Pressmeddelande -

Vårdval Stockholm bidrar till en jämlikare vård

Kritiken att Vårdval Stockholm leder till en ojämlik vård har visat sig vara utan grund. Primärvården har blivit mer jämlik utifrån ett viktigt perspektiv: patienter i socioekonomiskt utsatta områden har konsumerat en ökad andel av vårdtjänsterna under 2010 jämfört med tidigare år. Detta visar den nya utvärderingen som Karolinska Institutets Folkhälsoakademi nyligen presenterat, säger Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

- En del av den tidigare kritiken mot Vårdval Stockholm har varit att under de första åren gick det mer resurser till vårdgivare i områden med hög medelinkomst. Men detta kan nu förklaras av att dessa områden uppvisar en ökad andel listade från kommuner med lägre medelinkomst. Vårdvalet har snarare hjälpt än stjälpt den jämlika vården, säger Ulf Öfverberg.

Undersökningen är en uppföljning av Vårdval Stockholm inom husläkarverksamheten för år 2010 i jämförelse med tidigare år med modellen samt de två åren före modellens införande.

Resultaten av utvärderingen är slående positiva: Kostnadsutvecklingen har varit under kontroll under 2010. Antalet läkarbesök har ökat med ca 3 procent. Ökningen av antalet prestationer har tillfallit samtliga åldersgrupper och inte missgynnat t.ex. de äldre. Fördelningen av de ökade prestationerna över tid mellan kvinnor och män visar inte heller några större skillnader. Dessutom är patientnöjdheten är i stort sett oförändrad mellan 2010 och 2009 och produktiviteten har ökat med 2,1 procent under 2010.

Primärvården har också fortsatt att öka sin andel av öppenvårdsbesöken även under 2010. Under 2010 ökar dock även andelen öppenvård på akutsjukhusen, medan andelen för privata specialister fortsätter att minska.

- Det visar på behovet av att införa valfrihet för patienter även för mer av specialistvården, avslutar Ulf Öfverberg.

Lär Karolinska Institutets utvärdering här

Kontakt:
Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna
+468-762 6983
ulf.ofverberg@almega.se
www.vardforetagarna.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • lov
  • oberoende granskning
  • privat vård
  • privat vårdgivare
  • sjukvård
  • sjukvården
  • valfrihet
  • vårdföretagarna

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Drygt 2000 företag med c:a 70 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29