Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler med utbildning ger fler jobb

Onsdagen den 30 januari beslutade nämnden för arbete och välfärd om internbudget för 2019. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden drygt 655 miljoner kronor att förvalta under 2019.

Internbudgetprocessen blir alltid uppskjuten efter ett valår. I vanliga fall är internbudgeten beslutad under hösten innan. Nämnden för arbete och välfärd är först ut av kommunens nämnder och styrelser. För 2018 finns ett överskott på 8,5 miljoner kronor och nämnden har ett upparbetat eget kapital motsvarande 70,9 mkr, vilket härrör sig från det ekonomiska överskott som genererats under perioden 2015–2017.
-Reformtempot har varit högt under den föregående mandatperioden. Djupa underskott har vänts till överskott, som ger skyddsvallar för nästa lågkonjunktur. Prioriteringarna ligger fast: ordning och reda i ekonomin, nya steg mot full sysselsättning och att fortsätta pressa tillbaka utanförskap, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Internbudgeten för 2019 handlar i första hand om att implementera och finjustera genomförda reformer samt sänka trösklarna in på arbets- och bostadsmarknaden för utsatta grupper. I internbudgeten prioriteras särskilt insatser för att unga som inte avslutat sin utbildning och nyanlända, inte minst kvinnor, ska rustas för arbete och kunna nå egen försörjning.

Studerande som riskerar studieavbrott eller oavslutad gymnasieutbildning ska få en sammanhängande studieplan från gymnasieskolan/gymnasiesärskolan till vuxenutbildningen. Växjölöftet Sommar kopplas till deltagande i sommarskola för gymnasieelever som riskerar att inte nå fullständiga betyg.
-Vi stärker kunskapsfokuset i arbetslinjen. En gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Den utökade utbildningsplikten är viktig för fler ska kunna ta de jobb som finns. När fler Växjöbor har jobb kommer vårt växande välstånd fler till del, menar Ricardo Chavez (KD), vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Investeringarna i tidiga insatser fortsätter, för att minska risken att föräldrars utanförskap begränsar barnens möjligheter. Växjö blir pilot för metoden ”Barnens bästa i Kronoberg gäller” (s.k. Skottlandsmodellen), som bygger på samverkan mellan skola, socialtjänst, sjukvård, familjen och vid behov andra myndigheter så som polisen. Utredningstiderna i den sociala barn- och ungdomsvården ska minska. Resurserna ska finnas i mötet med Växjöbor i behov av stöd och stöttning.

Fler och anpassade digitala verktyg kommer underlätta för både personal och brukare. Automatiserad handläggning av bidragsansökningar, som införs under året, ska frigöra resurser till mötet med människor med behov av stöd.

I den senaste ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (SKL) påtalas särskilt de ekonomiska utmaningarna som väntar för individ- och familjeomsorgen. Regeringens prognoser visar på stigande kostnader för ekonomiskt bistånd. Internbudgeten för arbete och välfärd innehåller en rad uppdrag för att fortsätta ha en budget i balans under kommande mandatperiod:

  • Slutföra lokalöversynen och genomföra åtgärder för förbättrat resursutnyttjande
  • Redovisa resultatet av genomlysningen av administrationen och påbörja åtgärder för minskade administrativa kostnader
  • Föreslå nya möjliga automatiseringar, efter implementeringen av automatiserad handläggning av ekonomiskt bistånd.
  • Vidareutveckla ekonomiuppföljningen för nämnden och förtydliga redovisningen av enheternas handlingsplanerna vid underskott

Läs mer i bifogad Internbudget arbete och välfärd 2019


För mer information och intervjuer:

Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 0723-00 55 77

Ricardo Chavez (KD), förste vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil: 0708-68 21 30, mejl: ricardo.chavez@vaxjo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö