Gå direkt till innehåll
Omslaget för grönstrukturplanen är illustrerat av Tobias Flygar.
Omslaget för grönstrukturplanen är illustrerat av Tobias Flygar.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Ny grönstrukturplan och granskning för Karlslund och Munga

Under byggnadsnämndens möte torsdagen den 29 september väntas beslut tas om att den nya grönstrukturplanen ska gå ut på samråd. Nämnden väntas också ta beslut om granskning för detaljplanen för Karlslund och för Munga.

Stadsbyggnadsförvaltningen har under en längre tid arbetat med grönstrukturplanen för att den ska kunna uppdateras och moderniseras. Den nu gällande planen är från 2004.

– Grönskan i Västerås är jätteviktig, inte minst för att alla Västeråsare ska kunna leva ett hälsosamt och rikt liv. Därför välkomnar jag det här arbetet som fördjupar kunskaperna om det gröna Västerås, vad vi ska vara rädda om och hur vi kan utveckla det. Jag välkomnar också alla att läsa och komma med synpunkter, kompletteringar och annat under samrådstiden som gör att det här planeringsunderlaget kan bli ännu bättre, berättar Lars Kallsäby, ordförande i byggnadsnämnden.

Grönstrukturplanen har som huvudsyfte att säkra gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl invånares rekreation som för ekologiska funktioner. Planen identifierar olika anspråk eller önskemål som finns på de gröna områdena. Planen beaktar ekologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter på grönstruktur. Den anger även strategier och riktlinjer för hur dessa värden kan bevaras och utvecklas. När den nya grönstrukturplanen är antagen kommer den också att utgöra ett underlag för kommunens fysiska planering.

– Västerås är en grön och sjönära stad. Dessa värden (grön/blå) har stor betydelse för Västerås hållbarhet och attraktivitet och kan utvecklas ännu mer. Det här samrådet är ett viktigt tillfälle att få höra vad invånarna tycker om det gröna Västerås, så att vi kan planera Västerås på ett sätt som invånarna tycker är bra, säger Carl Arnö, direktör för stadsbyggnadsförvaltningen.

Detaljplanen för Karlslund har till syfte att pröva en komplettering av ett existerande vård- och omsorgsboende samt möjliggöra bostäder för äldre. Kompletteringen ska förhålla och förstärka den kulturhistoriska miljön kring herrgården och kvarnen. Det befintliga gröna stråket längs Svartån ska göras mer attraktivt, tryggt och tillgängligt för allmänheten. Totalt kan detaljplanen möjliggöra cirka 80 nya platser för vård- och omsorgsboende och 50-60 nya trygghetsbostäder.

Detaljplaneområdet för Munga ligger vid Mungasjön, 20 kilometer norr om Västerås. Området växte fram som ett fritidshusområde med 275 hus under slutet av 1950- och 1960-talen. De gällande detaljplanerna från 1960-talet tillåter begränsad byggnadsyta.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna inom befintliga fastigheter för att möjliggöra ett större antal permanentboende i området, till följd av att området ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Planen omfattar även planläggning av områden för centrumändamål, förskola, ett område med odlingslotter samt nya bostadstomter. Områdena för befintlig badplats och småbåtshamn ges också möjlighet att utökas. Ett genomförande av planen kommer att ske under en lång tidsrymd och innebära att området successivt förtätas.


Välkommen på pressträff inför byggnadsnämndens möte torsdagen den 29 september klockan 12.30 i rum A407a.

Allmänhetens frågestund hålls i, Röda rummet klockan 13.00. Nämndens sammanträde startar klockan 13.15 i A491.

Vänligen anmäl om du kommer på pressträffen till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 29 september klockan 10.00.

Inbjudna politiker att medverka på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59
e-post: carl.arno@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Genom spännande samarbeten, mod och handlingskraft skapar vi en stad att vara stolt över. Västerås, staden där allt är möjligt. Staden utan gränser!

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås