Pressmeddelande -

Inventering av kulturhistoriskt intressanta och värdefulla byggnader i Värmdö kommun

Inventering av kulturhistoriskt intressanta och värdefulla byggnader i Värmdö kommun

Under sommaren och hösten 2011 kommer bebyggelseantikvarierna Dennis Olsson och Susanne Eschricht, Värmdö kommun, att genomföra bebyggelseinventeringar i kommunen. Målet är ett bättre kunskapsunderlag rörande byggnaders kulturhistoriska värden.

Ett begränsat inventeringsmaterial finns för Värmdö från åren 1970-talet, men är idag till stora delar föråldrat. Materialet täcker bara en liten del av kommunen, för t ex skärgården finns väldigt lite inventerat. Sandhamn, Stavsnäs och Möja är de enda områden som inventerats fullständigt. Inventeringarna utesluter i princip den yngre bebyggelsen från tiden efter 1920 vilket är en brist då kulturvärden även finns i 1900-talsbebyggelsen. Synen på vad som är kulturhistoriskt intressant förändras med tiden.

I budget för 2011 har kommunfullmäktige anslagit medel för att inventera kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Värmdö kommun. År 2009 uppmärksammades i en motion behovet av ett bättre kunskapsunderlag rörande byggnaders kulturhistoriska värden i kommunen. Enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till fastigheters kulturhistoriska värden vid bygglovs­prövningar, vilket i praktiken förutsätter att det finns information om dessa värden. Denna kunskap är även av stort intresse vid planprocesser som syftar till att identifiera och beakta olika samhällsintressen, dit kulturmiljövården räknas.

Behovet av en kulturhistorisk byggnadsinventering är stor då bristfälliga kunskapsunderlag kan leda till osäkerhet bland tjänstemän på kommunen och hos fastighetsägare om vilka värden som kan åberopas vid prövningar p g a avsaknaden av kulturreglerande planbestämmelser.Kommunens kulturmiljö­program, Skärgårdsbygd, redovisar helhetsmiljöer som är viktiga ur kulturmiljö­synpunkt men det redovisar inte enskilda byggnader. Programmet saknar också konkreta rekommendationer för bevarande för varje enskild fastighet. Inventeringarna blir ett behövligt komplement till den mer översiktliga miljöredovisningen i programmet.

Men inventeringsarbetet kommer inte att omfatta en inventering av varje enskild fastighet, det är ett tidskrävande arbete som inte ryms inom nuvarande organisation. Inventeringarna kommer ske i områden som omfattas av kulturmiljöprogrammet samt revidering av befintliga inventeringar utanför miljöerna samt nyinventering av kommunens prioriterade förändringsområden, f d fritidshusområden, områden med högt exploateringstryck. Projektet ska gälla för bebyggelse tillkommen fram till ca 1970.

Byggnadsantikvarierna Dennis Olsson, tidigare anställd vid Länsstyrelsen i Kronobergs län, och Susanne Eschricht, tidigare anställd vid Riksantikvarieämbetet, är båda projektanställda på kommunen för att genomföra byggnads-inventeringarna under sommaren och hösten 2011.

För ytterligare information, kontakta:

Linnea Skog, kommunantikvarie 08-570 48202, Lena Gullmert, kulturchef 08-570 48203

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • byggnadsantikvarie
  • värmdö skärgård
  • kulturmiljö
  • byggnadsinventering

Regioner

  • Värmdö

Värmdö är Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31