Pressmeddelande -

Överskott ger utrymme för nya satsningar

Regionstyrelsen godkände årets första delårsrapport, den för mars 2006. Dessutom fattade man bland annat beslut om att samarbeta med andra landsting om en gemensam anläggning för avancerad strålbehandling av tumörsjukdomar och om åtgärder för att stärka sjukvårdsrådgivningen i regionen. Handlingar... Delårsrapport med gott resultat Delårsresultatet per mars 2006 uppgår till 208 mkr, vilket är nästan 250 mkr bättre än budget. Prognosen för året visar ett positivt resultat med 650 mkr. Regionfullmäktige har beslutat om resultatkrav för Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Dalslands folkhögskola. Enligt de prognoser som lämnats in av dessa förvaltningar uppfylls inte resultatkraven. I delårsrapporten stryker man under vikten av att beakta tänkbara risker och inte släppa kravet på kostnadskontroll. Regionens sjukhus har en hög vårdproduktion och denna har jämfört med mars förra året ökat med 4,2 procent. Vårdgarantin uppfylls inom de flesta vårdområden och de flesta patienterna får planerad vård inom vårdgarantins tidsramar. De största obalanserna finns inom ortopedin och viss kirurgisk vård. Med hänvisning till det det förväntade positiva resultatet beslutade regionstyrelsen att avsätta 100 miljoner för att stärka hälso- och sjukvården i regionen under året. Hälso- och sjukvårdsutskottet kommer att få avgöra på vilket sätt de extra pengarna används. Styrelsen fattade även beslut om att öka regionens engagemang i forskningsfrågor genom ett initialt tillskott på 20 miljoner under 2006. I och med de extra satsningarna på hälso- och sjukvården och forskningen blir det beräknade resultatet 530 miljoner kronor för 2006. Beslutet togs efter votering där tio ledamöter röstade på förslaget från socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet. Fem ledamöter röstade på förslaget från moderaterna och kristdemokraterna. De två ledamöterna från vänsterpartiet respektive miljöpartiet avstod. Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande, även vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Kommunalförbund för avancerad strålbehandling Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med Västra Götalandsregionen och ytterligare sex landsting och regioner utrett förutsättningarna att gemensamt uppföra och bygga en anläggning för avancerad strålbehandling av tumörsjukdomar. Man föreslår att anläggningen byggs i Uppsala. Bakgrunden till satsningen är att forskningen visat på att behandling med protoner och/eller lättjoner kan ge betydligt mindre biverkningar än vid annan strålbehandling, dessutom ger behandlingen ökad chans till bot vid vissa tumörsjukdomar. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen, tillsammans med Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens läns landsting, bildar ett kommunalförbund för att skapa och driva anläggningen. Kommunalförbundet investerar högst 800 miljoner kronor i anläggningen. Västra Götalandsregionen skjuter till en miljon kronor för kommunalförbundets löpande kostnader under det första verksamhetsåret. Högre kostnad för ny vårdbyggnad vid SU I november 2004 gav regionstyrelsen klartecken för bygget av en ny vårdbyggnad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De kalkyler som gjordes gällde fast pris redan 2002 och projektet har sedan försenats. Kostnadsnivån beräknas därför bli högre, varför regionstyrelsen beviljade en ökad låneram med 37 miljoner kronor. Låneramen ökar därmed från tidigare beslutade 468 mkr till 505 mkr. Byggnaden beräknas stå klar i december 2008. Ny gemensam ersättningsmodell för primärvården Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till en ny gemensam ersättningsmodell för primärvården i Västra Götalandsregionen. En gemensam ersättningsmodell ska skapa bättre förutsättningar för större jämförbarhet mellan vårdcentralerna och att beställningarna kan riktas direkt till respektive vårdcentral. Sjukvårdsrådgivningen ska bli bättre Regionstyrelsen beslutade att ge primär- och tandvårdsstyrelsen i uppdrag att samordna sjukvårdsrådgivningen till ett välfungerande system för invånarna i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsutskottet har tidigare beslutat avsätta fem miljoner kronor till telefoniteknik och beslutsstöd. Kristdemokraterna, vänsterpartiet och milöpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag. Liten skillnad mellan könen i tillgång till psykiatrisk vård Regionstyrelsen beslutade att lägga informationen om skillnader i tillgång till psykiatrisk sjukvård mellan kvinnor och män till handlingarna. Kartläggningen visar att det finns inga betydelsefulla skillnader i hur män och kvinnor får tillgång till psykiatrisk vård. Motion om att införa medborgarförslag i Västra Götalandsregionen Göran Larsson (mp) och Ole Borch (mp) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige till nästa mandatperiod skapar möjlighet för invånarna att få lägga egna förslag till fullmäktige. Beredningen för fullmäktiges arbetsformer har skrivit ett yttrande över motionen. I yttrandet beskriver man en föreslagen lagändring i frågan. Lagändringen kan träda i kraft den 1 januari 2007 och innebär i så fall en förändring i kommunallagens bestämmelse som gör att fullmäktige får möjlighet att direkt delegera medborgarförslagen till styrelsen eller någon av nämnderna. Beredningsgruppen ansåg att man bör vänta på att beredningen av det nya lagförslaget blir klart innan man tar beslut om införandet av medborgarförslag. Regionstyrelsen beslutade föreslå att regionfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till yttrandet från beredningen för fullmäktiges arbetsformer. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkandet att motionen ska anses vara besvarad. Återremiss på motion: Åtgärda trafikstrukturen i Göteborg NU! Roland Karlsson (fp) och Rosie Rothstein (fp) yrkade i en motion på att trafikproblemen i Göteborg måste behandlas i särskild ordning, inte endast i de traditionella långtidsplanerna över infrastruktursatsningar. Ärendet återremitterades till fortsatt politisk beredning. Motion om snabb reaktion på ungdomsvåld Ulrik Nilsson (m) föreslog i en motion att regionen borde genomföra ett projekt riktat mot ungdomar med våldstendenser. Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att avslå motionen. Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall. Rapport om Personalvisionen 2010 Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att lägga rapporten om ”Personalvision 2010 nulägesbeskrivning 2006 – Vision & verklighet” till handlingarna. Remissyttrande över utredningen Försvar i förvar Regionstyrelsen beslutade godkänna ett reviderat förslag till yttrande över utredningen Försvar i förvar och skicka detta till Utbildnings- och kulturdepartementet. Utredningen behandlar förslag till organisering av statlig museiverksamhet på försvarsområdet som regionen ser som en logisk fortsättning av olika strävanden att organisera museiverksamheten på ett mer funktionellt sätt i landet. I yttrandet menar man att det är bra att staten tar ett övergripande ansvar även för sentida försvarshistoriska anläggningar och samlingar. Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på de politiska partiernas hemsidor: Socialdemokraterna Västra Götaland Folkpartiet Västra Götaland Centerpartiet Västra Götaland Moderaterna Västra Götaland Vänsterpartiet Västra Götaland Kristdemokraterna Västra Götaland Miljöpartiet Västra Götaland Sjukvårdspartiet Västra Götaland Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702 – 49 17 24, informationsdirektör Göran Ekstedt, 0709 – 60 05 91 eller informationschef Bo Carlsson 0705-69 51 66.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland