Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IFN har vänt ekonomiska trenden för socialtjänsten

Sent tisdag kväll blev det ekonomiska resultatet för individ- och familjenämnden för 2020 klart. Resultatet för 2020 blev -57 miljoner kronor mot budget. Det är en förbättring med 97 miljoner sedan januari 2020. I och med detta har de senaste årens nedåtgående trend vänt kraftigt.

Individ- och familjeförvaltningen har arbetat hårt de senaste två åren med att få en budget i balans och samtidigt erbjuda ett fortsatt bra stöd för individen. Detta för att undvika negativa konsekvenser för staden i form av ökade sociala problem. Arbetet har inneburit en genomlysning av hela förvaltningen med många stora förändringar och utvecklingsprojekt som följd.

Under 2020 började arbetet att ge effekt, med en tydlig vändning i den ekonomiska utvecklingen. Nu står det klart att resultatet för 2020 blev -57 miljoner kronor mot budget. Det är en förbättring med 97 miljoner sedan januari 2020. Med den kraftiga inbromsningen har nämnden förutsättningar att få en budget i balans under 2021.

- Det känns fantastiskt, säger nämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling (S). Nu ser vi resultatet av medarbetarnas och nämndens arbete, och jag är så stolt över medarbetarna som lyckats med denna vändning.

Många och omfattande åtgärder ger resultat

Strategin har varit att ta fram genomgripande lösningar som är ekonomiskt och socialt hållbara. Utgångspunkten har varit att långsiktiga lösningar blir mer hållbara i det långa loppet, än kortsiktiga och snabba åtgärder. Det har varit viktigt att inte riskera att de individer socialtjänsten är till för far illa, utan att IFF kan fortsätta utveckla stöd och vård av god kvalitet.

Som exempel på åtgärder kan nämnas en omorganisering av myndighetsutövningen för barn och ungdom. Nu får barnen färre handläggarbyten, vilket gör att handläggare får bättre kunskap om barnets situation. Det ger i sin tur förutsättningar för bättre uppföljning och resultat, och sänker därmed kostnader för samhället på lång sikt.

Man har också gjort en stor omställning till mer vård på hemmaplan i Västerås i den egna öppenvården, som har förstärkts och blivit mer flexibel. Det gäller för såväl vuxna som barn och ungdomar.

Även arbetet med boenden och lokaler har gåtts igenom från grunden. Kostsamma lokaler har sagts upp, sociala kontrakt har förbättrats och istället har fler boendestödjare tillsatts. När det gäller våldsutsatta så har man med nya arbetssätt fått ner kostnaderna kraftigt samtidigt som de utsatta personerna upplever att de får fortsatt gott stöd.

Det ekonomiska biståndet har gjort en framgångsrik övergång till digitalt stöd, vilket har effektiviserat verksamheten och förenklat för klienten. Sedan tidigare finns ett framgångsrikt arbete med att få människor ut i egen försörjning och hålla sig kvar där – kallat västeråsmodellen – och med att motverka bidragsfusk.

Fortsatt arbete under 2021

Nu fortsätter arbetet med att få en budget i balans under 2021 och att få alla genomförda och påbörjade förändringar att fungera väl.

IFF arbetar också vidare med att identifiera åtgärder som kan effektivisera, utveckla och spara pengar utan att göra avkall på det stöd som ges till klienterna.

- Jag är imponerad av det engagemang och den kunskap som finns i förvaltningen, det är tydligt att alla tagit detta på stort allvar. Vi är inte i mål än, vi kommer att behöva hålla i och utveckla våra arbetssätt för att få verksamheten hållbar på sikt. Men vi är nu i ett mycket bättre läge nu än för två år sedan, säger direktör Christina Klang.

Vid frågor kontakta:

Namn: Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande individ- och familjenämnden
Telefonnummer: 021-39 13 93

Namn: Christina Klang, direktör
Telefonnummer: 021-39 22 32

Namn: Jonas Boman, verksamhetschef område vuxen
Telefonnummer: 021-39 25 25

Namn: Magnus Edström, verksamhetschef område barn och ungdom
Telefonnummer: 021-39 20 54

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås