Pressmeddelande -

Kulturnämndens sammanträde den 4 maj 2006 - 500 000 kr från staten till regionalt Danskontor

500 000 kr från staten till regionalt Danskontor Kulturnämnden har begärt – och fått – 500 000 kr i statligt bidrag från Kulturrådet till etableringen av ett Danskontor i Västra Götaland. Vid dagens sammanträde beslutade Kulturnämnden att bidraget förs över till enheten för Konst- och kulturutveckling. Här ska bidraget användas för att driva Danskontoret vars uppgift är att utveckla och etablera dansen i Västra Götaland. Just nu arbetar Danskontoret bl a med Dansbiennalen som äger rum i nästa vecka, 11-14 maj. Höjt bidrag till rörelseägda folkhögskolor Kulturnämnden beslöt höja regionbidraget till Västra Götalands tretton rörelseägda folkhögskolor till 347 kr per elevvecka från och med januari 2006. Det sammanlagda regionbidraget till skolorna blir då 18,6 miljoner kr under 2006. Förstudie för ombyggnad Folkteatern i Göteborg beviljades ett anslag på 100 000 kr för en förstudie inför ombyggnad av teatern. Folkteatern ligger i Folkets Hus lokaler vid Järntorget i Göteborg och teatern har behov av renovering och ombyggnation för att få mer ändamålsenliga lokaler. Ökat anslag fördelat till Film i Väst och Göteborgs Konsert AB Kulturnämnden fördelade det extra anslag på 19 miljoner kr som regionfullmäktige tidigare beviljat nämnden för att förstärka verksamheterna inom Film i Väst och Göteborgs Konsert AB. Film i Väst tillförs ytterligare 10 miljoner kr som ska användas för att säkerställa att Västra Götaland fortfarande ska vara ledande inom folkproduktion. Göteborgs Konsert AB 9 miljoner kr för att ytterligare stärka sin position som Sveriges ledande musikinstitution och därmed stärka Västra Götalands kulturprofil och attraktionskraft. De försvarshistoriska museerna har utretts Den statliga utredningen Försvar i förvar har utrett framtiden för de försvarshistoriska och maritima museiverksamheterna i Sverige. Frågan har aktualiserats i kölvattnet av neddragningarna inom det svenska försvaret. De verksamheter i Västra Götaland som berörs av utredningen är Nya Berget i Säve (f d F9), Jagaren Småland och ubåten Nordkaparen vid Göteborgs Maritima Centrum, Karlsborgs färstning och pansarmuseet på Axvalla hed utanför Skövde. Kulturnämnden, som fått regionstyrelsens uppdrag att yttra sig i ärendet, är i stort positiv till utredningen och håller med om att Karlsborgs fästning är en viktig verksamhet som är ett gott exempel på samverkan mellan försvaret och den övriga samhället. I utredningen föreslås ett statligt anslag till det kostsamma underhållet av Jagaren Småland och ubåten Nordkaparen, vilket kulturnämnden välkomnar. Regionen delar dessutom utredarens uppfattning att den unika berghangaren under Säve flygplats är en väsentlig del av det nationella kulturarvet vars framtid bör utredas vidare. Bergrummet är unikt även i internationell jämförelse. Däremot går regionen emot utredningen som föreslår att museiverksamheten vid Axvalla hed samordnas med Strängnäs. Regionen förordar i stället ett förslag från Skövde kommun som går ut på att flytta samlingarna till Skövde i lokaler intill Volvos motortillverkning, Science centret Baltazar och det kommunala museet. Kontaktperson: För ytterligare information kontakta kulturnämndens ordförande, Lars Nordström, 0709-20 68 39, 1:e vice ordf., Conny Brännberg, 0703 – 41 05 65 2:e vice ordf., Johnny Nilsson, 0708 – 28 17 25 Kulturchef Kerstin Quentzer, 0708 – 10 37 96 Tomas Olsson, 0703 – 98 32 57 Eira Högforsen, 0709 – 50 41 33 Ylva Gustafsson, 0709 – 74 71 22 Ann-Charlott Eklund, 0738 – 010142 Lars Lundgren, 0703 – 49 21 70 Skapat av: Lena Alexandersson E-post: lena.alexandersson

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland