Pressmeddelande -

Kraftig förstärkning av konjunkturen i Västsverige

Den positiva utvecklingen i regionen fortsätter. Det framgår av Konjunkturbarometern för Västsverige som nu presenterats av Västra Götalandsregionen. Den visar att företagens optimism från i höstas var välgrundad. Konjunkturen har förbättrats ytterligare och är nu mycket stark i Västsverige och bättre än i riket som helhet. Företagens förväntningar pekar på ytterligare förstärkning av konjunkturen till hösten. Sysselsättningen förväntas öka svagt det närmaste halvåret. Inom IT-tjänster, som fått en ordentlig skjuts i konjunkturen sedan i höstas, planerar så många som tre av fyra företag att utöka personalstyrkan det närmaste halvåret. I Västsverige har konjunkturen fortsatt att förbättras för andra halvåret i följd. Det västsvenska näringslivet har befunnit sig i en normalkonjunktur under de senaste fyra åren, men har nu tagit ett ordentligt kliv uppåt på konjunkturkurvan. - Konjunkturläget i Västsverige är bättre än i Sverige som helhet, vilket visar att det västsvenska näringslivet står sig starkt i den internationella konkurrensen, säger regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter. Uppgången är både bred och stark och berör alla fyra delregionerna i Västra Götaland. I flera viktiga branscher råder för närvarande högkonjunktur i regionen. – Det som främst förklarar den starka konjunkturuppgången från i höstas är förbättringen inom hela konsult¬branschen samt den oväntat starka efterfrågeökningen från både hemmamarknaden och exportmarknaden för tillverkningsindustrin, säger Bo Sandén, analytiker på Statistiska Centralbyrån. Kraftig förbättring i FyrBoDal Konjunkturläget i Stor-Göteborg ligger precis som i höstas i topp bland delregionerna tätt följd av Sjuhärad. I Skaraborg är konjunkturen nästan i nivå med den i Stor-Göteborg och Sjuhärad, samtidigt som företagen i Skaraborg är mest optimistiska inför hösten och förväntar sig en kraftig förbättring. Konjunkturläget i FyrBoDal är fortfarande något lägre än i de övriga delregionerna men förbättringen sedan i höstas är större än på något annat håll. – Glädjande nog tycks optimismen ha återvänt i FyrBoDal, säger regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter. Detta medför att hela Västra Götaland nu befinner sig i en kraftig konjunkturuppgång. Även om konjunkturen förstärkts på bred front i regionen det senaste halvåret är spridningen mellan branscherna fortfarande relativt stor. Högkonjunkturen inom byggindustrin, som varit något av en motor i den regionala ekonomin det senaste året, består. Efter en stark förbättring det senaste halvåret har byggindustrin fått sällskap av konsultbranschen högt uppe på konjunkturkurvan. Utvecklingen inom bilhandel och övrig sällanköpshandel är inte lika gynnsam som i övriga branscher. – En något dämpad utveckling för handeln med motorfordon och andra kapitalvaror kan förklaras av att de västsvenska hushållen fortsätter att prioritera boendet framför inköp av kapitalvaror, säger Bo Sandén. Västsverige – Sveriges tillväxtmotor Det har skett en snabb omsvängning för tillverkningsindustrin efter årsskiftet. Exportföretagen har överraskats av den snabba ordertillströmningen under våren, men även den hemmamarknadsbaserade industrin har mött en oväntad stark efterfrågan. För industrin lyser framtidstron igenom starkt även i företagens investeringsplaner, som pekar på en ännu något högre investeringsnivå i år efter den kraftiga uppgången i fjol. – För andra året i rad tycks det bli rekordinvesteringar inom industrin i Västsverige. Detta befäster regionens betydelse som tillväxtmotor i Sverige, säger Bertil Törsäter. Konjunkturen förväntas stärkas ytterligare nästa halvår i samtliga branscher med undantag för tranportmedel där konjunkturen förväntas bli oförändrad. Den starkaste konjunkturutvecklingen förväntas inom byggindustri, sällanköpshandel och konsultbranschen. Förhoppning om ökad sysselsättning Sysselsättningen i näringslivet har utvecklats något bättre än vad som förutsågs i höstas. Istället för en planerad svag minskning av antalet anställda har det istället skett en marginell ökning av antalet anställda. Det är första gången sedan 2002 som detta sker. Inför hösten planerar 23 procent av företagen att öka personalen och 19 procent att minska. Omfattande planerade nyrekryteringar inom konsultbranschen och byggsektorn motverkas främst av fortsatta minskningar, om än i dämpad takt, inom tillverkningsindustrin. – Förhoppningsvis kommer vi även att se en nedgång i arbetslösheten under hösten. Den positiva bilden som utmålas, framför allt inom tjänstesektorn, tyder på att den starka konjunkturen även kommer att leda till ökad sysselsättning i regionen, säger Bertil Törsäter. Rapporten i sin helhet går att ladda ned på: www.vgregion.se/regionutveckling/rapporter Konjunkturbarometern bygger på enkäter till drygt 1000 företag i Västsverige inom ett antal konkurrensutsatta branscher som tillverknings- och byggnadsindustri, sällanköpsvaru- och partihandel, bilhandel och samfärdsel samt uppdragsverksamhet och IT. Konjunkturbarometern för Västsverige genomförs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Halland

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland