Pressmeddelande -

Mänskliga rättigheter i fokus på politikerutbildning

"Mänskliga rättigheter i din politiska gärning och i vardagen" var temat när Västra Götalandsregionen arrangerade politikerutbildning i Göteborg och Skövde den 14 och 15 maj.

Det pågår omfattande arbete, på olika håll inom Västra Götalandsregionen, när det gäller mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald. Syftet med utbildningsdagarna var att sprida erfarenheter och goda exempel för att inspirera och synliggöra hur Västra Götalandsregionens förtroendevalda kan arbeta effektivare med frågorna i sina politiska uppdrag. Under onsdagen kunde deltagarna bland annat lyssna på regionstyrelsens ordförande Roland Andersson som knöt an till "Vision Västra Götaland- Det goda livet". Visionen bygger på de mänskliga rättigheterna och ligger till grund för arbetet med att stärka Västra Götaland som en attraktiv region att bo och verka i.
- De mänskliga rättigheterna är en förutsättning för att kunna arbeta för ett attraktivt Västra Götaland och att Västra Götalandsregionen ligger i framkant och driver på det arbete är oerhört viktigt, säger Roland Andersson.

Västra Götalandsregionens egen jämställdhetssamordnare, Marianne Melkersson, berättade om hur det långsiktiga jämställdhetsarbetet ser ut i en av Sveriges största organisationer, med över 50 000 anställda.
- Ett av våra viktigaste verktyg och en förutsättning för jämställdhetsarbetet är utbildningen av våra högsta chefer. I år får 100 av de högsta cheferna en fyra dagars ledarutveckling med genusperspektiv. Ledningen i organisationen måste ha klart för sig varför vi ska arbeta med jämställdhet och vilka möjligheter det innebär, säger Marianne.
Det pågår också mycket genusarbete ute i de olika verksamheterna, inte minst inom vården. Lars Ekström, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättade om arbetet med att kartlägga och göra genusanalyser kring hjärtsjukvården som gjorts i samarbete med länsstyrelsen.

Under utbildningen fick deltagarna också en inblick i Västra Götalandsregionens framgångsrika satsning på nätverket Corporate Social Responsibility (CSR). Ett nätverk som lyfter frågor kring företagens samhällsansvar.
- Att värna om miljö och människor är en högprioriterad fråga för svenska företag och organisationer. Etik, miljö och socialt engagemang är också tydliga framgångsfaktorer för tillväxt och en hållbar utveckling. Nätverket är ett forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan företag och organisationer och ska underlätta och driva på arbetet med hållbar utveckling och socialt ansvarstagande, säger Marthe Vakoufari som är en av projektledarna för nätverket.

Soraya Post, kursansvarig på Agnesbergs folkhögskola, berättade om situationen för de romer som bor i Sverige och om arbetet med att bygga upp den enda folkhögskolan driven av och för romer i Norden. Folkhögskolan har blivit en succé och samtliga utbildningsplatser är fyllda. Soraya berömde och tackade för det stöd och den uppmuntran som Västra Götalandsregionen har gett skolan.

Mats Börjesson från Västtrafik berättade om projektet Fokus 2010 som går ut på att hitta lösningar som gör kollektivtrafiken tillgänglig för alla i samhället. Som exempel nämndes att byten mellan transportslag ibland upplevs som besvärliga för såväl de som har funktionshinder som för många andra. Västtrafik kommer därför att erbjuda alla de resenärer som önskar att i förväg kunna beställa hjälp vid byten. Fordonen ska också anpassas för att göra av- och påstigning så smidig som möjligt och högtalarutrop vid hållplatser ska förbättras ytterligare.

Hur vi hör, ser och bryr oss om barn och ungdomar diskuterades med representanter från olika verksamheter. Bland annat beskrevs Västra Götalandsregionens arbete med demokratitorg, som går ut på att skapa en dialog mellan ungdomar och politiker. Ett demokratitorg består av ett antal stationer för olika frågor som placeras ut i en stor hall. Varje station bemannas av en politiker och ungdomarna rör sig mellan stationerna där de träffar politikerna och diskuterar de olika frågorna. Västra Götalandsregionen har som mål att genomföra demokratitorg på 20 skolor runt om i Västra Götaland per år.

 

Kontaktperson: Lars Törnvall, planeringsledare Västra Götalandsregionen, 0705-76 64 84
Marthe Vakoufari, projektledare Sverige 2000 Institutet, 0706-68 18 86
Skapat av: Lina Wallberg Epost: lina.wallberg@vgregion.se

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland