Pressmeddelande -

Samordningsmännen möter Jöran Hägglund

Idag, fredag, träffar samordningsmännen i Västra Götaland, Lars Bäckström och Kent Johansson, statssekreterare Jöran Hägglund. De kommer under mötet att redogöra för hur situationen i Västra Götaland ser ut, vilka åtgärder som vidtagits och planeras och vilka behov som hittills har identifierats.


Samordningsuppdraget har inneburit kontinuerliga överläggningar med företrädare för fordonsföretagen, underleverantörer, fackliga representanter, kommuner, samtliga universitet och högskolor, berörda myndigheter och andra intressenter.

Bra struktur för samverkan i Västra Götaland
Sedan tidigare finns i Västra Götaland en väl fungerande struktur för samverkan i strategiska utvecklingsfrågor, mellan de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och övriga aktörer. Denna struktur har nu kommit väl till användning och utnyttjats i processerna med samordningsmännens arbete. Kommunerna representeras av kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad, medan Göteborgsregionen företräds av Business Region Göteborg (BRG).


Ett stort antal förslag och initiativ har kommit in från bl.a. högskolor och andra aktörer i det regionala innovationssystemet, kommuner, kommunalförbund, företag samt bransch- och intresseorganisationer. Flera av förslagen är inriktade på att förstärka fordonsindustrins konkurrensförutsättningar. Bland förslagen finns också initiativ med bredare inriktning på hållbar transport och logistik. Förslag som kan stärka näringslivet inom andra områden är bl.a. satsningar inom energi och miljö.

Varselsituationen i Västra Götaland
Från oktober har konjunkturläget och varselsituationen i Västra Götaland försämrats påtagligt. Under oktober och november 2008 varslades ca 10 000 personer i Västra Götaland, dvs. 30 procent av alla varsel i hela landet under samma period. Värst drabbade är fordonstillverkarna liksom underleverantörerna till fordonsindustrin.
- En tydlig trend under senare tid är att arbetsmarknadsproblemen sprider sig till allt fler branscher, bl.a. byggsektorn. Vår bedömning kvarstår att läget på arbetsmarknaden kommer att kräva aktiva samordningsinsatser under en stor del av 2009, säger Lars Bäckström och Kent Johansson.

Mötet med statssekreteraren pågår 11.00-14.00. Kent Johansson och Lars Bäckström finns tillgängliga för kontakter från 14.00.


Bakgrund
Regeringen utsåg den 2 oktober landshövding Lars Bäckström och regionråd Kent Johansson, Västra Götalandsregionen, till samordningsmän, med anledning av de senaste varslen inom framförallt fordonsindustrin. Deras uppgift är att kraftsamla och samordna alla insatser i Västra Götaland. Samordningsmännen ska informera regeringen och andra berörda om hur arbetet går och om ytterligare stöd och insatser anses nödvändiga. Samordningsmännens uppdrag är inte tidsbestämt.

Kontaktperson: Kent Johansson, ordförande regionutvecklingsnämnden, tel: 0705-37 03 40
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, tel: 0708-63 07 32

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland