Pressmeddelande -

Regionstyrelsen ställde sig bakom budget från s, fp och c

En majoritet i regionstyrelsen ställde sig bakom budgetförslaget för 2007 (samt plan för 2008 och 2009) från majoritetspartierna socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet. Regionens goda ekonomi ger förutsättningar för tillskott och fortsatt utveckling av verksamheterna. Budget 2007 Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att den 13-14 juni ställa sig bakom budgetförslaget från de tre partierna i majoriteten. Samtliga partier i regionstyrelsen hade lagt fram förslag till budget för kommande år. Sjukvårdspartiet väntas presentera sitt förslag före regionfullmäktige i juni. Partiernas budgetförslag... Majoritetspartiernas budgetförslag innebär bland annat en oförändrad skattesats och att verksamheterna som helhet får full kompensation för löne- och kostnadsökningar samt pensioner. Det görs också satsningar inom flertalet områden. De satsningar som majoritetspartierna lyfter fram är: - 100 miljoner per år till sjukvården - 50 miljoner per år riktat till jämställda löner - 25 miljoner för att möta vårdbehovet till följd av den tillfälliga asyllagen - 100 miljoner per år från statsbidrag för att minska sjukskrivningarna - 100 miljoner under tre år till regional utveckling för infrastruktursatsningar - 15 miljoner till ungdomsrabatt på regionalt resande - 10 miljoner per år till kollektivtrafiken - 8 miljoner till kulturen - 2 miljoner till folkhälsokommittén - 4 miljoner till miljönämnden - 6,5 miljon per år till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för högspecialiserad vård Reservationer: Moderaterna, kristdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Sammanträdestider 2007 för styrelsen och fullmäktige Regionstyrelsen beslutade om styrelsens sammanträdesdagar för nästa år och föreslog dagar för fullmäktiges sammanträde (vilka fullmäktige självt beslutar om). Två alternativ fanns föreslagna och styrelsen ställde sig bakom alternativ två. Styrelsen bör få besluta om vissa avgiftsförändringar Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige besluta att styrelsen ska få göra ändringar av avgifter inom hälso- och sjukvården som föranleds av att mervärdesskatt ska tas ut. Beslut om avgifter ska i andra fall tas av regionfullmäktige. Reviderad katastrofmedicinsk plan Regionstyrelsen beslutade godkänna den reviderade regionala katastrofmedicinska planen för regionen och att den ska gälla från 1 juli i år. Nuvarande plan antogs för sex år sedan men har i och med dagens beslut reviderades som en följd av socialstyrelsens nya föreskrifter och råd. Den regionala katastrofmedicinska planen ska ligga till grund för sjukvårdsinrättningarnas lokala katastrofmedicinska planer. Oberoende panel ska följa Vision Västra Götaland Regionstyrelsen beslutade utse en panel som ska följa upp Vision Västra Götaland och godkände även en uppdragshandling för panelen. I panelen ska sex personer ingå; Hans-Olov Olsson, styrelseordförande Volvo Personvagnar, Margareta Wallin, prorektor vid Göteborgs Universitet, Carin Hjulström-Livh, journalist, Sven-Olof Bodenfors, senoir advisor Forsman & Bodenfors AB, Ann-Britt Trogen, vd Premec AB och Patric Eriksson, vd Gothia Science Park. Dessutom kommer Rolf Wolff, rektor vid Handelshögskolan i Göteborg, att vara sekreterare i panelen. Yttrande till länsrätten Regionstyrelsen beslutade att avge ett yttrande till länsrätten angående ett överklagande av beslut i regionfullmäktige. I överklagan hävdar man att ett dotterbolag till Västsvenska Turistrådet, Aktiv Semester i Sverige AB, bedriver en verksamhet som strider mot kommunallagen och att fullmäktiges beslut den 4 april i år om godkännande av årsredovisningen för 2005 och ansvarsfrihet för regionutvecklingsnämnden därför ska upphävas. I yttrandet menar regionen att besluten tagits i laga ordning och yrkar att länsrätten ska avslå överklagandet. Yttrande över "Skola & Samhälle" Västra Götalandsregionen har fått utredningen "Skola & Samhälle" (SOU 2006:1) på remiss. Regionstyrelsen beslutade efter förslag från moderaterna att godkänna ett omformulerat förslag till yttrande från regionutvecklingsnämnden. Uppföljning av policy för handikappfrågor För andra gången har Västra Götalandsregionens verksamheter svarat på frågor som ska ge svar på i vilken mån man lever upp till policyn för handikappfrågor och regionstyrelsen fick ta del av resultatet. Regionstyrelsen antecknade informationen och gav handikappkommittén i uppdrag att genomföra en analys av Västra Götalandsregionens möjligheter att nå det nationella målet om förbättrad fysisk tillgänglighet 2010. Motion om jämställdhet i kollektivtrafiken Soili Brunberg (mp) har lämnat in sin motion med anledning av den nya prissättningen på kollektivresor. I motionen påpekas att kvinnor reser kortare sträckor än män och att den nya prissättningen, som gör längre resor jämförelsevis billigare, missgynnar kvinnor. Regionutvecklingsnämnden har besvarat motionen och menar att bilden är mångfacetterad. Via ägarrådet och i direkta kontakter med Västtrafik kommer regionen att följa vilken påverkan det nya pris- och betalsystemet kommer att få. Man kommer också att följa hur resandet för kvinnor respektive män utvecklas. Regionstyrelsen beslutade att motionen skulle anses besvarad med detta. Motion om trafikstrukturen i Göteborg utgick Motionen från Roland Karlsson (fp) och Rosie Rothstein (fp) om trafikproblemen i Göteborg behandlades inte. Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på de politiska partiernas hemsidor: Socialdemokraterna Västra Götaland Folkpartiet Västra Götaland Centerpartiet Västra Götaland Moderaterna Västra Götaland Vänsterpartiet Västra Götaland Kristdemokraterna Västra Götaland Miljöpartiet Västra Götaland Sjukvårdspartiet Västra Götaland Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702 – 49 17 24, informationschef Bo Carlsson 0705-69 51 66 eller presschef Kjell foss, 0702-41 52 88.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland