Pressmeddelande -

Regionstyrelsens beslut den 4 november i korthet

Fullmäktigeärenden (ska avgöras av regionfullmäktige)

Investeringar för 1,9 miljarder 2009

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastslå att Västra Götalandsregionen investerar totalt 1,9 miljarder i verksamheterna under 2009.

Främst är det fråga om investeringar i fastigheterna men regionen vill även investera i ny utrustning för 800 miljoner kronor. Investeringarna följer Västra Götalandsregionens investeringsplan för 2009-2011 som totalt omfattar 5,5 miljarder kronor.

Fastighetsförsäljningar av 31 fastigheter efter utvädering

Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag från ekonomiutskottet sälja 31 fastigheter. Främst är det fråga om 17 vårdcentraler men även flera vårdhem och ambulansstationer runt om i länet.

Regionstyrelsen beslutade att återremittera förslaget till ekonomiutskottet. Styrelsen anser att konsekvenserna avde tidigare fastighetsförsäljningarna börutvärderas innan försäljning av de 31 fastigheterna kan bli aktuell.

Mer information om försäljningen finns i pressmeddelandet från ekonomiutskottets sammanträde den 1 oktober.

Västra Götalandsregionen utreder administrativa lokaler i Göteborgsområdet

Västra Götalandsregionen utreder flera alternativ för administrativa lokaler i Göteborgsområdet. Syftet är att effektivisera lokalutnyttjandet i Göteborg och att de framtida kostnaderna blir desamma eller mindre jämfört med idag.

Regionstyrelsen beslutade att i samråd med fastighetsnämnden fortsätta att utreda förutsättningarna för att hyra eller köpa "Vita Huset" med tomtmark samt nybyggnation vid centralstationen i Göteborg.

Ändrad förvaltningstillhörighet för Angereds närsjukhus

Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens möte att återremittera frågan om ändrad förvaltningstillhörighet till regionkansliet. Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska tillsätta en tillförordnad förvaltingschef för Angereds närsjukhus.

Motioner (ska avgöras av regionfullmäktige)?

Motion om upptäckt och behandling av alkoholism besvarad

Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att Peter Spjuth med fleras (v) motion, om att personalen inom primärvården ska få utbildning i tidig upptäckt och behandling av alkoholism, är besvarad. Regionstyrelsen menar att ökad kunskap om tidig upptäckt och behandling av alkoholism är en angelägen fråga men att motionens intentioner redan uppfylls genom det arbete som pågår inom Västra Götalandsregionen.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Motion om ökad användning av biogas i Västra Götaland besvarad

Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att Magnus Palmlöf med fleras (m) motion, om att utreda hur Västra Götalandsregionen kan främja en ökad användning av biogas, är besvarad eftersom Västra Götalandsregionen redan arbetar i linje med motionens intentioner.

Moderaternareserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Motion om ett samlat arbete för miljö- och kostnadseffektiva transportlösningar besvarad

Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att Birgitta Losmans (mp) motion om ett samlat arbete för miljö- och kostnadseffektiva transportlösningar är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande. Regionutvecklingsnämnden menar att det inte finns något behov av att inrätta ett godstransportråd eftersom ämnet hanteras genom dialog i befintliga nätverk, projekt och samverkansgrupper.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Motion om att stärka resenärernas dialog med Västtrafik besvarad

Sören Kviberg (v) och Birgitta Losman (mp) föreslår i en motion att Västtrafik, i projektform, prövar ett koncept för stärkt dialog mellan Västtrafik och resenärerna.

Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande. Nämnden menar att motionens intentioner redan tas tillvara genom Västtrafiks pågående arbete med Kollektivtrafiksbarometern, Västtrafiks kundservice samt det pågående projektet "Roller spelar roll".

Vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Motion om att Angereds Närsjukhus byggs som passivhus besvarad

Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att Stefan Kristiansson med fleras (mp) motion om att bygga Angereds Närsjukhus som passiv- eller lågenergihus är besvarad i och med att motionens intentioner redan är beaktade.

Fastighetsnämnden säger i ett yttrande att det inte finns några kriterier för passiva sjukvårdsbyggnader men att passivhustekniken kan utnyttjas och att energimålen för Angereds närsjukhus innebär en halvering av energianvändningen i jämförelse med Västfastigheters befintliga fastigheter.

Styrelseärenden (avgörs av regionstyrelsen)

28,3 miljoner investeras i Tvätteriet i Alingsås

Regionstyrelsen beslutade att Tvätteriet får investera 28,3 miljoner kronor i två nya så kallade tvättlinjer. De nya tvättlinjerna som ersätter dagens tre tvättanläggningar kommer att höja produktiviteten, höja kvalitén och minska Tvätteriets energianvändning. Kostnaderna kommer i och med investeringen att minska med 6,2 miljoner kronor per år. Besparingen består av minskade personalkostnader och minskad förbrukning av energi, vatten, kemikalier och underhåll.

Västra Götalandsregionen lämnar lokaler i Vänerparken i förtid

Fastighetsnämnden har begärt att få bryta ett hyresavtal för lokaler i Vänerparken i förtid. Lokalerna står tomma efter att den tidigare hyresgästen, Högskolan i Väst, flyttat. Kontraktet löper fram till 2015 men Västra Götalandsregionen har inget behov lokalerna. Kostnaden, för att bryta avtalet, uppgår till 8,8 miljoner kronor. Det är hälften av kostnaden i jämförelse med om Västra Götalandsregionen fortsatt hyra lokalerna tiden ut.

Tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under år 2009.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under 2009.

Årsredovisningsprocessen godkänd

Regionstyrelsen beslutade att godkänna processen för arbetet med årsredovisningen för 2008.

Uppföljning av jämställdhetsintegrerad budgetprocess

Regionstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

50 miljoner till omstruktureringsbidrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionstyrelsen beslutade att bevilja ansökningarna från de fem Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg om att få använda det egna kapitalet till ett omstruktureringsbidrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bidraget är en del i en tidigare överenskommelse för tre år om att minska sjukhusets kostnader och ingår i sjukhusets och nämndernas detaljbudgetar för 2009.

Åtagandedokument för regionkansliet 2009

Regionstyrelsen beslutade att ta emot regionkansliets åtagandedokument för budgeten 2009. Dokumentet ska säkerställa genomförandet och uppföljningen av regionkansliets uppdrag och mål under 2009.

Regionstyrelsen beslutade även att regiondirektören inför 2010 ska utveckla regionkansliets budget och åtagandedokument till en tydlig verksamhetsplan för kansliet.

Moderaterna avstod från att delta i beslutet.

Detaljbudget 2009 för regionstyrelsen och regionfullmäktige

Regionstyrelsen beslutade att godkänna regionfullmäktiges, regionstyrelsens och arkivnämndens detaljbudget för 2009.

Nya riktlinjer för brandskyddsstandard

Regionstyrelsen fastställde nya riktlinjer för brandskyddsstandard för Västra Götalandsregionens verksamheter. Den nya standarden innebär bland annat regelstyrningen ersätts med risk- och sårbarhetsanalyser som grund för valet av skyddsåtgärder.

Institutet för stressmedicin flyttar

Institutet för stressmedicin flyttar till lokaler vid Göteborgs Botaniska Trädgård. Regionstyrelsen godkände vid dagens möte verksamhetsplanen för Institutet för stressmedicin, ISM, samt hyresavtalet för de nya lokalerna i Änggården. Den nya hyreskostnaden på 1,2 miljoner kronor per år ryms inom enhetens budget.

Västra Götalandsregionen instämmer i förslag till miljö- och säkerhetskrav vid inköp av bilar och vägtransporter

I enlighet med servicenämndens förslag beslutade regionstyrelsen att Västra Götalandsregionen instämmer i Näringsdepartementets förslag till förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar och vägtransporter. Västra Götalandsregionen lever redan upp till förordningens bestämmelser och har även spetsat kraven ytterligare när det gäller trafiksäkerheten.

Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på de politiska partiernas webbplatser...


Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-491724,
ekonomidirektör Mats Friberg, 0709-504131
Niclas Samsioe, presstjänsten, 0706-98 06 35

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland