Pressmeddelande -

Ministerbeslut om sjöfartens miljöpåverkan.

Sjötransporterna ökar nu kraftigt, och sjöfarten har utan tvekan framtiden för sig. Men det krävs förbättringar i fartygens miljöprestanda, för att man ska kunna kalla den för ett långsiktigt hållbart transportsätt. Fredagen den 5 maj avslutade nordsjöländernas miljöministrar sitt möte i Göteborg. De beslutade om en rad åtgärder för att minska miljöpåverkan från fisket och sjöfarten i Nordsjön. Västra Götalandsregionen har följt förberedelserna och deltog i mötet. - På så sätt har vi kunnat driva viktiga frågor, när det gäller att göra sjöfarten mer långsiktigt hållbar, säger ordföranden i Västra Götalandsregionens miljönämnd, Kristina Jonäng. Dagen innan ministermötet hade projektet Grön Kemi, som stöds av bl a Västra Götalandsregionen, anordnat ett seminarium, där svenska rederier och andra kunde visa vad som går att göra åt sjöfartens miljöpåverkan redan med dagens teknik. Denna uppvisning bidrog till att ministrarna kunde komma överens om att t ex försöka få FNs internationella sjöfartsorganisation IMO att gå med på att minska utsläppen av kväveoxider, NOx, från fartygen med 40% eller mer. - Detta skulle bidra till mindre övergödning och mindre hälsoskador från avgaserna, säger Kristina Jonäng. Miljöministrarna var också mycket intresserade av hur Göteborgs Hamn kunnat minska avgasutsläppen i hamn, genom att erbjuda fartygen elförsörjning från land, ”landel”, så att de inte behöver köra sina maskiner under uppehållet i hamnen. Nu kommer landel att uppmuntras i fler nordsjöhamnar. För att ta ett helhetsgrepp på sjöfartens miljöproblem kom man också överens om att jobba vidare med det så kallade Clean Ship. - Det är ett bra sätt att övertyga IMO om att ”hållbar sjöfart” är en god idé och förklara hur man kan främja den på olika sätt, t ex ”miljömärkning” av bra fartyg, så att transportköparna kan välja rätt, förklarar Kristina Jonäng. Vi tänker delta aktivt i det arbetet med goda idéer och konstruktiva förslag, genom Nordsjökommissionen, organisationen för regionerna runt Nordsjön. Av de frågor som Västra Götalandsregionen drivit, var det bara en som miljöministrarna inte tagit till sig – nämligen att EU skulle behöva införa regler för vad får finnas i fartygsbränslen, på samma sätt som EU kontrollerar bensin och diesel till fordon på land. (Luftföroreningarna från fartyg beror till stor del på innehållet i bränslet de kör på.) BAKGRUND: Sjötransporter har flera betydande miljöfördelar framför transporter på landsväg, på järnväg eller i luften. Bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgasen koldioxid är betydligt lägre per fraktat ton. Bullernivåerna är också lägre och sjöfarten kräver mycket mindre plats och pengar för sin infrastruktur. Om transporterna på land till och från hamnarna läggs över till järnväg och närsjöfart, blir sjöfarten som transportalternativ ännu intressantare. Sjöfarten kan dock minska sina utsläpp ytterligare. Sjöfartens miljöproblem ligger nämligen främst i utsläpp av luftföroreningar från fartygens skorstenar, men också i att diverse kemiska produkter läcker ut (eller släpps ut) i vattnet. Nu ökar sjötransporterna kraftigt, samtidigt som utsläppen av luftföroreningar på land är på väg att minska. EU beräknar att fartygen är på väg att bli den största utsläppskällan inom EU för svaveldioxid (SO2, som bidrar till försurning och hälsoproblem) och kväveoxider (NOx, som bidrar till övergödning och hälsoproblem). Eftersom sjöfarten arbetar över hela världen, behövs förbättringar och skärpta regler på global nivå, annars blir konkurrensen orättvis. Länderna runt Nordsjön har ett särskilt ansvar att driva på utvecklingen inom IMO, FNs International Maritime Organisation. De har tidigare gjort sig kända som föregångare på miljöområdet, och har nu möjlighet att ta krafttag på sjöfartens område. GRÖN KEMI Projektet Grön Kemi har haft stor framgång, när det gällt att förbättra produkter som smörjmedel, målarfärger och bildäck. Arbetssättet går ut på att finna stora tillverkare av produkter med miljöproblem och sammanföra dem med stora kunder, som är intresserade av förbättringar. Bakom Grön Kemi står Göteborgsregionens Kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg.

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Västra Götaland