Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tydliga prioriteringar för att möta svårare tider

Onsdagen den 20 november beslutade nämnden för arbete och välfärd om internbudget för 2020. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden 661,8 miljoner kronor att förvalta under 2020.

Prognoserna för kommande år pekar på sämre ekonomiska förutsättningar, med ökad arbetslöshet och växande bidragsberoende för många invånare i landets kommuner.I nämnden för arbete och välfärds internbudget för 2020 prioriteras särskilt insatser på dem som står utanför arbetsmarknaden samt tidiga insatser för att förebygga och motverka utanförskap. Dessutom etableras nya regelverk och en ny kraftfull organisation för att möta utvecklingen.

För att möta avmattningen i ekonomin med lägre sysselsättning, tillförs 5 miljoner kronor till vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI) inom Växjölöftet, som numera är en lokal förebild för lokal jobbpolitik.

-Med rätt stöd och tydliga krav, nås målet om fler i egen försörjning och färre med bidrag. Om fler av dem som står utanför arbetsmarknaden lär sig svenska och utbildar sig, står de bättre rustade för att få ett jobb. Vi satsar särskilt på att nyanlända kvinnor som lämnar etableringen ska till jobb eller studier, inte försörjningsstöd, säger företrädare för Blågröna Växjö i nämnden för arbete och välfärd.

Arbetet med tidiga, förebyggande insatser för att minska risken att föräldrars utanförskap begränsar barnens möjligheter blir fortsatt mycket viktigt. En första gemensam handlingsplan över myndighetsgränserna, ”en barnets plan”, har nu tagits fram. Samhällsorienteringen ska utvecklas till en ny Sverigeintroduktion med höjt närvarokrav och möjligheten att införa examination ska utredas. En ny LOV för sysselsättning enligt både SoL och LSS (daglig verksamhet) ska införas.

-Vi har tryggat finansieringen för en ny familjecentral på Teleborg, ska få landets bästa samhällsorientering med vår nya Sverigeintroduktion och utveckla Växjöbor med psykisk ohälsas vardagsmakt med Växjölöftet Sysselsättning 2.0.

Förvaltningens organisation ska effektiviseras med bland annat minskad chefstäthet, bättre samordning när det gäller administration och lokaler och införande av fler och anpassade digitala verktyg. Översyn av personer placerade på externa boenden och genom att öppna nya LSS-boenden upphandlade efter en ny upphandlingsmodell, sänker kostnaderna samtidigt som kvalitet bibehålls.

-För att trygga finansieringen av välfärdens kärna behövs tuffa beslut och svåra prioriteringar. Vi ska flytta resurser från byråkrati och byggnader till mötet med invånare i Växjö kommun i behov av stöd. Flera år av ordnad ekonomi ger goda förutsättningar för att klara den svåra tid som väntar, säger företrädare för Blågröna Växjö i nämnden för arbete och välfärd.

Vid ingången av 2019 hade nämnden ett upparbetat eget kapital motsvarande 79,4 miljoner kronor, vilket härrör sig från det ekonomiska överskott som upparbetats under perioden 2015–2018.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, 0723-00 55 77

Ricardo Chavez (KD), 1:e vice ordförande I nämnden för arbete och välfärd, 070-8682130

Tomas Johansson (C), ledamot, 070-354 84 10

Mats Wahlsten (L), ledamot, 070-338 18 62

Marita Bengtsson (MP), 070-875 06 00 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Pelle Månsson

Pelle Månsson

Kommunikatör Kommunledningsförvaltningen 0470-410 27

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö