Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Västerås stad intensifierar samverkan för att motverka välfärdsbrott

Den grova organiserade brottsligheten utnyttjar välfärdssystemen och tvättar sina pengar genom ohederliga företag. I juli 2023 fick kommunerna ett brottsförebyggande ansvar enligt lag kring detta. Västerås stad har ansvar för tillsyner och kontroller av verksamheter och vi förstärker nu vår samverkan med andra myndigheter och aktörer för att än bättre kunna motverka välfärdsbrott.

Sedan 2017 finns ett regeringsuppdrag att statliga myndigheter gemensamt ska bekämpa grov organiserad brottslighet. I juli 2023 fick kommunerna ett brottsförebyggande ansvar enligt lag.

-Det är avgörande att kommun och myndigheter samarbetar. Den grova organiserade brottsligheten utnyttjar våra välfärdssystem och tvättar sina pengar genom ohederliga företag. Våra tjänstepersoner som arbetar med tillsyn eller kontroll av verksamheter, eller fattar andra beslut i ärenden som berör verksamheter kan upptäcka signalerna, om de vet vad de ska leta efter. Som ett led i det vill vi få fler i Västerås stads organisation att veta om att deras arbete är viktigt för andra myndigheters tillsyn och hur vi kan samarbeta för att nå gemensam framgång, säger Joanna Jonasson, strateg trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor vid stadsledningskontoret Västerås stad.

Västerås stad har bland annat genomfört en kunskapsdag med fokus på kontroll och tillsyn som verktyg för att upptäcka tecken på utnyttjande av välfärdssystemet. Deltagande förvaltningar var miljö-och hälsoskyddsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Under kunskapsdagen fick medarbetare inom verksamheter som kontrollerar eller fattar myndighetsbeslut åt företag och organisationer bland annat veta mer om hur Polisen jobbar med uppdraget att arbeta mot grov organiserad brottslighet i ett större perspektiv. Deltagarna fick också ett gott exempel från en annan stad på hur operativ samverkan kring tillsyn kan fungera med framgång.

-Sedan i juli när vi fick det brottsförebyggande ansvaret gällande välfärdsbrott samverkar vi med Polisen, Räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten kring hur vi gemensamt kan motverka välfärdsbrott. En viktig del av det är att förstå på vilket sätt vi som kommun kan drabbas och vilka myndigheter vi behöver samverka med för att motverka det, säger Joanna Jonasson.

För mer information:

Joanna Jonasson, strateg trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor stadsledningskontoret Västerås stad

021-39 40 32

joanna.jonasson@vasteras.se

Sveriges kommuner och regioner, SKR, definierar välfärdsbrott så här:

När en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala eller statliga medel för egen vinning.

Det kan ske genom att man vid ansökan om till exempel ett bidrag eller ett tillstånd lämnar falska uppgifter, felaktiga uppgifter, förvanskade uppgifter eller påverkar tjänstepersoner på ett otillåtet sätt att fatta vissa beslut.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås