Gå direkt till innehåll
Från vänster till höger: Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun, Tommy Malm, kommundirektör Eskilstuna kommun, Lars Ekström, kommundirektör Strängnäs kommun, Gunnar Appelgren, Polismyndigheten, Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad
Från vänster till höger: Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun, Tommy Malm, kommundirektör Eskilstuna kommun, Lars Ekström, kommundirektör Strängnäs kommun, Gunnar Appelgren, Polismyndigheten, Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad

Nyhet -

Mälarkommuner mot organiserad brottslighet

Västerås stad samarbetar med kommunerna Enköping, Eskilstuna, Nykvarn, Strängnäs, Södertälje och Polismyndigheten för att tillsammans bekämpa organiserad brottslighet. 9 november genomfördes ett möte med parterna i Västerås.

Kommunerna, och därmed också invånarna, är i högre grad drabbade nu än tidigare av den organiserade brottsligheten. Välfärdspengar utnyttjas i större grad och kommuners myndighetsbeslut som tillstånd och bygglov med mera utnyttjas i syfte att bedriva oseriösa företag. Den myndighetsgemensamma lägesbilden 2023 (Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet) pekar i år ut att ett av de viktigaste hoten från organiserad brottslighet är ”angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter” och att kommuner och regioner nu, till skillnad från tidigare, ”tydligt angrips av detta hot”.

Den 9 november samlades Mälarkommuner mot organiserad brottslighet i Västerås. Mälarkommuner mot organiserad brottslighet är en konstellation där Södertälje, Strängnäs, Nykvarn, Eskilstuna, Enköping och Västerås på initiativ av Södertälje kommun sedan i våras enats tillsammans med Polismyndigheten kring sex huvudsakliga arbetsområden för att bekämpa organiserad brottslighet.

-Det är avgörande att kommun och myndigheter samarbetar. Den grova organiserade brottsligheten utnyttjar våra välfärdssystem och tvättar sina pengar genom ohederliga företag. Samverkan i Mälarkommuner mot organiserad brottslighet är en framgångsfaktor för att motverka organiserad brottslighet. Våra tjänstepersoner som arbetar med tillsyn eller kontroll av verksamheter, eller fattar andra beslut i ärenden som berör verksamheter kan upptäcka signalerna, om de vet vad de ska leta efter. Som ett led i det vill vi få fler i Västerås stads organisation att veta om att deras arbete är viktigt för andra myndigheters tillsyn och hur vi kan samarbeta för att nå gemensam framgång, säger Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad.

-Vi har enats om att ha ett högt tempo i det här arbetet och använda den gemensamma styrkan för att bland annat lära oss metoder för att komma åt till exempel ekonomisk brottslighet, och kunna lagföra. Det handlar om lite olika situationer för våra olika kommuner, men brottsligheten är rörlig i vår region och därför är det viktigt att vi samverkar. Vad kan vi göra för att till exempel inte hamna i en situationen som i Skultuna igen, med företaget Think Pink som gjorde ett miljöbrott där vi kommer att behöva lägga 50-80 miljoner kommunala kronor på att sanera, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås stad.

-Det här har varit en energigivande dag, med praktiskt genomförbara idéer. Det här är en tydlig signal från kommundirektörerna och kommunstyrelseordförandena att det arbete mot organiserad brottslighet ska genomföras. Vi ska påbörja vissa saker tillsammans, till exempel tillsynsverksamheten. Måste vi prioritera har vi kommit överens om att vi ska prioritera avfallsdelen, säger Gunnar Appelgren från Polismyndigheten.

-Det här känns väldigt starkt, sex kommuner som jobbar myndighetsövergripande. Brottsligheten vi vill bekämpa ser inte kommungränser. Vi upplever redan att det hänt saker i våra organisationer, där man pratar med varandra. Man ser saker i de olika kommunerna som man överför kunskap kring till de andra kommunerna, vilket gör att vi blir starkare, säger Jacob Högfeldt, (M) kommunstyrelsens ordförande Strängnäs kommun.

-Vi har jobbat länge mot grov organiserad brottslighet och nu ser vi att det sprider sig till andra kommuner. Till exempel är felaktig folkbokföring nyckeln till otroligt mycket brottslighet i Södertälje och säkert även i andra kommuner, så det är angeläget att ha ett högt tempo och samarbeta kring de frågorna, säger Boel Godner, (S), kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun.

Mälarkommuner mot organiserad brottslighet har beslutat att arbeta inom sex arbetsområden tillsammans. De är:

  • Sunt samhällsbyggande och bostadsbyggande
  • Miljöbrott och tillsyn
  • Vård och omsorg (personlig assistans, omsorgsboende)
  • Försörjningsstöd
  • Folkbokföringsbrott
  • Våga anmäla

Västerås stad intensifierar samverkan för att motverka välfärdsbrott

Välfärdsbrott är all form av utnyttjande av välfärdssystemen, det vill säga att man tillskansar sig pengar, tillstånd eller tjänster på felaktiga grunder i syfte att lura systemet. Det kan ske genom att man vid ansökan om till exempel ett bidrag eller ett tillstånd lämnar falska uppgifter, felaktiga uppgifter, förvanskade uppgifter eller påverkar tjänstepersoner på ett otillåtet sätt att fatta vissa beslut. Sedan 2017 finns ett regeringsuppdrag att statliga myndigheter gemensamt ska bekämpa grov organiserad brottslighet. I juli 2023 fick kommunerna ett brottsförebyggande ansvar enligt lag kring detta. Västerås stad har ansvar för tillsyner och kontroller av verksamheter och genom Mälarkommuner mot organiserad brottslighet förstärks samverkan med andra myndigheter och aktörer för att än bättre kunna motverka välfärdsbrott och organiserad brottslighet.

Västerås stad har bland annat genomfört en kunskapsdag med fokus på kontroll och tillsyn som verktyg för att upptäcka tecken på utnyttjande av välfärdssystemet. Deltagande förvaltningar var miljö-och hälsoskyddsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Under kunskapsdagen fick medarbetare inom verksamheter som kontrollerar eller fattar myndighetsbeslut åt företag och organisationer bland annat veta mer om hur Polisen jobbar med uppdraget att arbeta mot grov organiserad brottslighet i ett större perspektiv.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås