Pressmeddelande -

Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 2005

För andra året i rad publiceras nu en rapport som övergripande beskriver hälso- och sjukvården i regionen. I rapporten finns jämförelser av vårdkonsumtionen i regionen samt uppgifter om befolkningsstrukturer och kostnadsnivåer. Rapporten visar bland annat att regionens sjukvårdskostnader är låga ur ett nationellt perspektiv och att allt fler patienter är nöjda med sjukvården i regionen. I årets verksamhetsanalys får man veta att livslängden i Sverige fortsätter att öka, att rökningen minskar och att alkoholkonsumtionen inte längre ökar. När det gäller barn och unga finns dock en del orosmoln, till exempel att fler unga vårdas på sjukhus för alkoholförgiftning och att fetman ökar. Och det finns en utveckling mot att allt fler äldre överlever med kroniska sjukdomar vilket innebär att behoven av sjukvårdsinsatser ökar. Förbättrad tillgänglighet och större förtroende Rapporten visar också att tillgängligheten har förbättrats till såväl mottagning som behandling inom specialiserad vård. Utvecklingen är positiv. Tre av fyra tillfrågade anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver, förtroendet har ökat och fler ger högre betyg. Allt fler bedömer också väntetiderna som rimliga. Skillnader inom regionen Rapporten redovisar också hur vanligt det är med många typer av operationer i olika delar av regionen. Redovisningen visar att det finns skillnader, t.ex. för prostataoperationer och inkontinensoperationer inom regionen. Rapporten säger dock att de skillnader som finns inte enbart kan peka på olikheter i tillgång till vård utan att tolkningen kan vara komplicerad. Till exempel kan en skillnad i praxis vara betydelsefull. De skillnader som ses kan också bero på tillfälliga kökortningssatsningar. I primärvården får fyra av fem patienter träffa en läkare inom sju dagar. Men tillgängligheten varierar i regionen mellan 71 procent av patienterna i Göteborg och 85 procent i södra Bohuslän som fått träffa en läkare inom sju dagar. Kvalitetsuppföljning och medicinska resultat I rapporten ges en inblick i några medicinska kvalitetsregister, bland annat för diabetes, stroke och hjärtinfarkt. Registren innehåller bland annat information om medicinska resultat och är ett verktyg för sjukvårdens kvalitetsutveckling där det finns möjlighet att jämföra sig med andra. Alla sjukhus i regionen är anslutna till de kvalitetsregister som är relevanta för verksamheten. På nationell nivå pågår ett arbete med att göra registren öppna och tillgängliga för allmänheten. Rapporten ger en inblick i de data som nu börjar bli tillgängliga för allmänheten. Bättre styrning och effektivare vård tack vare bättre uppföljningar I förordet till rapporten skriver bland annat regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist: ”Det finns en allmän förväntan om en bättre och öppen uppföljning, med jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Patienter och medborgare har rätt till sådan information. Regionens förutsättningar för att styra och effektivisera hälso- och sjukvården förbättras då uppföljningen utvecklas och utvidgas.” Hälso- och sjukvårdsavdelningens rapport ger möjligheter till jämförelser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårdsnämndsområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Den belyser också könsskillnader i hälso- och sjukvården, innehåller analyserande kommentarer och ska på sikt utvecklas med allt större fokus på analys och uppföljning av effektivitet och kvalitet. Verksamhetsanalys, basala uppgifter och tabellbilaga (pdf, 1866 kB) http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/dok/3992_Verksamhetsanalys,%20basala%20uppgifter%20och%20tabellbilaga.pdf Kontaktperson: Marianne Förars, vårdanalytiker, 0708-87 56 61. Staffan Björck, regionläkare, 0709-56 72 75. Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland