Pressmeddelande -

Se över fastighetstaxeringen av vårdbyggnader!

Motion från vänsterpartiet under riksdagens allmänna motionstid: Se över fastighetstaxeringen av vårdbyggnader! Idag råder oklarhet om vilka äldreboenden som ska betala fastighetsskatt eller inte. Reglerna bör ses över, skriver sex vänsterpartister i en motion. En byggnad som klassificeras som vårdbyggnad är undantagen från fastighetsskatt. Med vårdbyggnad avses en byggnad som används för sjukvård, missbrukarvård, ormsorg om barn och ungdom, kriminalvård, åldringsvård eller omsorg om psykiskt utvecklingsstörda, eller byggnader som används som hem åt personer som behöver institutionell vård eller tillsyn. Enligt gällande praxis ska servicehus normalt inte klassas som vårdbyggnader, även om de i viss utsträckning används som hem åt personer som behöver institutionell vård eller tillsyn. En stor omstrukturering av äldreboenden pågår just nu, och det råder stor oklarhet om hur vissa byggnader ska klassificeras. Allt fler skattemyndigheter runt om i landet anser att ny- eller ombyggda äldreboenden ska klassificeras som t ex hyreshusenheter, bostäder eller lokaler. Det är oacceptabelt att det är upp till skatteverket att bedöma om en byggnad ska klassificeras som vårdbyggnad och därmed åtnjuta skattefrihet, eller om den inte ska göra det. Regeringen bör ta fram förslag till regler som undanröjer osäkerheten vad gäller blandade boendeformer inom äldreomsorgen, skriver Marie Engström, Per Rosengren, Lennart Beijer, Lars Bäckström, Siv Holma och Gunilla Wahlén. Mer information: Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64 Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64