Pressmeddelande -

Ytterligare infrastruktursatsningar i Västra Götaland är angelägna

Från Regionutvecklingssekretariatet 2008-11-07 15:00

Under dagens möte med infrastrukturminister Åsa Torstensson presenterade Kent Johansson, regionråd, Västra Götalandsregionen, tre förslag till infrastrukturåtgärder som är särskilt angelägna både regionalt och nationellt. Förslagen ligger utöver pågående investeringar och det som nyligen presenterades av regeringen i närtidssatsningen.

  • Utbyggnad av E20 mellan Alingsås och Vårgårda. E20 har låg standard främst genom Västra Götaland. Vägen är mycket viktig för svensk industri, inte minst för fordonsindustrin. Avsnittet mellan Alingsås och Vårgårda är mycket angeläget och väl utrett. Byggstart bör kunna ske år 2010.
  • Utbyggnad av väg 155 på Hisingen, Göteborg. Sträckan mellan Vädermotet och Bulycke till bland annat Göteborgs hamn och tunga verksamhetsområden ligger som två etapper i den gällande regionala planen. Utbyggnaden är också viktig för boende på västra Hisingen och på Öckerö. Byggstart kan vara möjlig hösten 2009.
  • Avsiktsförklaring för Västlänken, en tågtunnel under centrala Göteborg. Västlänken är ett mycket viktigt projekt för att utveckla järnvägstrafiken i Västsverige och för att möjliggöra en s.k. regionförstoring liknande den som redan åstadkommits för Stockholmsområdet och Skåne. Med Västlänken blir det lättare att resa; trafiken kan bli tätare, restiderna kortare och fler kan resa utan att behöva byta färdmedel. Västlänken underlättar rörligheten på arbetsmarknaden och minskar sårbarheten när det sker strukturförändringar för enskilda företag och branscher. Även om det tar lång tid att förverkliga Västlänken är det mycket angeläget att snarast få till stånd en avsiktsförklaring kring fortsatt planeringsarbete av projektet.

De tre förslagen är en del av de initiativ som diskuteras i beredningsgruppen för regionutveckling.

-Åtgärderna är av stor betydelse för Göteborgs och Västra Götalands möjligheter att bidra till en nationellt hållbar utveckling. De är viktiga för industri och handel i hela landet och för våra möjligheter att skapa en mer robust arbetsmarknad, säger Kent Johansson.

Kent Johansson, regionråd, Västra Götalandsregionen tog initiativ till mötet med infrastrukturministern, i syfte att tillsammans med företrädare för Banverket, Vägverket och Länsstyrelsen diskutera aktuella infrastrukturutbyggnader i Västra Götaland.

-Vi uppskattar att regeringen låter regionerna och kommunerna få ökat inflytande över infrastrukturplaneringen och beslut om infrastrukturutbyggnad. Västra Götalandsregionen har haft möjlighet att påverka planeringen i ett tidigt skede, lämnat förslag till närtidssatsningar och nu arbetar vi intensivt med förberedelser för beslut om infrastruktursatsningarna för perioden 2010-2021, säger Kent Johansson.

Kontaktperson: Kent Johansson, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden,tel: 0705-37 03 40
Rolf Thor, chef enheten för Kommunikationer och IT, Regionutvecklingssekretariatet, tel: 0703-20 63 58

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland