Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ge vårdpersonalen en central roll i utvecklingen av IT-system

Regeringen och vårdgivarna måste nu på allvar satsa på att IT-systemen blir mer användbara och ge vårdens professioner ett reellt inflytande. Detta skriver Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet i en gemensam debattartikel med ordförande i Kommunal, Sveriges Läkarförbund och SKTF i Dagens Medicin idag.

Enligt regeringens Nationella eHälsostrategi från 2010 ska det nu tas ett nytt steg i utvecklingen, som ska fokusera på införande, användning och nytta. Mot den bakgrunden finns det naturligtvis skäl att dra lärdomar av erfarenheterna och fundera på hur vi bäst ska gå vidare.

Vi har alla sett hur IT gjort vårt privatliv både enklare och roligare. Med tanke på att vården i så hög grad handlar om information är det lätt att föreställa sig vilken potential eHälsa kan ha för att vidareutveckla vårdens kvalitet och vårdpersonalens arbetsmiljö. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare är också mycket positiva till IT i vården. Därför krockar också deras förväntningar med hur det faktiskt fungerar idag.

Vi har låtit organisationen UsersAward göra en undersökning som visar hur våra medlemmar uppfattar utvecklingen av vårdens IT-system. Inom nästan alla undersökta områden har vårdpersonalen svarat att man är minde nöjd år 2010 än vad man var år 2004. De områden som särskilt sticker ut är möjligheterna till inflytande över hur IT-systemen införs och att man upplever att det inte är någon som lyssnar på de synpunkter som framförs om hur systemen kan vidareutvecklas.

Det är också beklagligt att vårdpersonalen i hög grad anser att IT-systemen inte underlättar kommunikationen med patienterna. Ett område som vårdpersonalen å andra sidan blivit mer nöjda med mellan 2004 och 2010 är att IT-systemen underlättat samverkan med andra vårdenheter.

I undersökningen har vårdpersonalen fått uppskatta hur mycket tid man tror man kan spara om IT-system verkligen fungerade. Enligt en försiktig beräkning är den samlade besparingspotentialen med bättre IT-system 5 miljarder kr per år enbart för de personalgrupper som ingår i undersökningen.

Socialstyrelsen har i en aktuell uppföljning visat att det under senare år skett en stark ökning av antalet anmälda patientskador som är kopplade till IT-problem. 

För att leva upp till kraven på en god och säker vård måste IT-systemen bli mer processtödjande, byggas så att de främjar en god kommunikation med patienterna och motverkar dubbeldokumentation. Resultatet från undersökningen gör att vi anser att det behövs en omorientering där förändringsarbetet på ett helt annat sätt än hittills förankras hos den personal som berörs. Det ökade antalet patientskador understryker detta och det måste finnas en konstruktiv kunskapsbaserad dialog där vårdens vardagliga förutsättningar sätts i förgrunden. För att de nya möjligheterna ska kunna omsättas i den vardagliga verksamheten måste det ske som ett led i en systematisk verksamhetsutveckling.

Utbildning är en av de viktigaste insatserna för att underlätta vårdprofessionernas användning av och medverkan i utvecklingen av IT-systemen. Hälso- och sjukvården är en kunskapsbransch och bra anpassade utbildningar är avgörande för att nå framgång. eHälsa måste in i de grundläggande utbildningarna inom vårdområdet och redan verksam personal måste erbjudas förändringsinriktade utbildningar.

Bättre IT-system kan frigöra stora resurser och vårdprofessionernas engagemang är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att effektivisera vårdens IT-användning. Våra organisationer är beredda att aktivt bidra. Förutsättningen är dock att det sker en omorientering av arbetssätten, där vårdpersonalen/användarna ges helt nya förutsättningar till utbildningar och reell medverkan.

  • Annelie Nordström, Kommunal
  • Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet
  • Marie Wedin, Sveriges läkarförbund
  • Eva Nordmark, SKTF

För mer information:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
David Liljequist,förbundsombudsman Vårdförbundet

tfn: 08-14 78 25, 070-306 62 22
Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, tfn: 070-661 87 89

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Ämnen

Kategorier

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm