Pressmeddelande -

Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 2 maj 2006

INTEGRERAT TILLVÄXTCENTRUM Handelshögskolans Integrerade Tillväxtcentrum inrättades 2004 med syfte att bredda och stödja utbildning, forskning och utvecklingsarbete rörande entreprenörskap och tillväxt. Målsättningen är att i samarbete med näringslivet skapa utbildningsplatser som därigenom kan bidra till ökad entreprenörsanda, kommersialisering av affärsidéer och en uthållig tillväxt i befintliga företag. Inrättandet av Tillväxtcentrum skedde med hjälp av medel från Västra Götalandsregionen eftersom utbildningsinsatser i direkt samarbete med näringslivet kräver resurser utöver den statliga tilldelningen. Regionutvecklingsnämnden beslöt stödja projektet med ytterligare 2,2 Mkr. FRAMTIDSHOPP SKA ENGAGERA ELEVER Framtidshoppet är en gemensam satsning av Ung Företagsamhet, Drivhuset, Handelshögskolans Entreprenörsutbildning och föreningen Framtidens Företag. Syftet med projektet är att öka samverkan mellan utbildning och arbetslivet, uppmuntra och inspirera såväl gymnasieelever som högskole- och universitetsstuderande till företagsamma aktiviteter. En särskild satsning kommer att riktas till Angeredsgymnasiet för att locka ungdomar med annan kulturell bakgrund att delta i projektet. Regionutvecklingsnämnden avsätter 400 000 kr för projektets genomförande. INTEGRATIONSPROJEKT ÖPPNAR UPP ARBETSMARKNADEN Som ett led i Västra Götalandsregionens strävan att Västra Götaland ska bli ett föredöme i integrationsfrågor, avsatte regionutvecklingsnämnden 325 000 kronor för det pågående projektet ”Integrationsmentorer”. Projektet syftar till att utbilda personer som främst inom service- och tjänstesektorn på olika sätt kan underlätta integrationsprocessen i samhället och på arbetsmarknaden. Projektet inleddes 2004 och hittills har närmare 20 personer utbildats och certifierats som integrationsmentorer. De jobbar nu bland annat som arbetsförmedlare, informatörer och projektsamordnare. Projektet bedrivs i samarbete med Högskolan i Borås, Fristads folkhögskola, Göteborg Folkhögskola samt Interkulturellt resurscentrum i Angered. UPPFÖLJNING AV VISION VÄSTRA GÖTALAND I Vision Västra Götaland, som antogs av regionfullmäktige i april förra året, sägs att visionen löpande ska följas upp genom en oberoende utvärdering. En gång per år ska ett brett och öppet seminarium ordnas. I februari i år utsågs en oberoende panel bestående av Hans-Olov Olsson, styrelseordförande Volvo Personvagnar, Margareta Wallin, prorektor vid Göteborgs universitet, Carin Hjulström-Livh, journalist och Sven-Olof Bodenfors, senior adviser, Forsman & Bodenfors. Panelen har nu kompletterats med ytterligare två personer – Ann-Britt Trogen, VD, Premec AB och Patric Eriksson, VD, Gothia Science Park. Inledningsvis är avsikten att ta fram ett analysmaterial kring visionens fokusområden och med utgångspunkt från det definiera aktiviteter och insatser. I analysarbetet kommer man att samarbeta med Centrum för regional analys som etablerats i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Handelshögskolan. Handelshögskolan kommer även att svara för sekretariatsfunktionen. Regionutvecklingsnämnden beslöt avsätta 4,3 Mkr för 2006 års arbete med att följa upp Vision Västra Götaland. Kontaktperson: Ordförande Kent Johansson, 0705-37 03 40, 1:e vice ordförande Henrik Ripa, 0302-52 11 13, 2:e vice ordförande Birgitta Johansson, 0705-37 11 69, eller regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter, 0708-63 07 32

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland