningar som ligger bakom förslaget.

Beslutet innebär att inga drastiska förändringar kommer att göras i verksamheterna.De planerade satsningarna och investeringarna i verksamheterna som tidigare beslutats ska genomföras och det effektiviseringsmål på en procent som regionfullmäktige beslutat om för alla verksamheter kvarstår.

- Regionstyrelsens förslag innebär nya förutsättningar för verksamheten. Ingångna vårdöverenskommelser för 2009 gäller, men nu krävs ett än större fokus på ekonomin. Sedan tidigare har vi krav på minskade kostnader med en procent och nu blir det ännu viktigare att få kontroll över kostnaderna, säger regiondirektör Johan Assarsson.

- Arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling behöver fortsätta, både för att upprätthålla en god kvalitet och för att noggranna genomgångar av verksamheten brukar visa på onödiga kostnader, säger Johan Assarsson.

Västra Götalandsregionens budget för 2009 beslutades av regionfullmäktige i juni 2008. Budgeten beräknades utifrån den bild av konjunkturen som rådde under våren 2008, sedan dess har konjunkturläget försämrats betydligt. Sveriges kommuner och landsting har nu gjort nya bedömningar av den ekonomiska utvecklingen framöver vilka ligger till grund för justeringen av Västra Götalansregionens budget och flerårsplan.

Västra Götalandsregionen vill satsa på ökat resande med tåg

Resandet med tåg i Västra Götaland ökar. Bara i år har resandet med regiontågen ökat drygt 13 procent och med pendeltågen 25 procent. I och med att resandet ökar växer också efterfrågan på fler tåg. Västtrafiks styrelse har därför begärt att få köpa in 17 nya tåg till kollektivtrafiken i Västra Götaland för cirka 1,2 miljarder kronor.

Att öka resandet med kollektivtrafik är en viktig del för att motverka klimatförändringar och behovet av fler tåg i regionen är stort. I december 2012 kommer en helt ny pendeltågslinje mellan Älvängen och Göteborg att starta. Dessutom behöver det kraftigt ökade resandet på Kungsbacka- och Alingsåspendeln mötas upp med fler tåg. Trafiken kommer under de kommande åren även att utökas på sträckan Göteborg-Trollhättan-Vänersborg.

Den normala livslängden för tåg är ca 30 år och från 2015 och framåt kommer även en del av dagens tåg att behöva bytas ut. Västtrafiks styrelse vill därför att Västra Götalandsregionen beslutar att lägga en option på ytterligare 22 tåg.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om inköp av fler tåg enligt Västtrafiks förslag.

Regionstyrelsens beslut i korthet (med reservationer och länkar)

Regionstyrelsens handlingar

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-491724, eller
presschef Kjell Foss, 0702-41 52 88.

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland