Pressmeddelande -

Systematiskt arbete med riskanalyser ger bättre förutsättningar för en trygg förändring

Under ett drygt år har ett systematiskt arbete för att analysera och åtgärda risker i samband med de pågående förändringarna genomförts i NU-sjukvården. Det ger bättre förutsättningarna för en trygg förändring, menar chefläkare Ulf Almqvist, som är ansvarig för kvalitet och patientsäkerhet i NU-sjukvården.

Riskanalysarbetet med anledning av förändringarna inom Vård 2010

NU-sjukvården står i begrepp att förändra arbetsfördelningen mellan sina båda större sjukhus, Näl och Uddevalla sjukhus. De konkreta förändringarna som påverkar allmänheten inleds 17 november och berör då främst medicinområdet. För att förändringarna ska ske i trygga former har ett systematiskt arbete med att analysera och åtgärda risker bedrivits i NU-sjukvården sedan ett drygt år tillbaka.

- Genom det riskanalysarbete vi gjort är vi mer medvetna om vilka risker som finns i samband med förändringarna. Då kan vi också vara bättre förberedda och skapa förutsättningar för att hantera de problem som kan komma att uppstå, menar chefläkare Ulf Almqvist.

Exempel på risker

MÄVA: För de nya medicinska äldrevårdsavdelningarna (MÄVA) är den viktigaste frågan rekrytering av överläkare. Idag finns bemanning klar till en av de två avdelningarna och ett mycket aktivt rekryteringsarbete fortsätter. Till dess att rekryteringsarbetet är avslutat används bemanningsläkare vid den tillfälliga MÄVA 1 på Näl.

Flytt av medicinjourlinje inom akutsjukvården: I samband med den förändrade akutverksamheten på medicinsidan finns ett antal risker identifierade, t ex risk för längre väntan på bedömning av vårdbehovet när patienten kommer till akuten, risk i samband med längre transporter i ambulans, risk att patienter tar sig till fel sjukhus och risker i och med bristen på ett gemensamt journalsystem mellan primärvård och sjukhusvård.
Dessa och andra brister motverkas genom t ex utbildning av personal, nya rutiner och riktlinjer för arbetet, en utökning av ambulanskapaciteten i Bohuslän och information om förändringarna till såväl andra vårdgivare som invånare.

Logistiklösningar: Förändringarna innebär också nya behov av transportlösningar. Risker finns t ex i att vissa specialistläkare som är verksamma på Näl under jourtid kan behöva transporteras till Uddevalla sjukhus för konsultation av inneliggande patient vars tillstånd försämrats. För att hantera detta planeras för inköp av en bemannad läkarbil och en förstärkning av läkarresursen jourtid.

Övergripande riskanalys kring förändringarna i steg 1 pekar bland annat på risker:

  • i form aven eventuell kapacitetsbrist inom intensivvården, föreslås åtgärdas genom bättre planering och möjlighet att flytta personal mellan sjukhusen
  • en eventuell brist på kunskap bland personal och/eller patienter om förändringarna. Detta motverkas genom informationssatsningar i form av hushållsinformation, samhällsannonser och riktade informationssatsningar till personal inom NU-sjukvården och andra vårdgivare.

Fakta om risk- och händelseanalyser

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) skall ledningssystemet säkerställa att det finns rutiner för att
·identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamheten,
·åtgärda orsakerna till riskerna, och
·genomföra en särskild riskbedömning vid väsentliga förändringar i verksamheten
Risk är möjligheten att en negativ händelse inträffar och en riskanalys är en systematisk metod för att:
·identifiera risker
·identifiera orsaker till riskerna
·föreslå åtgärder i förebyggande syfte

När riskerna identiferats bedöms varje risk utifrån dess allvarlighetsgrad och sannolikheten för att den inträffar. Genom åtgärder minimeras risken för, alternativt konsekvenserna av, att något oönskat inträffar.


Kontaktperson: Úlf Almqvist, chefläkare, tfn 0705-09 12 59
Vivian Komstadius, informatör, tfn 0730-60 60 77

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland