Pressmeddelande -

Sammanträde med sjukhusstyrelsen den 28 maj

Vid sammanträde med styrelsen för Skaraborgs sjukhus idag behandlades nedanstående ärenden.
Lägesrapport Vårdkonflikten

Styrelsen fick en aktuell rapport om konflikten med Vårdförbundet och dess följder för sjukhusets verksamheter. Patientsäkerheten har kunnat upprätthållas och vistelsetiden på akutmottagningen har inte överskridit uppsatt måltal.
Uppdrag MR-undersökningar

För att förbättra tillgängligheten till MR-undersökningar informerades styrelsen om att avtal träffats med Djursjukhuset i Skara. Patienter kommer också att kunna hänvisas till andra sjukhus inom regionen, t ex Alingsås och Kungälv. Första delen av installation av nya MR-kameror på SkaS beräknas vara klar i slutet av året, vilket kommer att ytterligare förbättra tillgängligheten. När kamerorna är på plats kommer samtliga patienter att kunna få sina undersökningar gjorda på SkaS.
Remiss, Idéskiss om utveckling av primärvården i Västra Götaland

Styrelsen har för yttrande fått Idéskiss för utveckling av primärvården i Västra Götaland - Vägen till medborgarnas primärvård.

Styrelsen ställer sig allmänt positiv till inriktningen i idéskissen med särskilt tonvikt på att patientens ställning stärks. Om tillgängligheten till primärvården ökar och gränssnitt tydliggörs innebär detta positiva effekter för sjukhusvården och den totala hälso- och sjukvården. Styrelsen vill dock uppmärksamma några områden som behöver klarläggas ytterligare, t ex vad gäller närsjukvård, vårdsamverkan med primärvård och kommuner, barn-kvinnosjukvården, akutuppdraget, förskrivning av hjälpmedel samt brukarmedverkan.
Budgetuppföljning april 2008

Styrelsen fick en månadsrapport per april. Produktionen är något högre än vid samma period föregående år. Väntetiderna till mottagning har förbättrats medan väntetiderna till behandling är oförändrade. Åtgärder som beslutades i verksamhetsplan för att nå budgetbalans pågår. Kostnaderna för att bland annat upprätthålla vårdgarantin har inte minskat i planerad omfattning, vilket innebär att prognosen för året beräknas till minus 30 miljoner kronor. Styrelsen uppdrog åt förvaltningen att intensifiera arbetet för att minska det prognostiserade underskottet.
Beställarprocessen, budget 2009

Styrelsen informerades om pågående beställarprocess och arbetet med budget 2009.

 

 

Kontaktperson: Sjukhusdirektör Birgitta Molin-Mellander, telefon 0500-43 10 00, 070-518 60 69
Styrelsens ordförande Lars Roslund, telefon 0706-65 98 00

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland