Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås har nu en plan fram till 2026!

Igår kväll tog kommunfullmäktige beslut om att anta Västerås nya översiktsplan. Planen sträcker sig fram till år 2026 med utblick mot år 2050.

Översiktsplanen ska bidra till att Vision 2026 förverkligas. Den visar hur Västerås kan bli mer attraktivt och hur vi ska bli en hållbar och klimatsmart kommun. Samhällsbyggande är långsiktigt, därför blickar planen också mot 2050 och visar på framtida utvecklingsmöjligheter. 

- Översiktsplanen ger oss förutom ett hållbart och långsiktigt stöd också ett tydligt dokument som visar vilken inriktning vi har valt att utvecklingen av staden ska ha, säger Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande. 

 
Strategier för en hållbar utveckling
Med utgångspunkt i målen om ett hållbart och klimatsmart Västerås har ett antal strategier formulerats. Strategierna ger Västerås möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av brukningsvärd mark begränsas. Strategierna innebär också att de värden som finns i naturen och i den byggda miljön, som är en del av Västerås identitet, tas tillvara när Västerås utvecklas.

Strategierna är:

 • Attraktiv regionstad
 • Kreativt näringslivsklimat
 • Kulturliv ger staden karaktär
 • Bostäder för alla
 • Bygg staden inåt
 • City - mötesplats för alla
 • Kulturarv och utveckling i samklang
 • Livskraftig landsbygd med starka serviceorter
 • Enkelt att gå och cykla
 • Kollektivtrafiknätet som ryggrad
 • Hushålla med naturresurserna
 • Stärk landskapsvärdena

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen ska också visa hur vi ska hushålla med mark, vatten, energi och råvaror och hur hänsyn ska tas till människors hälsa och säkerhet. Kommunstyrelsen är ansvarig för den översiktliga planeringen och översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. 

 
För mer information:
Ulla Persson, ordförande i kommunstyrelsen, 021- 39 22 22
Lennart Gustafsson, bitr stadsbyggnadsdirektör, 021-39 10 79,
lennart.gustafsson@vasteras.se
 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås