Pressmeddelande -

Ministrar misslyckas med att rädda Nordsjön

Nordsjön - ett av världens rikaste hav och hem för både tonfisk och valar - håller på att överges av politikerna. Förslaget till ministerdeklaration vid Nordsjökonferensen är en stor besvikelse. Konkreta åtgärder saknas och frågan om lösningar för fiskekrisen och sjöfarten lyser med sin frånvaro. Göteborgsdeklarationen riskerar att bli ännu en dammsamlare, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Den 4-5 maj träffas miljöministrar och företrädare för regeringarna runt Nordsjön och miljöorganisationer på det sista och avslutande mötet om fiske och sjöfart - två av Nordsjöns sorgebarn. Sverige leder mötet. -Vi är i elfte timmen och det ser inte bra ut. Men vi hoppas att regeringarna runt Nordsjön i sista stund kan skärpa kraven och göra något konkret av alla tidigare löften. Kunskapen finns sedan många år, men miljöministrarna tycks ofta vara kraftlösa, säger Lars Kristoferson. Trots åtskilliga år av lagstiftning och politiska processer har inte mycket hänt som förbättrar situationen för de hårt pressade fiskbestånden. De katastrofalt låga torskbestånden är rekord i modern tid. Flertalet av de lokala lekbestånden av torsk vid den svenska Skagerrak- kusten har i princip försvunnit. En annan allvarlig effekt är bifångsterna.. - Ett kilo fisk på tallriken innebär 7 kilo bifångster, vilket är ett grymt slöseri med resurser. Varje år tillåts dessutom stora kvoter att fångas i strid med rekommendationerna från Internationella havsforskningrådet, säger Inger Näslund, fiskeansvarig på WWF. Svavel och kväveutsläppen från sjöfarten är ett växande problem i takt med de ökande transporterna. Spridning av främmande arter i havsmiljön via fartygens ballastvatten är ett annat. - WWF kräver nu att alla Nordsjöländerna skriver på FNs ballastkonvention. Dessutom måste länderna konkret börja arbeta med det så kallade clean-ship konceptet. Det innebär att man minimerar utsläppen och ställer högsta möjliga miljökrav på fartygen från vaggan till graven, säger Soheil Haghbayan, ansvarig för sjöfartsfrågor på WWF och observatör på Göteborgsmötet. - Behoven av kraftfulla åtgärder är större nu än för 20 år sedan när Nordsjökonferensen startade, säger Stephan Lutter, ansvarig för WWFs arbete i Nordostatlanten. De politiska kompromisserna som verkar ligga bakom arbetet med deklarationen är ett nytt exempel på dålig och svag miljöpolitik. För att få till stånd en deklaration som positivt kan bidra till räddningsarbetet, krävs att Nordsjöländerna gör följande, enligt WWF: - Stoppa torskfisket i Nordsjön och satsa på kraftfulla återhämtningsplaner - Skriv under ballastkonventionen för att begränsa spridningen av främmande arter i havsmiljön - Skriv under konventionen för kontroll av skadliga båtbottenfärger för att skydda den marina miljön mot giftiga kemikalier - Sätt press på EUs havsmiljödirektiv för att vända den negativa trenden när det gäller det marina arbetet i Europa. - Bind samman EUs marina strategi med övriga politikområden som fiske, transport och miljö Framtiden för Nordsjön är oviss och det krävs tydliga mål för havsmiljöarbetet inom EU om det ska lyckas. - EU måste definiera vad som är god havsmiljö i tydliga siffor och mål, säger Lars Kristoferson. Idag finns inga gemensamma lagar och kommissionens nuvarande förslag till havsmiljödiektiv är svagt och kraftlöst. Näringar som sjöfart och fiske har lyfts ut direktivet. I stället förbereder man en maritim policy som ska omfatta de företag som brukar haven. Konkret innebär det att det som de som förorenar haven slipper undan miljökraven, vilket ger fel signaler, säger Lars Kristoferson. -Ekosystemansatsen måste bli central i havsmiljöförvaltningen, vilket handlar om att få en balans mellan nyttjande och bevarande. WWF ser det som enda möjligheten att verkligen komma till rätta med problemen i haven, säger Inger Näslund, fiskeansvarig på WWF. För frågor, kontakta: Lars Kristoferson, generalsekreterare WWF, 08-624 74 02, 070-371 69 04 Inger Näslund, biolog WWF, 08-624 74 09, 070-105 30 57 Soheil Haghabayan, sjöfartsansvarig WWF, 070-190 80 28 Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77 Fakta: Nordsjökonferensen är ett politiskt samarbete mellan länderna kring Nordsjön. Samarbetet startade i mitten av 80-talet. Syftet är att skydda och förbättra Nordsjöns marina miljö. Deltagande länder är Belgien Danmark, Frankrike, Tyskland , Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz och EU. Marie von Zeipel, press officer WWF-Sweden Ulriksdals Slott, S-170 81 Solna, Sweden Tel: +46 8 624 74 00 Direct: +46 8 624 74 03 Mobile: +46 70 629 10 77 Fax: +46 8 85 13 29 E-mail: marie.vonzeipel@wwf.se WWF for a living planet www.wwf.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03