Pressmeddelande -

Vänsterpartiets budget 2007

Det är en expansiv budget med satsningar på mer personal i äldreomsorgen, fler vuxna i skolan och en bättre skolbarnsomsorg. Förskoleplatserna behöver både bli fler och barngrupperna mindre.. Genom ökade resurser på viktiga områden för barn, ungdomar och äldre blir det också fler jobb där de verkligen behövs. - Ingen i Göteborgs stad skall ha lägre lön på grund av kön. Vi fortsätter därför den lönepolitiska satsningen med 40 extra miljoner 2007, säger Eva Olofsson kommunalråd v. Den stora grupp som nu behöver satsas på är förskollärarna som ligger c:a tusenlappen under den lön de skall ha enligt stadens arbetsvärdering. De viktigaste punkterna i Vänsterpartiets budget 2007. · 200 miljoner till 650 tjänster inom äldreomsorgen · 100 miljoner till 200 nya tjänster inom skolan · 50 miljoner till 580 nya platser i förskolan · 40 miljoner till särskild lönepolitisk satsning · 10 miljoner till arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning · 200 miljoner till ökade investeringar för en bättre tillgänglighet i Göteborg · 90 miljoner till kollektivtrafiken · 30 miljoner till bostäder och sysselsättning för människor med psykiska funktionshinder · 35 miljoner till Svenska för invandrare (SFI) Fler hyreslägenheter och bostadsförmedling Bostadssituationen i Göteborg är inte acceptabel! - Fler bostäder behöver byggas i Göteborg. Vänsterpartiet vill att 12 000 bostäder – varav 4000 hyreslägenheter i de kommunala bostadsbolagen – byggs under den kommande mandatperioden. Byggande ska styras så att bostadssegregationen minskar. Det behövs fler billiga hyresrätter och det ska vara en jämnare fördelning över staden mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor. - Det måste också finnas en rättvisa i fördelningen av bostäder i Göteborg. Det behövs en kommunal bostadsförmedling som förmedlar bostäder efter tid man stått i kön, säger Marie Lindén, 43, förstanamn på kommunlistan i Centrum. Bättre miljö och bättre framkomlighet för alla med trängselavgifter Dagens miljöproblem beror till stora delar på trafiken. De skadliga effekterna på miljön och inte minst vår hälsa är alldeles för stor. För att komma tillrätta med detta måste utsläppen minska och det sker genom minskad biltrafik. Lösningen är trängselavgifter! Vi får en bättre framkomlighet för alla och pengar över till att satsa på en bättre kollektivtrafik. Vänsterpartiet satsar 90 miljoner till förbättrad kollektivtrafik. En fortsatt utbyggnad med fler linjer och ökad turtäthet till bibehållen taxenivå. Halvering av kostnaden för tilläggskortet för skolelever och 25% rabatt på månadskortet för ungdomar. En bättre kollektivtrafik är en jämställdhetsfråga. - Kvinnor, låginkomsttagare, pensionärer och ungdomar är de som främst utnyttjar kollektivtrafiken och blir vinnare av en bättre kollektivtrafik, säger Marie Lindén, 43, förstanamn på kommunlistan i Centrum. 200 nya tjänster till grundskolan Många av Göteborgs elever tycker att skolan är bra, att de trivs och lär det de ska. Men tyvärr finns det för många som känner sig otrygga och att de inte får den hjälp de behöver. Detta måste åtgärdas, säger Kerstin Andersson, 53, förstanamn på kommunlistan i väster. Det behövs fler vuxna i skolan som kan skapa en trygghet för barnen och ge det stöd som många behöver, inte minst för 10 – 12 -åringar där knappt hälften av SDN har någon verksamhet i större omfattning. Till grundskolan avsätts 100 miljoner kronor. Halva priset på tilläggskortet som gäller efter skoltid Gratis kollektivtrafik till alla ungdomar är ett krav från ungdomsfullmäktige. Vi har tagit ett första steg åt rätt håll genom att erbjuda tilläggskorten för skolungdomar till halva priset. Kortet kostar i dag 385 kr, vilket ger ett pris på 192 kr. Där ser vi att vi kan gå vidare under mandatperioden inom den ram vi har avsatt på 20 miljoner kronor. Det gynnar alla unga och mest dem vars föräldrar har låga inkomster. Feministisk satsning Lönepolitisk satsning. Den grupp som står på tur i är bl.a. förskollärarna som ligger efter med 1000 kronor i månaden enligt lönevärderingen i Göteborg. För detta har vi avsatt 40 miljoner kronor, säger Ashraf Nasseri, 46, förstanamn på kommunlistan i nordost. Jämställdhetsarbete Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och förutsättningar när det gäller arbete, löner, arbetskläder, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Mellan åren 2000-2005 har det gjorts en lönepolitisk satsning på 140 miljoner kronor utöver avtal. Det har gett resultat, kvinnors löner har närmat sig männens med nästan 5%. Vi fortsätter nu denna satsning med ytterligare 40 miljoner 2007, säger Ashraf Nasseri, 46, förstanamn på kommunlistan i nordost. Den stora grupp som står på tur i är förskolelärarna som ligger efter med c:a 1000kr/ månad enligt arbetsvärderingen i Göteborg. Deltidsarbete Vänsterpartiet kräver att deltiderna minskar. Normen för tjänster ska vara heltid. Enskilda personer ska utifrån egna önskemål kunna få en annan tjänstgörningsgrad. Idag finns 6167 personer som är deltidare och av dessa 76% är kvinnor. 11,6% av kommunens arbete görs av timanställda. Det är oacceptabelt. Inriktningen ska vara att kraftig minska dem och i stället öka andelen fasta tjänster Mäns våld mot kvinnor Stödet till de kvinnor som har den mest utsatta livssituationen när det gäller våld måste förbättras. Det gäller funktionshindrade kvinnor, inte minst de med psykiska respektive intellektuella funktionshinder och kvinnor med missbrukproblem. I budget 2007 fortsätter vi satsningarna genom att avsätta 2 miljoner till ett kunskaps och utvecklingscenter när det gäller mäns våld mot kvinnor, där ska fortsatt stöd, metodutveckling och kunskap kring hedersrelaterat våld ska ingå. Vi avsätter 1,5 miljoner så att projekt ”Utväg” ska gälla för hela staden. ”Utväg” erbjuder stöd till misshandlade kvinnor, stöd till inblandade barn och aktiv gruppverksamhet för att männen ska sluta använda våld. Förskolan en del i det livslånga lärandet Vänsterpartiet vill bygga bort kön men det får inte drabba kvalitén. 50 miljoner avsätts i budgeten som kommer innebär 580 nya förskoleplatser. Förskolan ska erbjuda alla barn pedagogisk stimulans och gruppgemenskap. Det är första steget i utbildningssystemet och det är därför så viktigt att barn har tillgång till förskolan, även de arbetslösas barn som nu ska få 5 timmar i förskola, säger Eva-Lena Fransson, 54, förstanamn på kommunlistan för Hisingen. Vänsterpartiet vill gå vidare under mandatperioden så att även föräldraledigas barn får ha kvar sin förskoleplats. Integration Alla ska ha samma möjlighet att få arbete och bostad. Att man bedöms på samma villkor utifrån sina kvalifikationer och inte utifrån hudfärg och efternamn. Det behövs ökad kunskap och integrationsarbetet behöver bli mer strukturerat. Vänsterpartiet har som mål att alla nämnder och bolag ska ta fram en handlingsplan för integrationsarbetet och att det följs upp i ett prioriterat mål i hela Göteborg. Att öka integration är ett led i arbetet att stärka det demokratiska samhället där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Arbete och sysselsättning Det är alldeles för många unga som står utanför arbetsmarknaden och det behövs snabba insatser. Vi vill speciellt satsa på arbetsplatsförlagda lärlingsutbildningar för unga tillsammans med småföretag och arbetsförmedlingen. Likaså ska även förvaltningar och nämnder ställa praktikplatser till förfogande. Flyktingar och nyanlända ska ha en arbetslivsinriktad introduktion och SFI-utbildning, där alla medverkande myndigheter samverkar för att få bättre processer där validering ingår som en självklarhet. Det finns också grupper av människor som vi inte får glömma! Funktionshindrade ska ses som en till gång på arbetsmarknaden. OSA (offentligt skyddat arbete) som för många med olika socialmedicinska behov är enda möjligheten till sysselsättning bör satsas på och det är önskvärt att ha det inom så många olika verksamheter som möjligt och inte bara inom park och natur. Kraftig satsning på äldreomsorgen med 200 miljoner. Den största satsningen i budget 2007 görs på äldreomsorgen. Det behövs mer personal på äldreboendena med också i hemtjänsten. Vi vill också ge mer möjligheter till generösare biståndsbedömningar. Det är lika viktigt att ha något att se fram emot, ett meningsfullt innehåll i dagen som god omvårdnad och hjälp vardagssysslorna. Vi vill utveckla de förebyggande insatserna och äldresäkerheten genom fler träffpunkter men också genom att ”fixartjänster” införs i hela Göteborg. Det ger äldre över 67 år möjligheter att få hjälp med mindresaker som för många äldre är svåra att göra själv t.ex. byta glödlampa, sätta upp hyllor. Vi vill också öka äldre ska ha ökat inflytande över de insatser som utförs. Vi vill fortsätta satsningen på personalens löner, arbetsvillkoren för personalen och möjlighet till utveckling. Delaktighet och tillgänglighet för funktionshindrade. Byggnader och utemiljöer som är otillgängliga utestänger och handikappar många människor. Det finns mycket att göra innan människor med funktionshinder kan komma in och ta del av stadens verksamheter därför satsar vi 200 miljoner i investering för ett tillgängligare Göteborg. Vi fortsätter att satsa på fortsatt utbyggnad av bostäder. Vi gör en särskild satsning när det gäller människor med psykiska funktionshinder 15 miljoner till sysselsättning och 15 miljoner till bostäder. Heminstruktörer för syn skadade införs i Göteborg och brukarstödscentrum drivet av handikappsrörelsen för möjlighet att fortsätta liksom klubb Vega en unik verksamhet för yngre demenssjuka. Ekonomiska satsningar i Vänsterpartiets i budget 2007 Särskild lönepolitisk satsning 40,0 Stöd till frivilligt socialt arbete Lundby 10,0 Heminstruktörer för synskadade 2,0 Klubb Vega Majorna 1,5 Brukarstödcentrum permanentas 2,0 Funktionhindrade fler arbetsplatser 2,0 Årlig kvinnofridsvecka 1,0 Välfärdsnämnden resursenhet för hedersrelaterat våld 2,0 Projekt Utväg över hela stan 1,5 Lokala miljökvalitetsmål 1,5 Blå Stället 1,0 Avsättning investeringsram för ökad tillgänglighet 200,0 Kulturnämnden Fria kulturlivet 2,0 Helårsbiljett på museum 2,5 Barnkulturåret 0,5 Central anslag till kultur- och musikskola 6,0 Park- och natur Ridsport (ridvägar via PoN) 10 miljoner x 2 år Vuxenutbildningsnämnden NY SFI 35,0 Arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning 10,0 Trafik nämnden Kollektivtrafik (driftbidrag månadskort mm) 55,0 Kollektivtrafik (ungdomsrabatt t o m 25 år) 15,8 Kollektivtrafik (halvering av priset på tilläggskortet) 20,0 Investeringsram cykelbanor 25 miljoner/år 1,0 Idrott- och föreningsnämnden Ishallar/simhall Angered Öster Föreningsbidrag 6,6 Ridsport (anläggningsstöd via IoFN) 10 miljoner x 2 år 10,0 Utbildningsnämnden Pengar till jämställdhetsgrupper på gymnasiet 2,0 Ekonomiska satsningar Arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning 10 mkr Särskild lönepolitisk satsning 40 mkr Kollektivtrafik, halvering av tilläggsavgiften för unga 20 mkr Blå Stället 1 mkr Avsättning investeringsram för ökad tillgänglighet 200 mkr (4 mkr) För ytterligare information och bilder kontakta Jöran Fagerlund mobil 0736450052

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64