Pressmeddelande -

V röstade emot privatisering och fler konfessionella skolor

Idag röstade en majoritet bestående av de borgerliga och miljöpartiet i riksdagen för fri etableringsrätt för förskolor och skolbarnsomsorg, Dessutom stod vänsterpartiet ensamt mot samtliga andra partier inklusive socialdemokraterna i frågan om de konfessionella skolorna och frågan om att fristående gymnasieskolor ska få arrangera individuella program. Lennart Gustavsson, vänsterpartiets representant i riksdagens utbildningsutskott, kommenterar: - Med dagens beslut får vi nu en ökad privatisering på skolområdet. Det riskerar att ytterligare öka utanförskap och segregering och försvåra arbetet för en sammanhållen skola och förskola på lika villkor. Fri etableringsrätt för förskolor gör det lättare att starta religiösa förskolor, vilka i första hand är till för att tillfredsställa de vuxnas intressen. Föräldrarnas inflytande även över de yngsta barnen stärks. Vänsterpartiet anser, i likhet med FN:s barnkonvention, att barn har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet och drar den självklara slutsatsen att barns rättigheter väger tyngre än deras föräldrars valfrihet. Vi gick därför emot förslaget. Skolan ska garantera att barn och ungdomar får en saklig och allsidig utbildning. I läroplanen för grund- och gymnasieskolan står därför att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Vänsterpartiet ser detta som en mycket viktig princip, särskilt i ett mångkulturellt samhälle. Undervisningen ska inte ta ställning för en viss trosuppfattning utan i stället uppmuntra till ett eget kritiskt sökande efter kunskap och ge stöd i skapandet av en egen världsbild. Skolan ska också utgöra en mötesplats för barn och unga med olika ursprung och därmed verka för integration, förståelse och respekt. Vi har svårt att se varför offentliga medel ska användas till att finansiera skolor med religiös inriktning och anser att Skolverket bör avslå ansökningar om bidrag till fristående konfessionella skolor. Vänsterpartiet motsätter sig likaså att de fristående gymnasieskolorna ska få rätt att erbjuda det individuella programmet. De fristående skolorna har en låg andel behöriga lärare. Inte sällan saknas även andra pedagogiska resurser, t ex skolbibliotek och speciallokaler för slöjd, hemkunskap, idrott och hälsa. I fristående skolor där eventuell vinst kan betalas ut till ägarna finns en risk att vissa skolor väljer billiga lösningar, såsom praktik eller studiebesök framför lärarledd undervisning, eftersom individuella programmet endast ska ge utbildning på heltid, inte undervisning på heltid. Man kan därför befara att en del fristående skolor saknar förutsättningar att erbjuda eleverna på IV-programmet en tillräckligt bra utbildning. Bristen på insyn i de fristående skolorna är ytterligare ett skäl mot dem. Eleverna på IV-programmet kommer ofta från socialt utsatta miljöer och behöver stöd och stimulans även utanför skolan, vilket förutsätter ett samarbete mellan skolan och andra verksamheter. För att kommunen ska ha de bästa möjligheterna att samordna bör det även i fortsättningen endast vara de kommunala skolorna som ska erbjuda individuella programmet. - Jag känner en oro för hur lättvindigt socialdemokraterna nu aktivt medverkar till en ytterligare privatisering av den svenska skolan. Med sin oklarhet i synen på de fristående skolorna och på det fria skolvalet har socialdemokraterna i mina ögon faktiskt lämnat idén om den sammanhållna skolan. Vi inom vänsterpartiet blir ensamma kvar att försvara den gemensamma, sammanhållna och offentligt drivna skolan, sade Lennart Gustavsson. För mer information: Lennart Gustavsson, tel. 070-343 96 85

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64