Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

98 procent nöjda med stadens insatser för personer med funktionsnedsättning

Nästan 98 procent av Västerås funktionsnedsatta är nöjda med de insatser de får. Det visar resultatet av den brukarenkät som nämnden för funktionshindrade årligen skickar ut till brukare/kunder inom alla verksamheter för att mäta hur utförare och leverantörer når upp till nämndens mål.

Helhetsbedömningen av Västerås insatser för personer med funktionsnedsättning ligger mycket högt, 97,8 procent är nöjda.

– Det är mycket bra och tillfredsställande, säger Carl-Johan Norström (S), ordförande i nämnden för funktionshindrade.

Nämnden för funktionshindrade följer årligen upp nämndens effektmål gällande inflytande och delaktighet, bemötande, kontinuitet, trygghet och lyhördhet genom en enkätundersökning som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, och i vissa fall även till anhöriga.

Årets resultat är mycket gott, såsom det varit under de senaste åren. Det enda mål som inte uppnås är målet om inflytande och delaktighet, där målet är 100 procent, det vill säga att alla som omfattas av en insats ska vara med och bestämma över dess innehåll och utförande.

I enkätundersökningen är det 94,4 procent som svarat att de upplever att de har inflytande och är delaktiga.

Målen för bemötande, kontinuitet, trygghet och lyhördhet är 90 procent för respektive område. Resultatet i enkätundersökningen visar att målen uppnås med god marginal.

  • 97,8 procent upplever att de får ett gott bemötande
  • 97,3 procent tycker att de får kontinuitet i vården och omsorgen
  • 97,8 procent känner trygghet i den vår vård och omsorg som ges
  • 98,2 procent tycker att personalen är lyhörda

Enkäten genomfördes som anhörigenkäter för korttidshem, avlösarservice och barnboende. Brukarenkäter genomfördes i övriga verksamheter. Förenklade enkäter har genomförts för bostad LSS, daglig verksamhet, bostad SoL och ledsagarservice.


För mer information:
Carl-Johan Norström (S), ordförande, nämnden för funktionshindrade,
021-39 24 64
Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas stab, 021-39 14 68

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås