Pressmeddelande -

Sverige halkar efter inom EU i kampen mot svartvirke

WWF presenterar idag en granskning av 23 europeiska länders åtgärder för att bekämpa illegal avverkning och handel med illegal virke. Sverige hamnar på nionde plats - efter länder som Estland, Lettland och Danmark - vilket är en försämring jämfört med en liknande undersökning 2004. - Handel med illegalt virke är en av de största globala hoten mot världens skogar och EU är en av de största importörerna. Den svenska regeringens nationella passivitet och brist på handling på EU-nivå rimmar illa med Sveriges globala engagemang för miljö- och utvecklingsfrågor, säger WWF generalsekretarare Lars Kristoferson. WWFs undersökning granskar medlemsländernas inställning till EUs åtgärder för att bekämpa illegal avverkning och virkeshandel. Dessutom bedöms vilka nationella åtgärder som varje land har genomfört. Generellt får inga länder godkänt i WWFs undersökning. Bäst hamnar Storbritannien följt av Nederländerna som får något mer än hälften av de möjliga poängen - följt av Danmark, Lettland och Belgien. Få förbättringar har gjorts av EU länderna jämfört med den tidigare undersökningen från 2004. På minussidan för Sverige är att man i den offentliga upphandlingen inte ställer krav på att skogsprodukter kommer från ansvarfullt och lagligt skogsbruk. Vidare finns inga initiativ att utveckla partnerskap med viktiga virkesexporterande länder. Nationella handlingsplaner för att bekämpa illegal avverkning och handel saknas.Dessutom är den svenska regeringen skeptiskt till ytterligare åtgärder på EU - nivå mot import av illegalt virke. På plussidan hör att Sverige vill att EU bör bekämpa illegal avverkning inom sina gränser - exempelvis i Baltikum. Illegal avverkning är en prioriterad svensk biståndsfråga. - Sverige bär ett extra stort ansvar bland EU-länderna, eftersom mycket virke importeras till Sverige från Baltikum och nordvästra Ryssland. Där finns omfattande problem med illegal verksamhet i skogsbruket, säger Per Larsson, skoghandläggare på WWF. Sverige beräknas varje år importera cirka 10 miljoner kubikmeter virke från öst för 4 miljarder kronor. Skogsminister Ulrica Messing har flera gånger framhävt att Sverige föredrar frivilliga lösningar för att stoppa illegal avverkning. Samtidigt har man inte gjort något för att garantera tydliga miljökrav på skogsråvara i den svenska offentliga sektorn. -Det innebär att det inte finns några garantier att pappret i regeringens skrivelser eller möblerna hos statliga myndigheter inte kommer från olagligt skogsbruk där viktiga miljö- och sociala värden skövlas, säger Per Larsson på WWF. Det finns även en tydlig önskan från många europeiska företag som handlar och importerar trä- och skogsprodukter att EU bör införa ett generellt importförbud mot illegalt virke och skogsprodukter. Ett upprop med denna innebörd publicerades förra året. Bland undertecknarna fanns stora svenska företag som Skanska, COOP, ICA och IKEA. Fakta: Illegal avverkning och handel är ett allvarligt globalt problem. Det påverkar både den biologiska mångfalden, människor som är beroende av skogen och rycker undan stora skatteintäkter i många skogsländer. EU utgör en gigantisk marknad för skogsprodukter och har en omfattande import från regioner i världen där illegal avverkning är ett stort problem, som t ex tropikerna, Östeuropa och Ryssland. EU- kommissionen presenterade under 2004 en aktionsplan (FLEGT ) med ett flertal åtgärder som EU eller medlemsländerna bör vidta Information om WWFs Governmental Barometer inklusive den detaljerade betygssättningen för varje land samt bakgrundsinformation om illegal avverkning finns tillgängligt på www.wwf.se eller www.panda.org/barometer Maximalt kan ett land få 22 poäng. I årets undersökning - som omfattade alla EU länder och Schweiz - fick länderna följande betyg: Storbritannien (13,4), Nederländerna (13,2), Danmark (11,6), Lettland (11), Belgien (11), Tyskland (10,8), Estland (10), Frankrike (10), Sverige (9,4), Finland (9,4), Slovenien (7,8), Schweiz (7,6), Spanien (7), Litauen (6,8), Slovakien (6,8), Grekland (6,2), Italien (6), Ungern (5,2), Portugal (5), Tjeckien (5), Polen (4), Irland (2 - vägrade att delta i undersökningen). 11 olika frågor har använts för att bedöma de 23 länderna som handlar om regeringarnas syn på och åtgärder för: frivilliga licenssystem för virkesimport till EU i enlighet med EU- kommissionens handlingsplan mot illegal avverkning och handel. utveckling av EU- lagstiftning som gör det olagligt att importera och handla med illegalt virke. EU- initiativ för att stoppa illegal avverkning i nya EU medlemsländer och kandidatländer. Samarbete mellan olika regeringsorgan för att genomföra nationella åtgärder kopplat till EUs handlingsplan mot illegal avverkning och handel - FLEGT. Åtagande om att genomföra krav på uthålligt skogsbruk och legalt skogsbruk i offentlig upphandling av skogsprodukter. Genomförande av skogsbrukskrav i offentlig upphandling av skogsprodukter. Aktivt deltagande i partnerskapssamarbeten med syfte att bekämpa illegal avverkning och handel. Förmåga att visa tydliga effekter av deltagande i partnerskapssamarbeten kring illegal avverkning och handel. Grundläggande principer för frivilliga licenssystem för att bekämpa illegal avverkning. Prioritering av bekämpandet av illegal avverkning i utvecklingssamarbete med virkesproducerande länder. Förekomsten av nationella handlingsplaner för frågor kring efterlevnaden av skogslagstiftning, illegal avverkning och handel. För frågor, kontakta: Lars Kristoferson, generalsekreterare WWF, 08-624 74 02, 070-371 69 04 Per Larsson, skogshandläggare WWF, 08-624 74 24, 0709-611 752 Marie von Zeipel, pressekreterare, 08-624 74 03, 070-629 10 77 e-post: marie.vonzeipel@wwf.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03