Pressmeddelande -

Regionfullmäktige 23 maj 2006 - Miljöstipendium och besök från Somalia

Under regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen fanns flera olika inslag. Förutom att flera beslut togs, delades årets miljöstipendium ut, allmänheten ställde frågor och fullmäktige hade besök från en delegation från regionen Puntland i Somalia. Se länkar till mer material på: http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage____1984.aspx Göteborgs initiativet är en frivillig organisation som bedriver ett demokratiprojekt tillsammans med region Puntland i Somalia. Under måndagen och tisdagen besökte sju personer partierna i Västra Götalandsregionen samt regionfullmäktige. Med hjälp av tolk lyssnade de på sammanträdet och deras talman Osman Dalmar Haji Yusuf gavs även tillfälle att hålla ett anförande där han tackade för besöket och förklarade hur värdefullt det var. Miljöstipendium till personer på Kungälv och SU Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium delades i år av två personer. Det var Lotta Stojanovski på akutmottagningen på SU/Östra och Margareta Tägtgård-Ericsson från Kungälvs sjukhus. De fick 25.000 kronor vardera för att använda till ytterligare miljöinsatser på sina arbetsplatser. Allmänhetens frågestund med 18 frågor För tredje gången på tre år genomfördes Allmänhetens frågestund under fullmäktiges möte. 18 frågor hade kommit in, alla kommer att besvaras skriftligt och 15 besvarades muntligt under frågestunden. Frågorna handlade om alltifrån handikappanpassning och elöverkänslighet till närsjukvård och psykiatri. Delårsrapport med gott resultat Delårsresultatet per mars 2006 uppgår till 208 mkr, vilket är nästan 250 mkr bättre än budget. Prognosen för året visar ett positivt resultat med 650 mkr. Regionfullmäktige har beslutat om resultatkrav för Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Dalslands folkhögskola. Enligt de prognoser som lämnats in av dessa förvaltningar uppfylls inte resultatkraven. I delårsrapporten stryker man under vikten av att beakta tänkbara risker och inte släppa kravet på kostnadskontroll. Regionens sjukhus har en hög vårdproduktion och denna har jämfört med mars förra året ökat med 4,2 procent. Vårdgarantin uppfylls inom de flesta vårdområden och de flesta patienterna får planerad vård inom vårdgarantins tidsramar. De största obalanserna finns inom ortopedin och viss kirurgisk vård. Med hänvisning till det förväntade positiva resultatet beslutade regionstyrelsen att avsätta 100 miljoner för att stärka hälso- och sjukvården i regionen under året. Hälso- och sjukvårdsutskottet kommer att få avgöra på vilket sätt de extra pengarna används. Regionfullmäktige gick på samma linje som regionstyrelsen tidigare gjort och fattade beslut om att öka regionens engagemang i forskningsfrågor genom ett initialt tillskott på 20 miljoner under 2006. I och med de extra satsningarna på hälso- och sjukvården och forskningen blir det beräknade resultatet 530 miljoner kronor för 2006. Beslutet togs efter votering där 85 ledamöter röstade för förslaget medan 41 ledamöter röstade mot och 22 avstod. Reservationer: Moderaterna, kristdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och sjukvårdspartiet. Förändringar i fullmäktiges arbete Beredningen för fullmäktiges arbetsformer lämnade förslag till hur arbetet i fullmäktige kan utvecklas. Regionfullmäktige beslutade att överlämna rapporten till regionstyrelsen för beredning. Beredningen föreslår bland annat ett tvådagars höstmöte ska införas. En dag ska då användas till fria vägledningsdebatter, föredragningar och utskottsarbete. Vidare vill beredningen att försöket med Allmänhetens frågestund i fullmäktige inte fortsätter. Istället föreslås att beställarnämnderna en gång per år ger invånarna möjlighet att ställa frågor. Beredningen har också diskuterat frågan om fullmäktige ibland ska flyttas till andra orter än Vänersborg. Beredningen ser inga skäl för detta men öppnar ändå för möjligheten om det exempelvis finns ett syfte att genom en flytt uppmärksamma en viss verksamhet. Kommunalförbund för avancerad strålbehandling Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med Västra Götalandsregionen och ytterligare sex landsting och regioner utrett förutsättningarna att gemensamt uppföra och bygga en anläggning för avancerad strålbehandling av tumörsjukdomar. Man föreslår att anläggningen byggs i Uppsala. Bakgrunden till satsningen är att forskningen visat på att behandling med protoner och/eller lättjoner kan ge betydligt mindre biverkningar än vid annan strålbehandling, dessutom ger behandlingen ökad chans till bot vid vissa tumörsjukdomar. Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen, tillsammans med Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens läns landsting, bildar ett kommunalförbund för att skapa och driva anläggningen. Kommunalförbundet investerar högst 800 miljoner kronor i anläggningen. Västra Götalandsregionen skjuter till en miljon kronor för kommunalförbundets löpande kostnader under det första verksamhetsåret. Motion om att införa medborgarförslag i Västra Götalandsregionen Göran Larsson (mp) och Ole Borch (mp) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige till nästa mandatperiod skapar möjlighet för invånarna att få lägga egna förslag till fullmäktige. Beredningen för fullmäktiges arbetsformer har skrivit ett yttrande över motionen. I yttrandet beskriver man en föreslagen lagändring i frågan. Lagändringen kan träda i kraft den 1 januari 2007 och innebär i så fall en förändring i kommunallagens bestämmelse som gör att fullmäktige får möjlighet att direkt delegera medborgarförslagen till styrelsen eller någon av nämnderna. Beredningsgruppen ansåg att man bör vänta på att beredningen av det nya lagförslaget blir klart innan man tar beslut om införandet av medborgarförslag. Regionfullmäktige beslutade avslå motionen med hänvisning till yttrandet från beredningen för fullmäktiges arbetsformer. Beslutet togs efter votering där 136 ledamöter röstade för, sju mot och två avstod. Reservation: Göran Larsson (mp). Motion om vårdvisare Lars Bergsten m fl (m) föreslår i motionen att Västra Götalandsregionen skall inrätta vårdvisare med uppdrag att lotsa patienter rätt i vårdsystemet. Regionfullmäktige beslutade avslå motionen. Reservationer: Moderaterna och Morgan Larsson (-). Motion om regler vid avyttring Ärendet återremmitterades. Motion om snabb reaktion på ungdomsvåld Ulrik Nilsson (m) föreslår i motion att regionen borde genomföra ett projekt riktat mot ungdomar med våldstendenser. Regionfullmäktige beslutade avslå motionen. Reservationer: Moderaterna, kristdemokraterna och Morgan Larsson (-). Patientnämndernas kontakter ger resultat Patientnämndernas årsredovisning för år 2005 visar att antalet ärenden minskat något jämfört med året innan. Redovisningen visar också att nämndernas kontakter med verksamheter leder till förbättringar till gagn för patienterna. Totalt har de fyra patientnämnderna i Västra Götaland tagit emot 3914 ärenden under år 2005. Det är en minskning jämfört med året innan då nämnderna tog emot 4139 ärenden. Liksom tidigare år är det klagomål och synpunkter på sjukhusvården som dominerar medan antalet ärenden som rör primärvården är hälften så många. Klagomål inom tandvården ökar stadigt varje år och är nu cirka tio procent av alla ärenden medan antalet ärenden inom den kommunala vården är fortsatt låg. Patientnämnderna och vården har en gemensam ambition att patienternas synpunkter ska leda till förbättringar. Patienternas erfarenheter behöver därför föras över till vården. Erfarenheter förs över till vården både som en följd av de enskilda fallen och i mer samlad form till verksamheterna, till beställarna, till styrelser och nämnder samt till regionfullmäktige. I årsredovisningen framgår flera exempel på åtgärder inom vården efter patientnämndernas återföring av enskilda klagomål och synpunkter. Beslut om partistödet för 2007-2010 Regionfullmäktige beslutade att fastställa reglerna för partistöd för nästa mandatperiod. Stödet blir ett fast belopp på 24 kronor och 70 öre per invånare. Detta motsvarar närmare 38 miljoner kronor som kommer att uppräknas årligen med tre procent. Regionfullmäktige beslutade också att partistödet ska fördelas med ett fast belopp på 650.000 kronor till varje parti i regionfullmäktige och att resten fördelas efter antalet mandat i fullmäktige. Reservationer: Moderaterna och sjukvårdspartiet. Rapport om Personalvisionen 2010 I Västra Götalandsregionens Personalvision 2010 tecknas bilden av en önskvärd framtid där alla medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet. Förvaltningarna arbete med att genomföra Personalvision 2010 följs upp med hjälp av enkäter. Den första gjordes 2003 och regionfullmäktige fick nu ta del av resultatet från årets undersökning. Resultatet visar på förbättringar inom i stort sett alla områden. Inom vissa områden, exempelvis mätningarna av arbetsglädje och uppskattning, är resultaten mycket positiva. Det finns också områden, såsom egenkontroll, delaktighet och helhetssyn där det behövs förbättringar. Regionfullmäktige beslutade lägga rapporten om ”Personalvision 2010 nulägesbeskrivning 2006 – Vision & verklighet” till handlingarna. Två frågor besvarades under "vanliga" frågestunden Soili Brunberg (mp) frågade regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s) om han anser att de tolkförmedlingar som Västra Götalandsregionen har godkänt kan garantera tillräcklig kvalitet. Mats Abrahamsson (m) ställde en fråga angående vårdcentralerna i Hunnebostrand och Kungshamn till Roland Karlsson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Norra Bohuslän. Nya motioner Sju nya motioner som lämnats in sedan förra sammanträdet med regionfullmäktige anmäldes som inkomna. En motion av Ulla-Britt Hagström (-) om hörseltest av nyfödda. Ytterligare en av Hagström om omvårdnads- och habiliteringsvetenskap i de medicinska sektorsråden. En av Monica Selin (kd) om att samla geriatrisk kompetens vid särskilda äldrevårdscentraler. En av Susanne Aronssson med flera (svg) om att dela upp NU-sjukvården. En av Max Andersson (mp) om att regionen ska välja att upphandla lågstrålande mobiler. En av Jan Alexandersson (v) om folkhälsa som utvecklingsfaktor samt en motion av Ingrid Bergman (mp) om att begränsa användandet av silverförband. Sju interpellationer besvarades Under fullmäktiges sammanträde besvarades sju olika interpellationer. Ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, Jonas Andersson (fp), svarade Ann-Christine Simonsson (c) om vilket ansvar regionen har för tillgänglighet i vuxentandvården, Ulla-Britt Hagström (-) om lokal forskning inom äldreområdet och Rigmor Salomonsson (v) om nya och kompletterande behandlingsmetoder vid alkoholism. Regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson (s), svarade Ulrik Nilsson (m) om upphandling av läkemedelsnära tjänster. Ordförande i regionutvecklingsnämnden, Kent Johansson (c), svarade Lars-Åke Staxäng (m) om vad regionen gör för att E6 ska bli riktig motorväg. Ordförande i folkhälsokommittén, Karin Engdahl (s), svarade Terese Tengström (fp), om åtgärder vad gäller övervikt bland barn och ungdomar och Ingela Bergendahl (s) svarade Göran Larsson (mp) om handslag för jämställda löner. Läs interpellationssvaren... Alla interpellationer var inte besvarade när detta pressmeddelande skickades ut. Kommentarer angående dagens beslut i regionfullmäktige kan finnas på de politiska partiernas hemsidor: Socialdemokraterna Västra Götaland Folkpartiet Västra Götaland Centerpartiet Västra Götaland Moderaterna Västra Götaland Vänsterpartiet Västra Götaland Kristdemokraterna Västra Götaland Miljöpartiet Västra Götaland Sjukvårdspartiet Västra Götaland Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702 – 49 17 24, informationschef Bo Carlsson 0705-69 51 66, eller presschef Kjell foss, 0702-41 52 88. Skapat av: Kjell Foss Epost: kjell.foss@vgregion.se Tel:0501-62110

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland