Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké visar starkt ekonomiskt resultat för Västerås stad

Västerås stad visar ett positivt resultat på 795 mnkr för 2023. Det motsvarar 7,7 % av skatter, generella bidrag och utjämning. Budgeterat resultat var 80 mnkr. De främsta orsakerna till att resultatet blev bättre än budget är högre skatteintäkter än budgeterat på 302 mnkr, reavinster från försäljning av anläggningstillgångar på 50 mnkr och ett ökat finansnetto på 314 mnkr.

-Det känns oerhört glädjande att Västerås stad levererar ett fantastiskt ekonomiskt resultat för 2023. Det ger oss möjligheten att göra viktiga investeringar i Västerås utan att behöva låna pengar. Detta är ett styrkebesked i en svår ekonomisk tid, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Årets resultat exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande poster, var 495 mnkr, motsvarande 4,8%. Det översteg därmed målet över tid på 2,5%. Investeringarna för året låg på 1 150 mnkr, vilket var en hög nivå historiskt sett samtidigt som det var lägre än budgeterade 2 004 mnkr.

Förklaringar till det positiva resultatet inkluderar ökade skatteintäkter, överskott i nämnderna, och ett ökat värde i stadens aktie- och fondportföljer utifrån stigande börskurser. Tillkommande generella och riktade statsbidrag bidrog också till bättre resultat än i budget. Alla nämnder utom tre gick enligt budget eller bättre. Västerås stad uppnådde de av kommunfullmäktige uppsatta målen avseende resultat, soliditet och upplåningsbehov.

Bokslutskommunikéns syfte är att ge en övergripande bild av 2023 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen som fastställs av kommunfullmäktige den 11 april 2024. Kommunikén har inte granskats av revisorerna.

Bokslutskommunikén bifogas i sin helhet.

Kontakt:

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande 021-39 32 31

Magnus Lindberg, ekonomidirektör stadsledningskontoret 021-39 00 75

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås