Pressmeddelande -

Konjunkturen viker snabbt i Västsverige

Konjunkturläget i Västsverige försämras snabbt, visar Konjunkturbarometern för Västsverige som bygger på enkäter till 1 100 företag. Nedgången berör hela Västsverige och alla branscher. Den totala produktionen minskar under andra halvåret i år och företagens planer pekar på en väsentlig minskning av sysselsättningen det närmaste halvåret.

Konjunkturbarometern mäter den aktuella konjunkturen och företagens förväntningar inför våren 2009 i Västsverige, d.v.s. Västra Götaland och Halland. För Västra Götaland presenteras resultaten nedbrutet på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal.


Snabb nedgång i Göteborgsregionen
Konjunkturindex för Västsverige står under hösten i -10. Det innebär en kraftig nedgång från index +25 i våras. Nedgången berör hela Västsverige, men försvagningen är störst för Göteborgsregionen som länge legat i topp. Starkast är läget under hösten i de två regioner som är minst beroende av fordonsindustrin - Halland och Sjuhärad - med konjunkturindex på -3 respektive -6. Därefter följer Göteborgsregionen med -8 samt Skaraborg och Fyrbodal båda med index på -11.


Konjunkturindex, som baseras på företagens bedömningar, kan anta värden från -100 till +100. Värdet 0 med en toleransgräns på ca ± 15 enheter anger läget för en s.k. normalkonjunktur. Gränserna för låg- och högkonjunktur sätts schablonmässigt till index -40 respektive +40.


Fortsatt bred nedgång kommande halvår
Företagens förväntningar indikerar en ytterligare fortsatt försvagning av läget till våren, till konjunkturindex -25. Nedgången berör hela Västsverige och omfattar samtliga branscher. Personalplanerna fram till våren visar på fortsatta neddragningar. Endast 12 procent av företagen i Västsverige avser att öka personalstyrkan, medan 34 procent planerar att minska på personalen. De kraftigaste nedskärningarna förväntas uppstå inom tillverkningsindustrin.


-Allt tyder på att stora delar av det Västsvenska näringslivet är på väg mot en djupare konjunktursvacka till våren. Utgångsläget är emellertid bra. Sysselsättningen i Västra Götaland är idag i nivå med rekordåret 1990, säger regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen.

Dramatisk försämring i transportmedelsindustrin
Som väntat visar höstens konjunkturbarometer att situationen för transportmedelsindustrin i Västsverige har försämrats dramatiskt sedan i våras. Effekterna av den försämrade globala konjunkturen har slagit igenom på allvar och orderingång och produktion faller kraftigt. Utsikterna inför kommande vår är mycket dystra. Nedgången väntas fortsätta och det resulterar i fortsatt fallande produktion och sysselsättning.


Avmattning inom byggindustrin
Byggindustrin är inne i en tydlig avmattning från en rekordhög nivå. Konjunkturen kan i dagsläget ändå betraktas som något starkare än normalt. Prognoserna inför våren pekar på en kraftig försämring av både orderingång och byggande i hela Västsverige.


Fortfarande bra konjunktur för konsultbranschen
Enligt Konjunkturbarometern befinner sig konsultbranschen fortfarande i ett bra konjunkturläge, men den högkonjunktur som vi såg i våras har konsultbranschen lämnat bakom sig. Lönsamheten bland IT-konsulterna är i de allra flesta företag fortfarande bra, men utsikterna inför våren är mer dämpade än på länge. För IT-konsulterna har nu för liten efterfrågan blivit ett större problem än arbetskraftsbristen.Rapporten i sin helhet finns att ladda ned på: www.vgregion.se/regionutveckling/rapporterKontaktperson: Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen, tel: 0708-63 07 32
Mats Granér, analyschef, regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen, tel: 0705-70 09 34
Bo Sandén, analytiker, Statistiska Centralbyrån, tel: 0706-29 46 94

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland