Pressmeddelande -

Två miljoner till nyskapande svensk naturvård

Världsnaturfondens WWFs nya projekt ”Innovativ Naturvård i Sverige” delar nu för första gången ut 2 miljoner till spännande och nyskapande projekt. Det är nio projekt i Kalix, Transtrand, Uppsala, Stockholms skärgård, Stockholm, Oskarshamn, på Öland samt i Tyresta nationalpark som är de första att få ta del av stödet för satsningar på innovativ naturvård i Sverige.

– Runt om i världen arbetar WWF för att lokalbefolkningar skall kunna bli delaktiga i en långsiktigt hållbar förvaltning av naturresurserna där de bor och verkar. På så sätt värnas det landskap som djur, växter och människor är beroende av. Flera av de utvalda projekten här i Sverige passar väl in i WWFs globala arbete. säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden.

Projekten främjar bevarandet av biologisk mångfald eller ska minska de ekologiska fotavtrycken. Det handlar om lokal hållbar förvaltning av kustfiske, fjällområden och jordbrukslandskap, utveckling av en snorkelled, forskning på tiaminbrist, bättre fågelskogar samt ny teknik för naturinformation via en iphone-applikation. Två ansökningar om skogsforskning har fått medel från Skogsfonden WWF – STORA.

– Snorkelleden i Stockholms skärgård är ett av projekten som innebär en möjlighet att kunna få se det som alla talar om. WWF har under många år arbetat med Östersjöns miljö och det här projektet kommer att visa vad som verkligen händer under ytan. Det gäller både att göra den fantastiska undervattensvärlden tillgänglig för många men också visa på de problem som finns, säger Mats Forslund, ansvarig för innovativ naturvård på Världsnaturfonden.

Syftet med satsningen på innovativ naturvård är att bidra till värdefullt nytänkande inom naturvården. Det kan handla om utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt, etc. Genom WWFs stöd ska lovande projekt och idéer få möjlighet att testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala.

Läs mer om projekten här nedan.

Projekt inom Innovativ Naturvård i Sverige 2010:

Lokal hållbar förvaltning av kustfiske

Kustringen i Kalix har tilldelats 125 000 kronor för att utveckla ett lokalt uthålligt fiske. Kontaktperson: Karl-Erik Spets: 073-028 14 90

Lokal hållbar förvaltning av fjällområden
Lokal förvaltning i Transtrand har fått ett stöd på 220 000 kronor för att samordna förvaltningen av naturresurser i det södra fjällområdet.
Kontaktperson: Kristian Olofsson, 070-696 29 24.


Lokal hållbar förvaltning av jordbrukslandskap
Bråbygden Ekonomisk Förening utanför Oskarshamn har tilldelats 250 000 kronor för att vidareutveckla metoder för att behålla jordbrukslandskapets biologiska värden och för ett hållbart utnyttjande genom överföring av gamla brukningssätt till modern teknik.
Kontaktperson:
Daniel Harrysson, 070-964 46 76

Snorkelled i Stockholms skärgård
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har tilldelats 200 000 för att skapa en snorkelled för att åskådliggöra vad som händer under ytan i Östersjön. Många talar om tillståndet i våra hav men få har sett det i verkligheten.
Kontaktperson:
Karin Strandfager, 070-767 19 06

Utformning av fågelskogar
Sveriges Ornitologiska Förening har fått ett bidrag på 250 000 kronor för att utforma bra fågelskogar i samarbete med skogsägare. Föreningen kommer att erbjuda skogsägare hjälp med rådgivning för en fågelrik skog. Modellen bygger på en vidareutveckling av det framgångsrika projektet med jordbrukslandskapets fåglar. Det är första gången det sker på ett omfattande sätt i skogen.
Kontaktperson: Sönke Eggers:0768 – 28 38 48

Studier av tiaminbrist
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet har fått 300 000 kronor för nya studier av tiaminbrist (vitamin B1). Fågeldöden i våra skärgårdar, laxynglens död i sjukdomen M-74 är orsakad av tiaminbrist. Det är ytterst angeläget att orsakerna till tiaminbristen klarläggs.
Kontaktperson:
Lennart Balk, 073-692 34 68

Tillämpning av ny informationsteknik
Stiftelsen Tyrestaskogen får 230 000 kronor för att informera om Tyresta nationalpark. Genom att ta fram och tillämpa en högkvalitativ iphone-applikation (”app”) får Tyresta nationalpark möjlighet att få fler besökare från nya målgrupper. Hittills har den möjligheten inte använts inom naturvården och det kan bli en viktig ny kanal för att öka intresset för nationalparken och informera nya grupper om naturen och om de ekosystemtjänster den erbjuder.
Kontaktperson:
Per Wallsten, 070-249 81 92

Animering av skogslandskap och biologisk mångfald samt främjande av biologisk mångfald i normalskog
Två projekt som drivs av Institutionen för Ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet får 189 000 respektive 213 000 kronor för att utveckla arbetet med främjandet av biologisk mångfald i skogen.

Det första projektet för att utveckla animeringar kommer att visa hur landskap och biologisk mångfald förändras över tid. Modellen kan användas för att planera för olika arters förekomst i ett större skogsområde.
Kontaktperson:
Thomas Ranius, 018 – 67 23 34

Det andra projektet ska undersöka möjligheterna att främja biologisk mångfald i normalt brukade skogar. Målet är att undersöka om det finns möjlighet att genom alternativt brukande öka den biologiska mångfalden i de skogarna. Skillnaden i hänsynen till biologisk mångfald mellan dagens generella hänsyn och i reservat eller andra skyddsformer är idag stor. Det är därför angeläget att identifiera alternativa brukningsformer som bryggar över mellan de olika formerna av skydd.
Kontaktperson:
Sofie Wikberg,  070-278 04 88

Medlen som tilldelas de två skogsprojekten kommer från Skogsfonden WWF – STORA och är av forskningskaraktär.

För mer information, kontakta:
Peter Westman, naturvårdschef WWF, 08-624 74 31, 076-837 80 59
Mats Forslund, WWF, ansvarig innovativ naturvård WWF, 0226 – 70050, 070-399 81 63
Katarina Herou, t f pressekreterare WWF, 08-546 57 507, 0702-825 125
katarina.herou@wwf.se


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • innovativ naturvård i sverige
  • världsnaturfonden wwf
  • miljoner
  • stockholms skärgård
  • naturvård

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03